Πρόσκληση συνεδρίασης του Δ. Συμβουλίου – τα θέματα

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δ. Συμβουλίου – τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 21 -2-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 25 Φεβρουαρίου  2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση της μελέτης: ” ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” προϋπολογισμού 35.000,00 € και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

                                     Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.

Εισηγητής:  Πολίτης Σπυρίδων, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 4ο Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ  Ε/Γ – Ο/Γ & ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» προϋπολογισμού 2.250.000,00 €.

                                                Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΓΟΝΙΟΥ (ΟΠΙΣΘΕΝ LIDL)», προϋπολογισμού 9.997,77 €.

                                                Εισηγητής:Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ’ αρ. 398/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη μελέτη του έργου «Αναβάθμιση Γηπέδου Αγ. Πέτρου», προϋπολογισμού 385.950,00 € με ΦΠΑ.

                                                Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  στην πρόσκληση «”ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων”, με τίτλο: “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων”» συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

                                                Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης  διακοσίων ενενήκοντα επτά χιλιάδων εξακοσίων  ευρώ (297.600,00 €) από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Τρισδιάστατος τουριστικός οδηγός προβολής και ανάπτυξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5030924 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

                                     Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Τρισδιάστατος τουριστικός οδηγός  προβολής και ανάπτυξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5030924 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 1467/11-2-2019 (ΑΔΑ Ψ2ΝΛ7ΛΕ-ΔΦΞ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

                                                Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» αναδόχου κ. Ιωάννη Σταυρόπουλου.

                                                                Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ “ΑΗΔΟΝΑΚΙ” ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ” αναδόχου: ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ.

                                     Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ” ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ” αναδόχου: ΓΟΥΡΖΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.

                                                Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΝΑΤΟ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ” του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ Ε.Δ.Ε.

                                                Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» προϋπολογισμού 19.999,63 €.

                                                Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση της υπ΄ αριθ. 17/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας»  που αφορά στην έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ. οικονομικού έτους 2019.

                                     Εισηγητής: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

                           Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την συμμετοχή σε πρόγραμμα του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με την μέθοδο των δολωματικών ψεκασμών για το έτος 2019.

                                                 Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις  δικτύου ΦΟΠ στο Δήμο Λευκάδας.

                                                       Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

                                                Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  20ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

  

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

            ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Κοινοποίηση:

 1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
 2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                                   
 3. Επιμελητήρια
 4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 5. Εργατικό Κέντρο
 6. Πολιτικά Κόμματα
 7. Μ.Μ.Ε.
 8. Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας
 9. Δημοτικές Ενότητες  με την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα

τους Δημοτικούς Συμβούλους της περιφέρειάς τους καθώς και

τους Προέδρους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων και τους

Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *