Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 20 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ολοκλήρωση μελέτης ΣΧΟΑΑΠ (ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ και ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ), Δ.Ε. Απολλωνίων  Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 20/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό χρήσεων γης σε δημόσιο κτήμα στη θέση «ΒΡΥΣΗ ΠΑΣΑ», Τ.Κ. Πλατυστόμων Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 17/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητές:  Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος ΕΠΖ

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για  κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Φρυνίου Δ.Ε. Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 15/2018 αποφ. ΕΠΖ).

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης για χαρακτηρισμό δρόμου στην εκτός οικισμού περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Κατούνας στη θέση «Μέγα Χωράφι», ως κοινόχρηστου αγροτικού (σχετ. η υπ΄αριθ. 23/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

                                   Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

                                                          Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης για χαρακτηρισμό δρόμου στην εκτός οικισμού περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Τσουκαλάδων Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας στη θέση «Σώματα» και «Κουτρέλια» ως κοινόχρηστου αγροτικού (σχετ. η υπ΄αριθ. 24/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ).

                                    Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

                                                       Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης για χαρακτηρισμό δρόμου στην εκτός οικισμού περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Δρυμώνα στη θέση «Πέρα Μάτι», ως κοινόχρηστου  αγροτικού (σχετ. η υπ΄αριθ. 25/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ ).

                                    Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

                                                                Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  σχεδίου ενιαίου κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.  (Σχετ. η υπ΄αριθ. 26/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ).

Εισηγητές:  Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Γεωργουλόπουλος, Πρ/νος Τμ/τος Περιβάλλοντος & Πολιτικής

Προστασίας της  Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό του ύψους των προστίμων, των δικαιωμάτων και τελών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 22 περίπτωση Γ και 23 του  κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Λευκάδας.(Σχετ. η υπ΄αριθ. 296/2018 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την παραχώρηση  χρήσης πλατείας  Τ.Κ. Καρυωτών Δ.Ε. Λευκάδας για  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (σχετ. η υπ΄αριθ. 18/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

                                   Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με παραχώρηση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κουτρουμπή πόλεως Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 19/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

                                   Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΙΚΟΛΗ», προϋπολογισμού 7.199,27 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 30.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  13ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση πηγαδιών & διαμόρφωση πλατείας Πλατάνου Τ.Κ. Καλαμιτσίου», πρ/σμού 30.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  14ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ» πρ/σμού 20.000,00 €.

Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Απόφαση Δ.Σ. για  έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή-αναβάθμιση της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. Λευκάδας και κατασκευή απαγωγού διάθεσης προϊόντων επεξεργασίας.»

Εισηγητές:  Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

                   Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ.

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Απόφαση Δ.Σ. για  υποβολή πρότασης του έργου: «Επισκευή-αναβάθμιση της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. Λευκάδας και κατασκευή απαγωγού διάθεσης προϊόντων επεξεργασίας» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΥΠ.ΕΣ.

Εισηγητές:  Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ.

 

ΘΕΜΑ  17ο: Απόφαση Δ.Σ. για την αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2018″ του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” έτους 2018 του Πράσινου Ταμείου και την παροχή εξουσιοδότησης προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων.

Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά στην υπ΄αριθμ. 16246/10-08-2018 σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών δεματοποίησης αστικών αποβλήτων.

Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά στην υπ΄αριθμ. 14514/17-07-2018 σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών δεματοποίησης αστικών αποβλήτων.

Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 20ο:Απόφαση Δ.Σ. για καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του  ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος και αποζημίωσης ανά συνεδρίαση στα μέλη του Δ.Σ.

Εισηγητής: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ  21ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ», αναδόχου εταιρείας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.-ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  23ο: Απόφαση Δ.Σ. για xορήγηση 3ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Γεωργίου Σ. Βλάχου.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  24ο: Απόφαση Δ.Σ. για  χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Γηπέδου Νυδριου », αναδόχου Μάντζιου Κων/νου.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  25ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» αναδόχου εταιρίας ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.

                                      Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  26ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», αναδόχου εταιρίας ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.

                            Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  27ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ”

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  28ο: Απόφαση Δ.Σ. για  την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ»

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση Δ.Σ. για  διαγραφή χρεών οφειλετών από βεβαιωτικούς  χρηματικούς καταλόγους οικονομικού έτους 2018 λόγω διπλοεγγραφών από διπλή δραστηριότητα οφειλετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) .

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 30ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση της υπ΄ αριθ 32/2018 απόφασης  Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας  για υποβολή αιτήματος στο Δήμο Λευκάδας, παραχώρησης της χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση των σκοπών της.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  31ο: Απόφαση Δ.Σ.  για   διαγραφή  νηπίου  από τον Παιδικό Σταθμό  του Δήμου Λευκάδας, περιόδου 2018-2019.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 32ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2018.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 33ο: Απόφαση Δ.Σ. για   συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ», προϋπολογισμού  265.000,00  €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 34ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ» προϋπολογισμού 12.296,95 €.

                                     Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  35ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Καλάμου – Καστού» προϋπολογισμού  9.998,36  €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 36ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ FERRYBOAT» προϋπολογισμού  9.986,62  €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  37ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΥ» προϋπολογισμού  230.000,00  €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  38ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού  350.000,00  €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  39ο: Απόφαση Δ.Σ. περί κατανομής πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι»

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  40ο: Απόφαση Δ.Σ.  για   επιβολή προστίμου βάσει των άρθρων 5 και 8 του Ν. 2946/2001, στον ιδιοκτήτη και υπεύθυνο του κρουαζιερόπλοιου NIDRI STAR Ι  για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση, στον κεντρικό δρόμο του οικισμού Αγίου Νικήτα Δ.Ε Λευκάδας.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  41ο: Απόφαση Δ.Σ. για  επιβολή προστίμου βάσει των άρθρων 5 και 8 του Ν. 2946/2001 σε εταιρία SEVEN ISLANDS NE για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση, στον κεντρικό δρόμο του οικισμού Αγίου Νικήτα Δ.Ε Λευκάδας.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  42ο: Απόφαση Δ.Σ. για  παραχώρηση χρήσης  κοινοχρήστου χώρου  στην Τ.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ  για τοποθέτηση  Α.Τ.Μ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ  EUROBANK

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 43ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου  ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ «ΠΟΝΤΕ» ΕΩΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ»

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  44ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

 

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

            ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Κοινοποίηση:

 1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
 2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                                   
 3. Επιμελητήρια
 4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 5. Εργατικό Κέντρο
 6. Πολιτικά Κόμματα
 7. Μ.Μ.Ε.
 8. Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας
 9. Δημοτικές Ενότητες  με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων και

Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *