Μηνύματα και ευχές για τις γιορτές από τον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Θεόφιλο

ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 105

ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ἀρ. Πρωτ.: 1424

Ἐν Λευκάδι, τῇ 15ῃ Δεκεμβρίου 2014

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Χριστός Γεννᾶται· δοξάσατε.

Χριστός ἐξ Οὐρανῶν· ἀπαντήσατε.

Χριστός ἐπί γῆς· ὑψώθητε…»

 

Ἀγαπητά  μου παιδιά Πνευματικά,

Ἦρθαν καί πάλι τά Χριστούγεννα! Ὁ πανδαμάτορας χρόνος κυλᾷ· ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας πορεύεται τό δρόμο της· ἄνθρωποι καί λαοί συναντῶνται στά σταυροδρόμια τῆς ζωῆς, ἀλλάζοντας πολλές φορές τήν πορεία της, καί μόνο τό μονοπάτι πού ὁδηγεῖ πρός τό ταπεινό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ παραμένει ἀναλλοίωτο, μέ ἐμφανῆ τά χνάρια τῶν Ποιμένων, τῶν Μάγων καί ὅλων ἐκείνων πού αἰῶνες τώρα πορεύονται μέ αὐτά ὁδηγό τους πρός τήν Φάτνη.

Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ περιβάλλεται τή χοϊκή καί ἐφάμαρτη ἀνθρώπινη φύση, γιά νά τήν ἐξαγνίσει, νά τήν ἀφθαρτοποιήσει, νά τήν κάνει κοινωνό Θείας φύσεως.

«Ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ» (Λκ. 1,68). Ὁ Κύριός μας πτώχευσε, γιὰ νὰ πλουτίσουμε ἐμεῖς (Β΄ Κορ. 8,9). Τό μεγαλεῖο τῆς οὐράνιας δόξας ἔσμιξε μέ τή φτώχεια τῆς ἀνθρωπότητας γιά τήν ὑπέρβαση τῆς γήϊνης ζωῆς.

Τήν ἐλευθερία μᾶς τή χάρισε ἡ συγκλονιστική συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ, πού σαρκώθηκε, γιά νά μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπό τήν ἁμαρτία. «Ἦλθε γάρ ἡ προσδοκία τῶν Ἐθνῶν· ἦλθεν, ἔσωσεν ἡμᾶς ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ». Ἡ ἐλευθερία πού μᾶς χάρισε ὁ Χριστός εἶναι μιά μεγάλη προσωπική εὐθύνη τοῦ καθενός μας. Ἔχει σημασία πῶς θά τήν χρησιμοποιήσουμε· σέ ποιούς ὑψηλούς στόχους θά τήν ἀφιερώσουμε· πῶς θά τήν προφυλάξουμε ἀπό τή φθορά τοῦ ἀνθρώπινου βίου καί ἀπό τούς ἐχθρούς της. Πρέπει ἡ ζωή μας νά εἶναι τίμια, γόνιμη, χαρακτηρισμένη ἀπό σεμνότητα καί ἀμετακίνητη ἀπόφαση γιά τήν ἀρετή.

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ Ἀγάπη. Γι’ αὐτό κι ἐμεῖς, ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του, πρέπει ν’ ἀγαπᾶμε τούς ἀδελφούς μας, ὅπως τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας. Ν’ ἀπομακρύνουμε ἀπό τίς καρδιές μας τή φιλαυτία καί τήν ἰδιοτέλεια, τό φθόνο καί τήν ἔχθρα, τή διχόνοια καί τήν ὀργή, τή μνησικακία καί τήν ἐμπάθεια. Νά συγχωροῦμε τούς ἄλλους, ὅπως θέλουμε νά μᾶς συγχωροῦν κι ἐκεῖνοι. Νά συγκαταβαίνουμε στίς ἀδυναμίες τους. Νά τούς βοηθοῦμε ἐγκάρδια καί μέ προθυμία, ὅταν μᾶς χρειάζονται. Ἡ ἀγάπη εἶναι τό κυριώτερο γνώρισμα τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας: «ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἑμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐάν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλλοις» (Ἰω. 13,35).

Ἡ ἔλλειψη τοῦ μηνύματος αὐτῆς τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἐλευθερίας ἀπό τήν ψυχή τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου εἶναι ἡ αἰτία ὅλων τῶν κοινωνικῶν καταστροφικῶν ἐξελίξεων, τῶν ὁποίων καθημερινῶς εἶναι αὐτόπτης μάρτυς, καί τίς ὁποῖες καλεῖται ἐνσυνείδητα ἤ ἀσυνείδητα νά ζήση. Ἔτσι ὁ κόσμος δέν ξέρει πιά πώς ἡ πιό μεγάλη χαρά εἶναι νά προσφέρεις καί ὄχι νά παίρνεις· νά θυσιάζεσαι καί ὄχι νά ἀπαιτῇς θυσίες· νά ἔχεις τή χαρά, ἀλλά καί τή Χάρη.

Χτυπιέται ἡ χριστιανική Πίστη, ἡ Πίστη τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή βαρβαρότητα τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου καί ἀπό τήν ἀπελπισία τοῦ θανάτου. Ὁ Χριστός μας ἦλθε γιά νά ἐλευθερώση τούς ἀνθρώπους. Ἦλθε νά φέρει τήν «ἐπὶ γῆς Εἰρήνη», πού εἶναι ὁ δίκαιος καημός τοῦ ἀνθρώπου καί νά μᾶς δώσῃ καί πάλι τή δυνατότητα νά ἀντλήσουμε ἐφόδια πνευματικά ἀπό τή «λησμονημένη πηγή τοῦ Θεοῦ»: τήν ἀγάπη, τόν σεβασμό, τήν ἀξιοπρέπεια καί τήν ἐλπίδα.

Ἀδελφοί μου εὐλογημένοι,

Ἡ σάρκωση τοῦ Θεανθρώπου εἶναι προϊόν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς. Εἶναι θυσία τοῦ Οὐρανοῦ γιά χάρη μας. Ἄς ψάλλουμε μαζί μέ τούς ὁδοιπόρους πρός τό Σπήλαιο:

«Χορεύουσιν Ἄγγελοι πάντες ἐν οὐρανῷ, καὶ ἀγάλλονται σήμερον· σκιρτᾶ δὲ πᾶσα ἡ κτίσις διὰ τὸν γεννηθέντα ἐν Βηθλεέμ, Σωτῆρα Κύριον· ὅτι πᾶσα πλάνη τῶν εἰδώλων πέπαυται καὶ βασιλεύει Χριστός εἰς τοὺς αἰῶνας…»

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης σας

Ο ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΣΑΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ ε ό φ ι λ ο ς


Θεοφιλος

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 106

ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 2015

Ἀρ. Πρωτ.: 1425

Ἐν Λευκάδι, τῇ 15ῃ Δεκεμβρίου 2014

Πρός

Τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων,

εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καί καιρῶν εἰρηνικῶν

καί ὑπέρ τοῦ εὐλογηθῆναι τόν νέον ἐνιαυτόν

τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου».

 

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Μέ τή Χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ εἰσερχόμεθα σήμερα στό νέο ἐνιαυτό τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου.

Ἡ νέα χρονιά, πού ἀνέτειλε πρίν λίγες μόλις ὧρες, ἔχει γιά τήν ἀνθρώπινη ψυχολογία τή δυναμική μιᾶς καινούριας ἀρχῆς. Γι’ αὐτή τή νέα χρονική ἀφετηρία στόν κύκλο τῆς ζωῆς μας ὁλοθύμως καί ἐκτενῶς προσεύχεται ἡ κοινή φιλόστοργη Μητέρα μας, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, στόν Φιλάνθρωπο Θεό καί Κύριό μας, ὥστε νά εὐλογήσει δαψιλῶς «τόν στέφανον τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ», ἀλλά καί κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας ἀπό τόν ἀκένωτο πλοῦτο τῆς χρηστότητός Του.

Εἶναι ἀλήθεια πώς καί ἡ τωρινή Πρωτοχρονιά μᾶς βρίσκει καί φέτος μέσα στά προβλήματα τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς ὕφεσης, τῆς ποικίλης σύγχυσης, τῶν ἀναταραχῶν, τῶν τρομοκρατικῶν χτυπημάτων, τῆς πείνας καί τῆς ἀνεργίας, χωρίς νά διαφαίνεται κάπου μία ἀχτίδα φωτός.

Δυστυχῶς ἡ πραγματικότητα εἶναι ζοφερή. Τρέμει κανείς, ὅταν ἀτενίζει τόν ἀλληλοσπαρασσόμενο κόσμο μας. Κοιτάξτε, ἀδελφοί μου, τά γεγονότα. Παρακολουθῆστε τήν ἐπικαιρότητα. Ἐνωτισθῆτε τίς κραυγές μυριάδων ἀθώων ὑπάρξεων πού ὑποφέρουν ἐξ αἰτίας τῆς ἀπανθρωπιᾶς, τῆς ἔλλειψης ἀγάπης, τῆς ἀποστασίας μας γενικῶς ἀπό τό Θεό.

Προσπαθοῦμε νά λύσουμε τά προβλήματα τῶν πολέμων, τῆς πείνας, τῆς ὀδύνης, κάνοντας συμβούλια καί διαβούλια. Πῶς ὅμως νά ἐπιλυθοῦν ὅλα αὐτά τά προβλήματα, ἀφοῦ ἀπό τήν κοινωνία μας ἐκδιώξαμε τόν Θεό; Δίχως Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται!

Τό πολυπόθητο δῶρο τῆς Εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου δέν θά προέλθει ἀπό ἀλλοῦ παρά μόνο ἀπό τήν κοινωνία μέ τόν Σαρκωθέντα Θεό.

Μέσα στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὅπου τά πάντα φωτίζονται, μεταμορφώνονται καί καινοποιοῦνται ἀπό τό ἀνέσπερο Φῶς τῆς αἰωνιότητος, διδασκόμεθα νά ζοῦμε ἀγωνιζόμενοι κατά Χριστόν γιά τό «νῦν» ὡς ἀληθῆ πρόγευση καί προστάδιο τοῦ ἀτελεύτητου «ἀεί» τῆς ὑπέρχρονης Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Μακριά ἀπό τό Θεό ὅμως χάνονται τά πάντα! Ἀρκετά πειραματιστήκαμε καί ἀρκετά δοκιμαζόμαστε, πληρώνοντας βαρύτατο φόρο αἵματος καί Πνεύματος. Ὑψώνοντας χεῖρας ἱκεσίας πρός τόν ἐν σαρκί φανέντα Θεόν ἡμῶν «δεόμεθα ὑπέρ εἰρήνης καί καταστάσεως τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως» ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.

Εἴθε ὁ φιλάγαθος Κύριος, ὁ φιλόστοργος Δεσπότης τῆς ζωῆς μας νά εὐλογήσῃ ἀφθονοπαρόχως τό νέο ἔτος 2015 ἀπό τόν ἀκένωτο θησαυρό τῆς χρηστότητος καί τῆς ἀγάπης Του.

Ἡ δέ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων ἡμῶν. Ἀμήν.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Σωτῆρα Χριστόν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ ε ό φ ι λ ο ς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *