Συνεδριάζει η Οικον. Επιτροπή – Τα θέματα…

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Λευκάδα 3 – Ιουνίου-2022
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Τρίτη 7-09-2021 και ώρα 12:00  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 5266/27.08.2021 (ΦΕΚ 3958/27.08.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/ 77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση  του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Τριμελούς  Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας  στην δικάσιμο  της 21ης Σεπτεμβρίου 2021 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο  κατά της αίτησης αντικατάστασης πραγματογνώμονα  της Μαρίας Κατηφόρη,  που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης κατά της αριθ’46/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων Μαρίας Κονδυλάτου κλπ. κατά   Δήμου Λευκάδας κλπ. για διόρθωση των σφαλμάτων των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό ημερών, κατά της διεκδικητικής αγωγής του Θεόδωρου Κατσαντώνη του Σπυρίδωνος.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της  από 26.07.2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ 55/2021) αγωγής των Παναγιώτη Βουκελάτου και Όλγας Βουκελάτου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της  από 26.07.2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ 56/2021) αγωγής των Φραγκούλη Χρήστου, Φραγκούλη Ακριβούλας και Φραγκούλη Ζωής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας (υπ’ αρίθμ. 150/2012 απόφαση Δ.Σ.) και την υπ΄αριθμ.23331/19-11-2019 απόφαση Δημάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των  όρων διακήρυξης και καθορισμό  ημερομηνίας δημοπράτησης  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 700.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού  200.000,00 € με  Φ.Π.Α   με αύξοντα αριθμό συστήματος 181519.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μελετών  προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ  για το έτος 2021 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011).

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 700.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. με Α/Α συστήματος 183020.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό  όρων διακήρυξης για  την μίσθωση ιδιωτικής έκτασης εντός οικισμού  στην  Κοιν. Καλαμιτσίου  Δ.Ε.  Λευκάδας.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 31-08-2021 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας  και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ελέγχου λειτουργίας και παρακολούθησης ΒΙΟΚΑ και δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Λευκάδας και Δ.Ε. Ελλομένου, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α 24%  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 17878/21-04-23021/ΑΔΑΜ:21PROC008608301 διακήρυξης.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης – επέκτασης  σύμβασης για παροχή υπηρεσίας μεταφορών ογκωδών αντικειμένων και βιοαποδομήσιμων υλικών.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

 

 


 •     Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                               

                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                     

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

               Τακτικά μέλη:                                                                                                                                      

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

       Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *