Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 15-6-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 20  Ιουνίου  2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

  

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης 24.000,00 € από το ΥΠΟΜΕΔΙ ( 2014ΣΕ57100004 ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε) για την υλοποίηση του έργου «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης 24.000,00 € από το ΥΠΟΜΕΔΙ ( 2014ΣΕ57100004 ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε) για την υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  3: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης 102.000,00 € από το ΥΠΟΜΕΔΙ ( 2014ΣΕ57100004 ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε) για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ»

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 & 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  5ο:  Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας για το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης (Master Plan) Λιμένα Λευκάδας.

Εισηγητές: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος Διοικ. Συμβ.  Δ.Λ.Τ.Λ.

Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τμήμ. Τεχνικών Έργων  Δ/νσης Τεχν. Υπηρ.

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Δ.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 58.999,99 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: ” ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ” προϋπολογισμού 120.700,00 €, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας διαχείρισης του ΥΠ.ΕΣ. για το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 1ου  Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Τ.Κ ΔΡΥΜΩΝΑ», αναδόχου  Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρακτικού προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 14.998,88 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με  κατεδάφιση κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Καλαμιτσίου Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για  διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής Καλάμου  για την εκδήλωση που συνδιοργανώνουν οι σύλλογοι «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» & «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ» στην Επισκοπή Καλάμου στις 23/06/2018.

Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ  13ο: Απόφαση Δ.Σ. για α) αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης παλαιών αιθουσών του Δικαστικού Μεγάρου και του Περιβάλλοντος χώρου για στέγαση του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της Κοινωφελούς ΔΕΠΟΚΑΛ

Δήμου Λευκάδας, β) εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο Λευκάδας για την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  14ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

 

 

 

                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

    Κοινοποίηση:

 1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                                   ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                   
 3. Επιμελητήρια
 4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 5. Εργατικό Κέντρο
 6. Πολιτικά Κόμματα
 7. Μ.Μ.Ε.
 8. Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας
 9. Δημοτικές Ενότητες  με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων και

Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *