Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

  

 

 

 Λευκάδα    20  Σεπτεμβρίου  2019

 Αριθμ.  Πρωτ.: 19067

 

Προς:   1.  κ. Δήμαρχο Λευκάδας

                2.  Μέλη  του Δημοτικού

                    Συμβουλίου Λευκάδας

               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,   σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

Εισηγητές:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                                                                              Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

                                                    

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, προκειμένου για πειθαρχικές υποθέσεις δημοτικών υπαλλήλων για τις οποίες επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 11 του ν. 4018/2011.

                                                                                Εισηγητές:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                                                                              Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Λευκάδας-ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας  (ΔΕΠΟΚΑΛ).

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

                 ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης Μνημονίου Συνεργασίας για την εκτέλεση του 4ου υποέργου με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» (κωδικό OΠΣ 5006063).

                                                                                Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Αμαλία Φραγκούλη, Πρ/νη Αυτοτελούς Τμ. Προγραμμ. Οργάν. & Πληροφ.

                                                 

                ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Δ.Σ.  για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο “Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων Δήμου Λευκάδας ” με κωδικό ΟΠΣ 5038897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 1777/5-8-2019 (ΑΔΑ 91367ΛΕ-ΣΥΚ) απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης

                                                                                Εισηγητές: Λιβιτσάνος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος

Αμαλία Φραγκούλη, Πρ/νη Αυτοτελούς Τμ. Προγραμμ. Οργάν. & Πληροφ.

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε-ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

                                                                                Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΑΜΗ Ε.Δ.Ε.

                                                                Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου  ΑΠΕ Και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ» αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

                                                                Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  13ο: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση 11ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» αναδόχου Μάντζιου Κων/νου  Ε.Δ.Ε.

                                           Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ   14ο: Απόφαση Δ.Σ. για   απαλλαγή  ποσού από τροφεία, την περίοδο 2018-2019

                                                                Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  15ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την νέα εγγραφή  νηπίων στους παιδικούς  σταθμούς του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2019-2020

                                                               Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  16ο: Απόφαση Δ.Σ.  για τον ορισμό   δημοτικών συμβούλων  με τους  αναπληρωτές τους  για συμμετοχή τους στις  επιτροπές: α) διενέργειας δημοπρασιών και β)  εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων, μέχρι 31-12-2019.

                                                                Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ  17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2019.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στη πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του άρθρου 9 παρ.12 του Ν.4039/2012 .

                                                                                Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών για την τριμελή  επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του άρθρου 17 παρ.8 του Ν.4056/2012 .

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  20ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

                                                                                Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε τρίτο, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011.

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  22ο: Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ στο Δήμο Λευκάδας.

Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  3ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – Θ. ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  24ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.”.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 

 

                                                                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                                                                                ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

   Κοινοποίηση:

1 Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων &Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

  1. Δημοτικές  Ενότητες  με την υποχρέωση να ενημερώσουν

άμεσα τους Δημοτικούς Συμβούλους της περιφέρειάς τους

 

Σημείωση:

  1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *