Συνεδριάζει στις 30-5 το Δημοτικό Συμβούλιο-Τα θέματα

Συνεδριάζει στις 30 5 το Δημοτικό Συμβούλιο Τα θέματα

Λευκάδα 25-5-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  30  Μαΐου  2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διαφόρων ειδικοτήτων, με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας.

Εισηγητής: Γρηγόριος Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες, ειδικότητας Φυλάκων ΔΕ.

Εισηγητής: Γρηγόριος Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (σχετ. η υπ΄ αριθ. 135/2018 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ.  περί ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. βάσει των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας του άρθρου 279 του Ν. 3463/06 που προσκομίζονται & της απόστασης του οικισμού στον οποίο βρίσκεται η κατοικία τους από την έδρα του Δήμου μας (άρθρο 1 ΚΥΑ 11836/17-4-2018 (ΦΕΚ 1417/τ.Β΄/25-4-2018)).

Εισηγητής: Γρηγόριος Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση τευχών δημοπράτησης και αλλαγή τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΝ 17η και 18η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018»

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου  «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» αναδόχου εταιρίας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.

Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

 

            ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση  προσωρινής  και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 317.060,24 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

 ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου:«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 39.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού: 200.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 19.793,88 €.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 15.000,00€

                                   Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ για  τροποποίηση της από 17-12-1999 σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Λευκάδας.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:                  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

            ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:                  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ για την αποδοχή χρηματοδότησης  σε βάρος των πιστώσεων του έργου  2003ΣΕ05500005, Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €)»

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

            ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ για  αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων» με κωδικό ΟΠΣ 0006156244 στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 2898/26-04-2018 (ΑΔΑ: 73ΨΚ7ΛΕ-Ω4Ρ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

           ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ για  αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 0006186449 στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 2898/26-04-2018 (ΑΔΑ: 73ΨΚ7ΛΕ-Ω4Ρ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

 ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για: (α) έγκριση και καθορισμό αντιτίμου εισόδου (εισιτήριο) και (β) έγκριση     δημιουργίας πωλητηρίου στο Μουσείο «Άγγελος Σικελιανός».

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

 ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

                           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

    Κοινοποίηση:

 1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                                                        ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                                   
 3. Επιμελητήρια
 4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 5. Εργατικό Κέντρο
 6. Πολιτικά Κόμματα
 7. Μ.Μ.Ε.
 8. Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας
 9. Δημοτικές Ενότητες  με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων και

Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *