Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο-Τα θέματα

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Τα θέματα

Λευκάδα 17 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις  21  Ιανουαρίου  2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για  τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, ιδίων κλάδων και κατηγοριών και ιδίου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ, που απασχολείται στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212Α΄).

                                 Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για την επικαιροποίηση των αριθ. 358/2014 και 147/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών υπηρεσιών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας.

                 Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για την επικαιροποίηση της αριθ. 66/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών διαφήμισης.

                 Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Δ.Κ. Κατούνας.

                 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

                 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

            ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του άρθρου 4 της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  Δήμου Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για το  έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ‘ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ’» (σχετ. η υπ΄αριθ. 206/2017 αποφ. Δ.Σ.)

                                     Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για  2η παράταση χρονοδιαγράμματος  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  Δήμου Λευκάδας και Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού /Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το  έργο «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ»

                                      Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για 2η παράταση χρονοδιαγράμματος  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  Δήμου Λευκάδας και Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού /Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το  έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

                 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ. για  καθορισμό μισθωτικού  ανταλλάγματος  για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας για το 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ (σχετ. η υπ΄αριθ. 1/2019 αποφαση Ο.Ε.)

                                     Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση χορήγησης της παράτασης του χρόνου εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

                                     Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» αναδόχου: ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.

                 Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση χορήγησης  2ης    παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:                     «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου εταιρείας : EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

                 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

 ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.

                                     Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

           ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ», αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε.

                 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε.

                 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου  «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.

               Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της 1ης ΣΣΕ του έργου  «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» αναδόχου εταιρίας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.

                 Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΒΛΑΧΟΥ Ε.Δ.Ε.

                 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 2ου  ΑΠΕ του έργου  <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ¨ΠΟΝΤΕ¨ ΕΩΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ», αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε.

                                     Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση  Δ.Σ. για έγκριση 1ου  ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», αναδόχου: Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου.

                Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»   προϋπολογισμού  12.500,00€ με το ΦΠΑ.

                 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΥ», προϋπολογισμού  230.000,00 €.

                 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ AΝΝΑ Τ.Κ. ΔΡΥΜΩΝΑ»,  προϋπολογισμού   257.000,00 €.

                 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού  14.998,00  €.

                 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ», προϋπολογισμού  22.290,46 €.

                 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015» προϋπολογισμού  67.638,52 €.

                 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση Δ.Σ. για  παράταση χρόνου παράδοσης των ειδών της υπ΄αριθ. 24770/30-11-2018 σύμβασης του Δήμου για προμήθεια καυσίμων για την Δ.Ε. Λευκάδας.

                 Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση Δ.Σ περί συμπληρωματικής κατανομής από ΚΑΠ έτους 2018 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων.

                 Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου Λευκάδας έτους 2019.

                 Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 30ο: Απόφαση Δ.Σ.  για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

                 Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 31ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Απολογισμού  της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2017.

                 Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 32ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Απολογισμού  της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2017.

                 Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 33ο: Απόφαση Δ.Σ. για  υποβολή εκθέσεων εσόδων – εξόδων Γ΄ & Δ΄ τριμήνων 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

                 Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 34ο: Απόφαση Δ.Σ. για  υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών του Δήμου Λευκάδας με το διεθνές βραβείο «Γαλάζια Σημαία» και την καταβολή των συνδρομών για το έτος 2019.

                 Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 35ο: Απόφαση Δ.Σ. περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθ. 216/2017 απόφασής του σχετικά με εγγραφές νηπίων  & βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς και στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Λευκάδας.

                 Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 36ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εγγραφή νέων νηπίων στους παιδικούς  σταθμούς του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2018-2019.

                 Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

       

           ΘΕΜΑ 37ο: Απόφαση Δ.Σ. για   συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2019.

                                     Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 38ο: Απόφαση Δ.Σ. για  ορισμό δημοτικών συμβούλων στις επιτροπές α)διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων, β) εκτίμησης εκποιούμενων  ακινήτων κτημάτων και κινητών πραγμάτων,  για το έτος 2019.

                                     Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

 

ΘΕΜΑ 39ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444Β/26.04.1999) για το καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2019.

Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόρης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 40ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 11, παράγραφος 1γ του ΠΔ  31/2018 (ΦΕΚ 61 Α/04.04.2018) για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας ως πολυσύχναστων, για το  έτος 2019.

Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόρης, Πρόεδρος Δ.Σ.

                

ΘΕΜΑ 41ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄/20-10-2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος  2019.

Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόρης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 ΘΕΜΑ 42ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

            ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Κοινοποίηση:

 1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
 2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                                   
 3. Επιμελητήρια
 4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 5. Εργατικό Κέντρο
 6. Πολιτικά Κόμματα
 7. Μ.Μ.Ε.
 8. Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας
 9. Δημοτικές Ενότητες  με την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα

τους Δημοτικούς Συμβούλους της περιφέρειάς τους καθώς και

τους Προέδρους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων και τους

Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων 

 

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *