Κάλεσμα ευθύνης για την διάσωση της περιοχής του Κάστρου

Κάλεσμα ευθύνης για την διάσωση της περιοχής του Κάστρου

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 «…Αυτά, και 10.000 τάλαρα να σας δώκουν  μην τα πουλήσετε. Για τούτα επολεμήσαμε.»  Ιωάννης Μακρυγιάννης, «Απομνημονεύματα»

Εμείς τα μέλη της <<Πρωτοβουλίας για τη διάσωση της περιοχής του Κάστρου>>, μόνιμοι κάτοικοι και πολίτες Λευκάδας  έχοντας συγκεντρώσει περισσότερες από 900 υπογραφές  συμπολιτών μας, καταθέτουμε τις εμπεριστατωμένες αντιρρήσεις  μας στη παραχώρηση του τουριστικού περιπτέρου και της  ευρύτερης σε αυτό δημόσιας παραλίας και κοινόχρηστων χώρων  προς <<αξιοποίηση>> σε ιδιωτική εταιρία.

Εκτιμώντας την ανυπολόγιστη αξία για τη ζωή, την υγεία, την  ιστορία, τον πολιτισμό, τις μνήμες, την οικονομία, το περιβάλλον, το  μέλλον του τόπου και όλων μας που πηγάζει από τον αρχαιολογικό  χώρο, την οικολογικά ευαίσθητη προστατευόμενη αδόμητη  ευρύτερη περιοχή που ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000 και τον  χαρακτήρα της ελεύθερης προς όλους δημόσιας παραλίας του  Κάστρου κρούουμε σε πολίτες, σε εκλεγμένους της Τ.Α. και  αρμόδιες υπηρεσίες τον κώδωνα του κινδύνου!

Αυτό το Κάλεσμα Ευθύνης απευθύνεται προς τον κ. Δήμαρχο,  τον κ. πρόεδρο του Δ.Σ. και τους δημοτικούς συμβούλους όλων των  δημοτικών παρατάξεων, το διορισμένο πρόεδρο και την δημοτική  υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου ως άμεσα συμμετέχοντες με  ευθύνη στην διαχείριση του χώρου και την ανωτέρω παραχώρηση.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι το δίκτυο Natura 2000 είναι ένα δίκτυο  προστατευόμενων περιοχών και ο βασικός πυλώνας της  Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του φυσικού  περιβάλλοντος που όχι μόνο δεν μπορεί να αγνοηθεί αλλά πρέπει  να γίνεται σεβαστός με απόλυτη προτεραιότητα!

Τα κράτη μέλη της ΕΕ (κυβέρνηση, υπηρεσίες, τοπική  αυτοδιοίκηση) έχουν ευθύνες και υποχρεώσεις για τις περιοχές  Natura 2000. Συγκεκριμένα πρέπει να λαμβάνουν θετικά μέτρα,  όπου χρειάζεται, για την ενίσχυση, τη διατήρηση και την  αποκατάσταση των συγκεκριμένων οικοτόπων και ειδών με σκοπό

την καλύτερη διατήρησή τους και να αποφεύγουν δραστηριότητες  που θα μπορούσαν να ενοχλήσουν κάποια είδη ή να καταστρέψουν  τον χαρακτήρα και τη λειτουργία της προστατευόμενης περιοχής!

Έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται  υποβάθμιση οικοτόπων ή όχληση ειδών σε αυτές τις περιοχές, να  θεσπίσουν μέτρα προστασίας και διαχείρισης και να  παρακολουθούν την κατάσταση των προστατευόμενων ειδών και  οικοτόπων.

Πρόσθετη προστασία (που δεν μπορείτε να αγνοήσετε) αυτής  της ανυπολόγιστης περιβαλλοντικής αξίας χερσαίας περιοχής  άμεσα συνδεδεμένης με τη ζωή και τη λειτουργία των θαλάσσιων  οργανισμών και των πτηνών της παρακείμενης θάλασσας και  λιμνοθάλασσας παρέχεται με τις Οδηγίες 92/43/EΟK, και  2009/147/EK, πρώην 79/409/EK. Οι Οδηγίες αυτές προστατεύουν  τη βιοποικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της διατήρησης  των φυσικών τύπων οικοτόπων και των σπάνιων και απειλούμενων  ειδών φυτών, ζώων, πτηνών Θαλάσσιων οργανισμών καθώς και  περιοχών που είναι σημαντικές για αυτά!

Κείνο που θυμάμαι απ’ τα νησιά μας  είν’ η αμμουδιά της Ζάκυνθος  της Κέρκυρας τα περιβόλια της Ρόδου το μεγάλο κάστρο.

Κείνο που θυμάμαι απ’ τα νησιά μας

είναι της Κρήτης τα ορεινά χωριά

τις ευωδιές της Χίου

της Κίμωλος τ’ αστραφτερά νερά

της Σύρας την Απάνω Πόλη.

Στέλλα Χρυσουλάκη

Κείνο που θυμάμαι απ’ τη Λευκάδα  είν’ όλ’ αυτά που χάθηκαν

από τη φτώχεια των ονείρων μου  είν’ ότι δεν μπόρεσα να σώσω απ’ το  ακόρεστο κυνήγι του πρόσκαιρου πλούτου!

Ανώνυμος Λευκαδίτης

Και δεν είναι μόνο το φυσικό περιβάλλον που υπερασπίζουμε!  Υπερασπίζουμε το πολιτιστικό περιβάλλον του τόπου μας! Όλα τα  πολιτιστικά αγαθά και στοιχεία που αποτελούν μαρτυρίες της

ανθρώπινης ύπαρξης, της ιστορίας μας, της ατομικής και  συλλογικής δραστηριότητας, του πολιτισμού που διαμορφώσαμε.

Υπερασπίζουμε την πολιτιστική κληρονομά, τους ιστορικούς  τόπους, τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τις παιδικές μας  μνήμες, τις παραδοσιακές περιοχές, τους ελεύθερους δημόσιους  χώρους και τις παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες των  προγόνων μας που συνθέτουν τη σύγχρονη ιστορία μας, τον  πολιτισμό μας που κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αλλοιώσει!

Μεταξύ του φυσικού, του ιστορικού – αρχαιολογικού και του  πολιτιστικού περιβάλλοντος υφίσταται μια σύνθετη σχέση, που  περιγράφεται στον Ν. 1650/1986, ο οποίος και προβλέπει ότι  περιβάλλον είναι το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών  παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και  επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την  υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις  αισθητικές αξίες.

Το ίδιο το Σύνταγμα του 1975 με σαφήνεια ορίζει στο άρθρο 24:  «H προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος  αποτελεί υποχρέωση του Κράτους» (άρα και της τοπικής  αυτοδιοίκησης!) «που υποχρεώνεται να λαμβάνει ιδιαίτερα  προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα για τη διαφύλαξή του»!

Το άρθ. 24, μετά την αναθεώρηση του 2001, αναγορεύει ρητώς  πλέον σε δικαίωμα του καθενός την προστασία του περιβάλλοντος,  χωρίς να διακρίνει μεταξύ φυσικού, οικιστικού ή πολιτιστικού  περιβάλλοντος! Αυτό πράττουμε και αυτό ζητάμε και από εσάς να  πράξετε ευσυνείδητα!

Ευσυνείδητα γιατί σύμφωνα με την ως άνω αρχή, η Διοίκηση  υποχρεούται να εξασφαλίζει τη διηνεκή προστασία των  πολιτιστικών στοιχείων, ώστε να διατηρείται η πολιτιστική  κληρονομιά της χώρας προς χάριν των μελλοντικών γενεών, ενώ  μέτρα της Διοίκησης που δεν συνάδουν προς την αρχή της  αειφορίας μπορεί να κριθούν αντισυνταγματικά με τιμωρητικές  επιπτώσεις.

Στην υπ’ αριθ. 3146/1986, το ΣτΕ δέχεται ότι και όταν ακόμη δεν  υπάρχει σχετική νομοθετική ρύθμιση, γεννάται ευθέως εκ του  Συντάγματος υποχρέωση της Διοικήσεως να εξασφαλίζει διηνεκώς  την προστασία του μνημείου!

Η μέχρι σήμερα έλλειψη οράματος της τοπικής αυτοδιοίκησης και  η ανυπαρξία ελάχιστης φροντίδας για την προστασία, την  καθαριότητα του χώρου και ανάδειξη του προς όφελος των πολιτών  και τουριστικών επισκεπτών, δεν εξέθεσε μόνο την τοπική  αυτοδιοίκηση αλλά όλη τη Λευκάδα και υποβάθμισε μια ανεκτίμητη  πηγή φυσικού και κοινωνικού πλούτου!

Η παραχώρηση όμως αυτής της ανεκτίμητης πηγής πλούτου σε  ιδιώτη δεν αποτελεί μόνο λεηλασία των πολιτών της Λευκάδας που  στηρίζουν την ποιότητα της ζωής τους αξιοποιώντας δεκαετίες τώρα  με τις οικογένειες τους τον ελεύθερο, δημόσιο χώρο αλλά στρέφεται  ευθέως ενάντια στους τουριστικούς επισκέπτες που  συνυπολογίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία.

Αποτελεί σκόπιμο αθέμιτο ανταγωνισμό ενάντια στους άλλους  επαγγελματίες του τουρισμού (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια,  κτλ.) στερώντας στους πελάτες τους την ελεύθερη πρόσβαση στη  μοναδικής ποιότητας ελεύθερης δημόσιας παραλίας της πόλης με  βάση την οποία κάναν τον σχεδιασμό και τις επενδύσεις τους.

Σκοπιμότητα που ξεκίνησε λίγα χρόνια πριν όταν κάποιοι με τον  πιο αντιεπιστημονικό τρόπο ορίσανε τη γραμμή αιγιαλού στη μέση  της αμμουδιάς και αυθαίρετα δημιουργήσανε ανύπαρκτο οικόπεδο  8,5 στρεμμάτων, ενώ το όριο του χειμερινού κύματος είναι το  μουράγιο το οποίο φτιάχτηκε για αυτό τον σκοπό. Οικόπεδο που  κλέβουν από την προστατευόμενη περιοχή, από τους  οικογενειάρχες και επαγγελματίες συμπολίτες μας για να το  παραχωρήσουν σε ιδιώτη! Θα το ανεχθούμε; Θα το επιτρέψουμε;

Το μεγάλο κόλπο όμως επεκτείνεται και με τις παράνομες  πραξικοπηματικές ενέργειες της διοίκησης του ΤΑΟΛ απέναντι  στους συμπολίτες μας συνεταιριστές που κάποιοι κάνουν πως δεν  βλέπουν και κάποιοι άλλοι τις καλύπτουν και τις στηρίζουν γιατί η σε  εξευτελιστική τιμή πώληση του παλαιού οινοποιείου ανοίγει τον  δρόμο στις δικές τους σκοπιμότητες παραχώρησης του τουριστικού  περίπτερου και όχι μόνο!

Τέτοιες σκοπιμότητες, τέτοιες κοντόφθαλμες επιλογές που  βάζουν σε κίνδυνο το κοινωνικό και οικονομικό μέλλον της  Λευκάδας και των κατοίκων της ανήκουν στο παρελθόν.

Σήμερα κερδίζει συνεχώς έδαφος η αντίληψη ότι οι αρχαιολογικοί  χώροι, οι προστατευόμενες περιοχές, τα ιστορικά και πολιτιστικά

μνημεία αξιοποιούνται προστατεύονται και συντηρούνται  αποτελεσματικότερα όχι με την ιδιωτικοποίηση τους αλλά όταν  αποτελούν μέρος της ζωής των πολιτών, όταν περιλαμβάνονται στη  λεγόμενη οικονομία του ελεύθερου χώρου, του ελεύθερου χρόνου,  την καλλιέργεια της ψυχής, τη διά βίου μάθηση και τη  δημιουργικότητα που εκπαιδεύει δημιουργώντας ελεύθερους,  υπεύθυνους, ενεργούς πολίτες!

Ήδη άξιοι νέοι Λευκαδίτες επιστήμονες με αγάπη και σεβασμό  στο φυσικό, ιστορικό, κοινωνικό περιβάλλον και το μέλλον του  τόπου μας μέσα από τις πτυχιακές εργασίες τους σε ευρωπαϊκά  πανεπιστήμια έκαναν εμπεριστατωμένες προτάσεις για την  ουσιαστική προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής που  πρέπει πολύ σοβαρά να μελετήσετε και να πάρετε υπ’ όψη στις  τελικές αποφάσεις σας!

Μη στερήσετε αυτή την προοπτική, αυτό το δικαίωμα από τους  συμπολίτες σας και ιδιαίτερα από τα παιδιά μας και το μέλλον μας!

Υπερασπίστε το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία, τον πολιτισμό που  κληρονομήσαμε για να έχουμε να δώσουμε στα παιδιά μας!

Ολοκληρώνουμε επαναλαμβάνοντας το αίτημά μας προς τον κ.  Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Δ.Σ. να επαναφέρουν το θέμα προς  συζήτηση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. όπου και θα παρουσιάσουμε  πλήρως τεκμηριωμένες τις ενστάσεις και προτάσεις μας.

Ταυτόχρονα προσκαλούμε τον κ. Δήμαρχο, τον πρόεδρο του  Δ.Σ. όλους τους δημοτικούς συμβούλους, τον κ. Αντιπεριφεριάρχη  και όλους τους περιφερειακούς συμβούλους της Λευκάδας, όλους  τους επαγγελματικούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς  φορείς και σωματεία καθώς και τους απανταχού Λευκαδίτες στο  διήμερο εκδηλώσεων που οργανώνουμε σαν <<Πρωτοβουλία για  τη διάσωση της περιοχής του κάστρου>> στις 3-4 Σεπτεμβρίου  2021 ώρα 07 μ.μ. στην πλατεία Μαρκά, με θέμα:

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ; 

Κάλεσμα ευθύνης για την διάσωση της περιοχής του Κάστρου

Κάλεσμα ευθύνης για την διάσωση της περιοχής του Κάστρου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *