Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 5 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων  95 του Ν.3463/2006, 67 του Ν.3852/10,   σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  νέα δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 10 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό ειδικότητας του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. το οποίο θα προσληφθεί μέσω Κ.Α.Π σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 32113/2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

          Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  χορήγησης παράτασης  συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του  έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.         

          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του  έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ  ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ   ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ» αναδόχου: Αλέξανδρου Ν. Γέροντα Ε.Δ.Ε.

          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του  έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ», αναδόχου: Αλέξανδρου Ν. Γέροντα Ε.Δ.Ε.

          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» αναδόχου: Ιωάννη Σταυρόπουλου Ε.Δ.Ε.

          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ» αναδόχου: Παναγιώτη Τζούρου Ε.Δ.Ε.

          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου : ΓΟΥΡΖΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:                  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου:  Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Γεωργίου Σ. Βλάχου Ε.Δ.Ε.

          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού χανδάκων στράγγισης παραπλεύρως αγροτικών δρόμων κάμπου Βασιλικής Δ.Ε. Απολλωνίων και ανάθεσης τους σε τρίτο.

               Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. περί αδυναμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών αποκατάστασης καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων  και ανάθεσης τους με συνοπτικό διαγωνισμό σε τρίτο.

          Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 30.000,00 €.

          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (2+710) ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΝΤΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ».

          Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  18ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ   ΛΥΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 19.917,88 €.

          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  19ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.306.000,00 €.

          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 199.995,88 €.

  Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αποδοχή ή μη της Συλλογικής Συμφωνίας μεταξύ της «ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΛΛΑΔΑΣ» μέλος της οποίας είναι ο δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Καρυάς 96,7fm και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «GEA-GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ» ως ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και είσπραξης του συγγενικού δικαιώματος των παραγωγών υλικών φορέων ήχου και των ερμηνευτών-εκτελεστών καλλιτεχνών.

                                            Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

          

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με αποδοχή ή μη του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της «ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΛΛΑΔΑΣ» μέλος της οποίας είναι ο δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Καρυάς 96,7fm και του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) δια της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ/ΟΠΙ) ως οργανισμού συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων μελών της.

          Εισηγητής:  Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση  3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019 & 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος  2019 (σχετ. αριθ. 190/2019 απόφ. Ο.Ε. & η αριθ. 5/2019 αποφ. Ε.Ε.)

                                              Εισηγητές:  Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος

                                                                   Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ. αριθ. 127/19 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» περί  έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.

                 Εισηγητής:  Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος ΔΛΤΛ

 

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ. αριθ. 66/19 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» περί  έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.

          Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

 

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. περί άσκησης έφεσης κατά της αριθμ. 15/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, στην υπόθεση Σπυρίδωνος Αρέθα και λοιπών κατά του Δήμου Λευκάδας (καταβολή αναδρομικών επιδομάτων κλπ που καταργήθηκαν με το Ν. 4093/2012) – σχετ. η υπ΄αριθμ. 185/19 απόφ. Ο.Ε.

          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  27ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό θέσεων  για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2019 (σχετ. η υπ΄ αριθ.  9 /2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  28ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  29ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Βλασταρά» Συβότων Λευκάδας.

          Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  30ο: Απόφαση Δ.Σ. για   διαγραφή  νηπίων  από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας και απαλλαγή  ποσού από τροφεία, την περίοδο 2018-2019.

                Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 31ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση χορήγησης παράτασης σύμβασης εργασιών  με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.»

          Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 32ο: Απόφαση Δ.Σ. περί  έγκρισης της απόφασης  Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας» περί έγκρισης Απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους 2018 του ΝΠΔΔ.

          Εισηγητής:  Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 33ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση εκπροσώπων της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας έως τη λήξη της  τρέχουσας δημοτικής περιόδου 31-08-2019.

          Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 34ο: Απόφαση Δ.Σ. περί εξειδίκευσης  πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι».

                                        Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  35ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

          

                    

                                                                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

                                                                                                                ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 Κοινοποίηση:

 1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
 2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
 3. κ. Καλό Χαράλαμπο (νεοεκλεγέντα Δήμαρχο)                                                                                    
 4. Επιμελητήρια
 5. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 6. Εργατικό Κέντρο
 7. Πολιτικά Κόμματα
 8. Μ.Μ.Ε.
 9. Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας
 10. Δημοτικές Ενότητες  με την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα

τους Δημοτικούς Συμβούλους της περιφέρειάς τους καθώς και

τους Προέδρους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων και τους

Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *