Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου -Τα θέματα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 5 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Λευκάδας με την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE», για την επενδυτική και αδειοδοτική ωρίμανση του έργου «Τουριστικός Λιμένας – Μαρίνα Βλυχού νήσου Λευκάδας».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ περί μη αναπροσαρμογής δημοτικών τελών, δικαιωμάτων, φόρων κλπ.για το έτος 2019.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης για αναγνώριση δρόμου ως κοινόχρηστου που βρίσκεται στην εκτός οικισμού περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Απόλπαινας στην ειδική θέση «Ράχη».
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης για αναγνώριση δρόμου ως κοινόχρηστου που βρίσκεται στην εκτός οικισμού περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Φτερνού Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου στη θέση «Παλιοστάνη».
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης για αναγνώριση δρόμου ως κοινόχρηστου που βρίσκεται στην εκτός οικισμού περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Φτερνού Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου.
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης για αναγνώριση δρόμου ως κοινόχρηστου που βρίσκεται στην εκτός οικισμού περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Βλυχού στη θέση «Τζουγάνη».
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. σχετικά με ένσταση των Κτενά Ελένης, Κτενά Στέφανου και Κτενά Αγγελικής κατά της υπ’αριθμ.5/2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τροποποίηση σχεδίου πόλης Λευκάδας στα Ο.Τ.500 και 505 του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου επέκτασης Πόλεως Λευκάδας (ΦΕΚ 517/Δ/1990).
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγ. Νικήτα Δ.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο:
Απόφαση Δ.Σ. για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ιχθυοτροφείου Αυλαίμονας και συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Αγγελος Παπαδόπουλος, υπάλληλος Αυτ. Τμ. Τοπικ. Οικονομ. Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Λευκάδας, περιόδου 2018-2019.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης. Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την νέα εγγραφή νηπίων στον παιδικό σταθμό Βλυχού του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2018-2019.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης. Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για μείωση των δημοτικών τελών στα πολιτιστικά σωματεία τα οποία δραστηριοποιούνται στο Δήμο Λευκάδας και διαθέτουν ιδιόκτητο κτίριο. (Σχετ. η υπ. αριθ. 311/18 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2019-2020.
Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 80/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας περί τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 15342/44/27-5-2011 (ΦΕΚ1323/Β/16-6-2011) συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας».
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 81/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας περί τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 15343/45/27-5-2011 (ΦΕΚ1324/Β/16-6-2011) συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας».
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της υπ΄ αριθ. 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου εταιρίας «EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ.Κ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 13.400,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 49.998,59 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ», αναδόχου Χρήστου Βουκελάτου ΕΔΕ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ», αναδόχου Χρήστου Βουκελάτου ΕΔΕ
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 350.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισμού 49.999,75 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ – ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 20.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στην Δ.Κ. Νυδριού Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 30ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *