Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 8 Απριλίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 12 Απριλίου  2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο:Απόφαση Δ.Σ. για εξέταση αίτησης θεραπείας κατά της υπ’ αριθμ. 356/24-9-2018 απόφασής του και λήψη επικαιροποιημένης απόφασης για «Κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Φρυνίου Δ.Ε. Λευκάδας»

                                        Εισηγητής:  Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 2ο:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Βασιλικής – Πόντι Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας στα Ο.Τ. 1 και Ο.Τ.2 (σχετ. η υπ΄αριθ. 3/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

                                        Εισηγητές:  Χρήστος  Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 3ο:  Απόφαση Δ.Σ. παροχής σύμφωνης γνώμης ή μη,  για αναγνώριση δρόμου ως κοινόχρηστου αγροτικού, στην εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Τσουκαλάδων Δ.Ε. Λευκάδας στη θέση «Καλντέρι ή Κάντερ Σκάλα» και  «Κεντρώματα». (σχετ. η υπ΄αριθ. 1/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

                                        Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου (Παλιό Λιοτρίβι), στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας.

                                        Εισηγητής:  Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Απόφαση Δ.Σ. για ανταλλαγή  ιδιωτικού  ακινήτου με ακίνητο στην Τ.Κ. Μαραντοχωρίου  Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας.

                                     Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο:  Απόφαση Δ.Σ. για απευθείας εξαγορά ιδιωτικού ακινήτου στη θέση Βαγενή  Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας.

                                     Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο:   Απόφαση  Δ.Σ.  για  έγκριση  σχεδίου   προγραμματικής   σύμβασης   μεταξύ  του  Δημοτικού   Λιμενικού  Ταμείου

Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΕΡΣΑΙΩΝ  ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

                                        Εισηγητής:  Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ 8ο:  Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών για την ανασκαφή – ανάδειξη  αρχαίου θεάτρου Λευκάδας, Β΄ Φάση.

                                     Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (393.600,00) από την από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του 2ου   υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» της πράξης «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5004012 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης πινάκων εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)  2020- 2023 του Δήμου Λευκάδας.

                                     Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη, εισόδου – εξόδου οχημάτων ή απότμησης πεζοδρομίου, στην Τ.Κ. Καρυάς Δήμου Λευκάδας. (σχετ. η υπ΄αριθ. 2/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

                                        Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης σε τρίτο, εργασιών αποψίλωσης και κοπής αυτοφυούς βλάστησης σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου Λευκάδας.

                                     Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Απόφαση Δ.Σ. για  αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο “Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος  Δήμου Λευκάδας ”  με κωδικό ΟΠΣ 5029288 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 817Π.Ε./28-3-2019 (ΑΔΑ ΨΞΛ37ΛΕ-ΗΤΩ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο “Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος  Δήμου Μεγανησίου ”  με κωδικό ΟΠΣ 5028098 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 770Π.Ε./28-3-2019 (ΑΔΑ ΨΚΝΤ7ΛΕ-5ΣΥ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

                                        Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

                                     Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές»
(πρόσκληση VI: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»)

                                     Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό  τρόπου εκτέλεσης του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΟΥ” Δ.Ε. Απολλωνίων, Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 15.000,00 €.

                                        Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Α.(από Κάβαλο Τσουκαλάδες)& Β. (Από Σκάρους προς Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας) Γ.(από Κοντάραινα προς Σελί)», προϋπολογισμού 45.797,29 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Απόφαση ΔΣ για την έγκριση υποβολής υποψηφιότητας για το Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στο Βραβείο «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2020»

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο:  Απόφαση Δ.Σ για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2019.

                                        Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 23ο:   Απόφαση ΔΣ για ορισμό Προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  (άρθρο 50 του Ν. 1566/85) για το έτος 2019 (έως την λήξη της θητείας της Δημοτικής Αρχής).

                                        Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Απόφαση Δ.Σ. για απαλλαγή  ποσού από τροφεία στο  Βρεφονηπιακό  Σταθμό του Δήμου Λευκάδας

                                        Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την  εγγραφή και την διαγραφή  νηπίων στους παιδικούς  σταθμούς του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2018-2019.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  26ο:  Απόφαση Δ.Σ. για επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π  στο Δήμο Λευκάδας.

                                       Εισηγητής:  Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

                                       Εισηγητής:  Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Παραχώρηση χρήσης χώρου (δημοτικό κτηνιατρείο) του Δήμου Λευκάδας σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Απόφαση Δ.Σ. για  παραχώρηση χρήσης κτιρίου και περιβάλλοντα χώρο παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κομηλίου  στον Σύλλογο   Απανταχού Κομηλιωτών και Φίλων “Η Παναγία”.

                                     Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΔΕΠ

  

ΘΕΜΑ 30ο:  Γνωμοδότηση Δ.Σ. σχετικά με την ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

                                     Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΔΕΠ

ΘΕΜΑ 31ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

                                        Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: ” ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ”, αναδόχου: EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

                                        Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 33ο:  Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ» αναδόχου: «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. Αδαμίδης – Βρ. Στέφας Ο.Ε.

                                        Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ».

                                        Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ  36ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ” αναδόχου: “Μαρδας Β. – Συνοδινός Ν. – Κατοστάρας Η. Ο.Ε.” προϋπολογισμού έργου: 38.273,73€

                                     Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ  37ο:  Απόφαση Δ.Σ. για:  α)  ένταξη του Δήμου Λευκάδας στο εταιρικό σχήμα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» και β)  συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στο εταιρικό κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με δέκα (10) εταιρικές μερίδες των εκατό (100) ευρώ εκάστη και συνολικό ποσό συμμετοχής 1.000,00 ευρώ.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  38ο:  Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση ή μη άδειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

                                     Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  39ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

                                                                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                                                ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Κοινοποίηση:

 1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
 2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                                   
 3. Επιμελητήρια
 4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 5. Εργατικό Κέντρο
 6. Πολιτικά Κόμματα
 7. Μ.Μ.Ε.
 8. Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας
 9. Δημοτικές Ενότητες  με την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα

τους Δημοτικούς Συμβούλους της περιφέρειάς τους καθώς και

τους Προέδρους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων και τους

Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 1. Ασπρογέρακα Αριστείδη, Βερυκίου Δωροθέα, Μαργέλη Νίκη, Μαργέλη Σπυροπάνο,

Μαρία Κατωπόδη, Παναγιώτη Κατωπόδη, Νικόλαο Νησιώτη

 

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *