Πρόσκληση οχημάτων στην ΠΕ Λευκάδας για τεχνικό έλεγχο

Πρόσκληση οχημάτων στην ΠΕ Λευκάδας για τεχνικό έλεγχο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

 

Λευκάδα:  7/9/2018

           Αριθ. Πρωτ.:  78800/12200                   

 

Ταχ. Δ/νση

Ταχ. Κωδ.

Πληροφοριες

Τηλ.

Fax

email

: Α. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ

: 31100

: Βασίλειος Βαγενάς

: 2645362530

: 2645362520

:metaforon.lefkada@pin.gov.gr

 

ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ

                              ΕΛΕΓΧΟ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :

 • Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Το Π.Δ. 147/10 (ΦΕΚ 240 Α 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
 • Την αριθμ. οικ. 89421/3442/2014 απόφαση Π.Ι.Ν. περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων κλπ. στους Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ Β/2416/1-10-2014).
 • Τις διατάξεις του Ν. 1350/83 (ΦΕΚ55/Α/83) «υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος οδικών οχημάτων» ως και του άρθρου 86 του ΚΟΚ (Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99) με τις τροποποιήσεις του, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
 • Τις διατάξεις της Φ2/64580/2288/2-7-99 ΚΥΑ (ΦΕΚ1523 Β/27-7-99) «τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ».
 • Την αριθμ. πρωτ.: 44800123/85 (ΦΕΚ 781/Β/24-12-85) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τρόπος και διαδικασία και πιστοποίηση ενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως και του αριθμ. 49/55 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 37/Ά/22-2-95) περί τεχνικού ελέγχου οχημάτων κλπ.
 • Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 37566/5116/10 (ΦΕΚ 87/Β/2012) «Τεχνικός Έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 2009/40 ΕΚ και 2010/48 ΕΕ».
 • Την αριθμ. οικ.49372/3352/17 (ΦΕΚ 2726/Β/4-8-2017) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας; & Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υποδομών & Μεταφορών του αναπληρωτή Υπουργού περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών «περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ.
 • Το αριθμ. πρωτ.: 57175/3909/8-8-2017 (ΑΔΑ:ΩΓΞΧ465ΧΘΞ-ΘΙΥ) έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο γνωστοποιήθηκε η ενσωμάτωση στο εθνικό μας δίκαιο της οδηγίας 2014/45/ΕΚ σχετικά με τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους καθώς και την 4019/41/2018 σχετική εγκύκλιο εφαρμογής.
 • Το αριθμ. πρωτ.: 10499/29-5-2018 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας σχετικά με τον πληθυσμό των νήσων Καστού και Κάλαμου.
 • Το αριθμ. πρωτ.: 1847/27-6-2018 έγγραφο του Δήμου Μεγανησίου σχετικά με τον πληθυσμό της νήσου Μεγανησίου
 • Το γεγονός ότι τα νησιά Κάλαμος, Καστός και Μεγανήσι σύμφωνα με το σημείο 17 του άρθρου 4 της κ.υ.α. 49372/3352/2017 (ΦΕΚ 2726/Β/17) θεωρούνται «μικρά νησιά» και στα οποία δεν λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν σε αυτά Κέντρα Τεχνικού Έλεγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) ή Κινητές Μονάδες Τεχνικού Έλεγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ      

 

 Α. Προσκαλούνται για αρχικό τεχνικό έλεγχο το έτος 2018 οι παρακάτω κατηγορίες οχημάτων:

 1. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα και τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) οχήματα μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους που κυκλοφόρησαν για πρώτη φόρα σαν καινούργια κατά το έτος 2014.

Εξαιρούνται τα οχήματα που στην άδεια κυκλοφορίας τους αναφέρεται σαν έδρα ή τόπος κατοικίας ο Δήμος Μεγανησίου καθώς και τα νησιά Κάλαμος και Καστός.

 1. Τα οχήματα των λοιπών κατηγοριών ( Ε.Δ.Χ., Λεωφορεία, Ασθενοφόρα, Φορτηγά, Ελκυστήρες, Ρυμουλκούμενα και Ημιρυμουλκούμενα, με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων), στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του δημόσιου φορέα , ο Δήμος Λευκάδας και των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί κατά το έτος 2017 πλην των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR).

 Εξαιρούνται τα οχήματα που στην άδεια κυκλοφορίας τους αναφέρεται σαν έδρα ή τόπος κατοικίας ο Δήμος Μεγανησίου καθώς και τα νησιά Κάλαμος και Καστός.

Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί σε ΚΤΕΟ (Δημόσιο ή Ιδιωτικό ), στο χρονικό διάστημα, από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μια (1) εβδομάδα μετά από την αναγραφόμενη ημερομηνία (ημέρα και μήνα) της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, (π.χ. ημερομηνία πρώτης άδειας 15-2-2014, ημερομηνία τεχνικού ελέγχου 15-2-2018, χρονικό διάστημα από 26-1-2018 μέχρι και 22-2-2018).

Β. Καλούνται επίσης για τεχνικό έλεγχο από το ΚΤΕΟ της Π.Ε. Λευκάδας οι κατηγορίες οχημάτων που αναφέρονται στις παραγράφους Α1και Α2 οι οποίες έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα  (4) έτη και ένα (1) έτος (παράγραφος Α2) αντίστοιχα από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας σαν καινούργια και μεταβιβάζονται στη Π.Ε. Λευκάδας από την υπόλοιπη χώρα, και δεν είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο στους δήμους που είχαν ως έδρα πριν την μεταβίβαση τους, εντός δυο μηνών από την ημερομηνία μεταβίβασης τους.

Γ. Όλα τα οχήματα ΙΧ ή ΔΧ που έχουν υποστεί κατά το παρελθόν τεχνικό έλεγχο θα προγραμματίζονται υπ’ ευθύνη των ιδιοκτητών τους για περιοδικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου του οχήματος. Εξαιρούνται τα οχήματα που στην άδεια κυκλοφορίας τους αναφέρεται σαν έδρα ή τόπος κατοικίας ο Δήμος Μεγανησίου καθώς και τα νησιά Κάλαμος και Καστός πλην των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR).   

Δ. Όχημα που στην άδεια κυκλοφορίας του αναφέρεται σαν έδρα ή τόπος κατοικίας ο Δήμος Μεγανησίου καθώς και τα νησιά Κάλαμος και Καστός και για οποιονδήποτε λόγο κυκλοφορήσει εκτός των μικρών νησιών (Μεγανήσι, Κάλαμου και Καστού) σε περιοχή που υφίσταται τεχνικός έλεγχος, υπόκειται σε τεχνικό έλεγχο.

Ε. Όλα τα οχήματα που θα προσέρχονται για τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να είναι καθαρά εσωτερικά και εξωτερικά, να φέρουν φαρμακείο, τρίγωνο, πυροσβεστήρα, γρύλο, ρεζέρβα και κανονικά ελαστικά. Τα δε λεωφορεία και φορτηγά άνω των 3,5 τόνων πρέπει να φέρουν δυο πυροσβεστήρες, τάκους, λασπωτήρες και όλα τα φορτηγά τις σχετικές ενδείξεις στα πλευρά της αμάξης (διακριτικά στοιχειά). Οι αριθμοί πλαισίου και κινητήρα του οχήματος για την γρηγορότερη εξυπηρέτηση κατά την διάρκεια του  ελέγχου να είναι καθαροί.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κλείσουν έγκαιρα ραντεβού για τον έλεγχο του οχήματος τους, αλλιώς θα θεωρηθούν εκπρόθεσμοι και θα τους επιβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και το διάστημα καθυστέρησης σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 

1ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΤΣΙΓΑΝΤΕ

Τ.Κ. 10191   ΠΑΠΑΓΟΥ

Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΤΕΕΕΟ).

Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΔΕΕ).

2Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ.

3ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ.

(ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ EMAIL)

4ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τ.Κ, 31100

5Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Τ.Κ. 31084

6ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΣΤΟΥ – ΚΑΛΑΜΟΥ)

ΑΝΤ. ΤΣΕΒΕΛΕΚΗ & ΥΠ. Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗ

Τ.Κ. 31100

ΛΕΥΚΑΔΑ

7ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ)

ΚΑΤΩΜΕΡΙ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

8ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 30

Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ

9ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΜΕΓΑΝΗΣΙ

10ΔΗΜΟΣΙΟ Κ.Τ.Ε.Ο.

(ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ)

11ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57

Τ.Κ. 10564

ΑΘΗΝΑ

12ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»

5ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑ’Ι’ΔΑΣ

Τ.Κ. 50100

ΚΟΖΑΝΗ

13ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 107

Τ.Κ. 10447

ΑΘΗΝΑ

14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Τ.Κ. 30002

ΒΟΝΙΤΣΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

15ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΣΙΟΥ 100

Τ.Κ. 30500

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

16ΤΡΟΧΑΙΑ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΟΥΣΚΑΡΗ

Τ.Κ. 30131

ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

17ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΚΑΛΥΔΩΝΟΣ 25

Τ.Κ. 30300

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *