Ποιμαντορική εγκύκλιος του Σεβ. Μητροπολίτου Λευκάδας και Ιθάκης κ.κ. Θεοφίλου

ΘΕΟΦΙΛΟς3

ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΗΜΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν
τῆς Ἱερᾶς Ἡμῶν Μητροπόλεως

«Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα
καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται… εἰς τό σταυρῶσαι,
καί τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται» (Μτθ. κ, 18-19)

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί Ἀδελφοί,

Βρισκόμαστε στὸ τέλος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ στὰ πρόθυρα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος. Μεγάλα γεγονότα ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ ξετυλίγονται μπροστά μας καὶ ὁ Κύριος θὰ εἶναι συνοδοιπόρος μαζί μας ἀφοῦ θὰ ψάλλουμε: «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται…», «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου…», «Σήμερον τοῦ ναοῦ τὸ καταπέτασμα…» καὶ ἀκόμη περισσότερους ὕμνους ποὺ θὰ μᾶς ἐντάξουν σὲ μιὰ παροῦσα πραγματικότητα ἀπὸ τὴν προδοσία μέχρι καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Κυριακὴ τῶν Βαΐων σήμερα καὶ ὁ Ἰησοῦς εἰσέρχεται θριαμβευτικὰ στὰ Ἱεροσόλυμα. Ὁ κόσμος Τὸν ὑποδέχεται ὡς μεγάλο κοσμικὸ ἄρχοντα, κρατώντας στὰ χέρια του «τὰ βαΐα τῶν φοινίκων». Κανεὶς τους δὲν ὑποψιάζεται ὅτι ἡ εἴσοδός Του στὰ Ἱεροσόλυμα προαναγγέλλει τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐπίγειας ὁρατῆς παρουσίας Του, δηλώνοντας ὅμως συγχρόνως τὴν ἀπόλυτη καὶ ἀβίαστη ὑπακοή Του στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ Πατρός Του, ποὺ Τὸν στέλνει νὰ θυσιαστεῖ γιὰ τὴ δική μας σωτηρία. Οἱ ἴδιοι ποὺ φωνάζουν σήμερα «ὡσαννά» σὲ μικρὸ διάστημα θὰ Τὸν ταπεινώσουν, θὰ Τὸν ἐμπαίξουν, θὰ Τὸν βασανίσουν καὶ στὸ τέλος θὰ Τὸν σταυρώσουν. Καὶ ὁ Χριστὸς γνωρίζοντας τί τὸν περιμένει, προχωράει σταθερὰ καὶ χωρὶς ἀναστολὲς γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ θέλημα τοῦ Πατρός Του. Ἀφοῦ μεγαλύτερη δόξα Του ἀπὸ τὶς πρόσκαιρες ἐπευφημίες τοῦ πλήθους, θεωρεῖ τὴν ἐλεύθερη ὑπακοή Του στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ Πατρός Του.

Κι ἐμεῖς σήμερα σὲ ἀνάμνηση τῶν γεγονότων τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου Του στὰ Ἱεροσόλυμα, κρατώντας τὰ βάγια στὰ χέρια μας θὰ πρέπει νὰ δηλώσουμε τὴν ἀπόλυτη ὑπακοή μας καὶ τὴν ἀπόλυτη καθημερινὴ παράδοσή μας στὸν Κύριο τῆς ὕπαρξής μας γιὰ νὰ μὴ μείνουμε ἁπλοὶ παρατηρητές, ποὺ ἐνῶ στὴν ἀρχὴ ἐπευφημήσαμε τὸν Χριστό, ἀργότερα θὰ τὸν σταυρώσουμε μὲ τὶς πράξεις μας.

Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα ἀποτελεῖ ξεχωριστὴ περίοδο γιὰ ὅλους τοὺς χριστιανούς. Στὶς καθημερινὲς ἀκολουθίες ἡ Ἐκκλησία μας παρουσιάζει μὲ βιωματικὸ τρόπο τὰ γεγονότα τοῦ Θείου Πάθους ποὺ ὁδηγοῦν στὴν Ἀνάσταση. Γι’ αὐτὸ ἡ συμμετοχή μας στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες δὲν θὰ πρέπει νὰ παραμείνει μόνο ὡς μιὰ εὐλαβὴς συνήθεια ποὺ ἁπλῶς ἐπαναλαμβάνεται ἢ ἕνα ἔθιμο ποὺ κάθε χρόνο τηροῦμε «γιὰ τὸ καλό» ἢ μιὰ εὐκαιρία οἰκογενειακῆς συνάθροισης καὶ ἐπικοινωνίας μὲ συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστούς. Γιὰ μᾶς τοὺς Χριστιανοὺς εἶναι κάτι παραπάνω. Εἶναι μιὰ ἐντατικότερη πορεία γιὰ συνάντηση μὲ τὸν Χριστό. Μιὰ προσπάθεια κατανόησης τοῦ πνεύματός Του. Μιὰ δυναμικὴ ἀπόφαση ἀλλαγῆς πορείας καὶ ζωῆς σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολές Του. Ὁ Χριστὸς σήκωσε στοὺς ὤμους Του τὸ βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μας ἐλαφρύνοντας τὸ δικό μας φορτίο, κάνοντας ἔτσι πιὸ ὁμαλὴ τὴν πορεία ποὺ θὰ ἀκολουθήσουμε γιὰ νὰ βρεθοῦμε μαζί Του.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τὴν περίοδο αὐτὴ εἶναι καιρὸς νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴ μεγάλη ἀξία τοῦ σωτηρίου Πάθους τοῦ Κυρίου μας καὶ τὶς συνέπειές του στὴ δική μας ζωή. Πλὴν ὅμως μιὰ τέτοια ἐξέλιξη ἀπαιτεῖ ἐντατικότερη προσπάθεια γιὰ ἀγῶνα, τὰ μέσα τοῦ ὁποίου προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας τὴν Μ. Ἑβδομάδα μὲ τὴ νηστεία, μὲ τὶς συχνὲς ἀκολουθίες πρωὶ καὶ βράδυ καὶ μὲ τὴν δυνατότητα συχνότερης συνειδητῆς συμμετοχῆς μας στὰ μυστήρια τῆς Ἐξομολογήσεως καὶ τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὁ Χριστὸς λέει: « Ὅποιος τρώει τὴν σάρκα μου καὶ πίνει τὸ αἷμα μου, αὐτὸς ἔχει ἄμεση σχέση μαζί μου, ἀφοῦ ἑνώνεται μαζί μου κι Ἐγὼ μὲ αὐτόν». Γίνεται νὰ βιώσουμε τὰ μεγάλα αὐτὰ γεγονότα χωρὶς νὰ καθαρίσουμε τὴν καρδιά μας ἀπὸ τοὺς ρύπους τῆς καθημερινότητας καὶ χωρὶς νὰ δεχθοῦμε μέσα μας τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου μας; Ἀς πλησιάσουμε ἐντατικότερα τὶς λατρευτικὲς αὐτὲς συνάξεις κάθε μέρα καὶ ἀς μὴν ξεχνάμε ὅτι εἶναι μεγάλη εὐλογία τὴν νύχτα τοῦ Μ. Σαββάτου, μετὰ τὴν Ἀνάσταση, κρατώντας στὰ χέρια μας τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, νὰ παραμείνουμε μὲ ὑπομονὴ λίγο ἀκόμη, γιὰ νὰ συμμετάσχουμε στὴν ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία ποὺ θὰ ἀκολουθήσει καὶ γιὰ νὰ κοινωνήσουμε ὅλοι, σωστὰ προετοιμασμένοι, τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου μας.

Εὔχομαι σὲ ὅλους σας Καλὴ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ Καλὴ Ἀνάσταση!

Μετά πατρικῶν πασχαλίων εὐχῶν καί ἀγάπης
Ο ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΣΑΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *