Δημοπρασία παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δημοπρασία παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
• Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις» (285 Α ),όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 4467/2017 (56 Α’) και ισχύει.
• Την αριθ. πρωτ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 (1636 Β’) ΚΥΑ Εσωτερ ικών,Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Την αριθμ. πρωτ. ΔΔ Π0008701/0544Β /ΕΞ2017/07.06.2017 (2042 Β΄) Απόφαση τουΥπουργού Οικονομικών.
• Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών” (181Α΄).
• Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΠ Β 0003982ΕΞ2018/07-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΦΝΟΗ-ΘΟΩ)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Διακηρύσσει ότι :

Την 17η του μηνός ΜΑΙΟΥ του έτους 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και με ώρα έναρξης 10 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις του Ν.Λευκάδας και συγκεκριμένα στους Δήμους Λευκάδας & Μεγανησίου, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, ανά Δήμο:

Α.ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Α1. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)Δήμοι Λευκάδος & Μεγανησίου

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΕΥΚ01: ΚΑΣΤΡΟ της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας,συνολικού εμβαδού Ε=15,00 τ.μ. για καντίνα με τιμή εκκίνησης 1000,00€.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΚΑΝΤΙΝΑ: (1) – Χ:214740,10, Ψ:4304574,69
(2) – Χ:214744,43, Ψ:4304572,19
(3) – Χ:214745,93, Ψ:4304574,78
(4) – Χ:214741,60, Ψ :4304577,28

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΕΥΚ02: ΓΥΡΑΠΕΤΡΑ της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας, συνολικού εμβαδού Ε=15,00 τ.μ. για καντίνα με τιμή εκκίνησης 1000,00€.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΚΑΝΤΙΝΑ: (1) – Χ:212466,86, Ψ:4305229,62
(2) – Χ:212471,69, Ψ:4305230,91
(3) – Χ:212470,91, Ψ:4305233,81
(4) – Χ:212466,08, Ψ :4305232,51

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΕΥΚ03: ΑΒΑΛΙ της Τοπικής Κοινότητας Καλαμιτσίου,συνολικού εμβαδού Ε=50,00 τ.μ. για ομπρέλες – ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 1000,00€.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:
(1) – Χ:203774,51, Ψ:4295280,88
(2) – Χ:203768,04, Ψ:4295256,73
(3) – Χ:203769,98, Ψ:4295256,21
(4) – Χ:203776,45, Ψ :4295280,36

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΕΥΚ04: ΑΛΜΥΡΑ του Δήμου Μεγανησίου, συνολικού εμβαδού Ε=15,00 τ.μ. για καντίνα με τιμή εκκίνηση ς 3000,00€.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΚΑΝΤΙΝΑ: (1) – Χ:217829,28, Ψ:4283962,58
(2) – Χ:217827,01, Ψ:4283967,03
(3) – Χ:217829,68, Ψ:4283968,39
(4) – Χ:217831,95, Ψ:4283963,94

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΕΥΚ05: ΛΙΜΟΝΑΡΙ του Δήμου Μεγανησίου, συνολικού εμβαδού Ε=15,00 τ.μ. για καντίνα με τιμή εκκίνησης 2000,00€.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΚΑΝΤΙΝΑ: (1) – Χ:220405,69, Ψ:4282295,15
(2) – Χ:220409,40, Ψ:4282298,50
(3) – Χ:220411,41, Ψ:4282296,27
(4) – Χ:220407,69, Ψ:4282292,92

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΕΥΚ06: ΑΓΙΟΦΙΛΙ της Τοπικής Κοινότητας Κοντάραινας του Δήμου Λευκάδας, συνολικού εμβαδού Ε=120,00 τ.μ για ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 20.000,00€.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ :

(1) – Χ:204864,66, Ψ:4278183,57
(2) – Χ:204884,32, Ψ:4278169,80
(3) – Χ:204881,45, Ψ:4278165,71
(4) – Χ:204861,79, Ψ:4278179,47

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΕΥΚ07: ΘΕΣΗ 2 ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου  του Δήμου Λευκάδας, συνολικού εμβαδού Ε=120,00 τ.μ. για ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 20.000,00€.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ :
(1) – Χ:199437,17, Ψ:4277887,78
(2) – Χ:199438,93, Ψ:4277857,83
(3) – Χ:199434,93, Ψ:4277857,60
(4) – Χ:199433,18, Ψ:4277887,55

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Β 1. Δημοσίευση Διακήρυξης
Η Διακήρυξη της δημοπρασίας δημοσιεύεται καταρχάς, και επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας , ταυτόχρονα στο Διαύγεια HTTPS :// diavgeia . gov . gr και στη διαδικτυακή πύλητου ΥΠΟΙΚ με επιμέλεια του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας. Παράλληλα τοιχοκολλάται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας και των αντίστοιχων ΟΤΑ.
Τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης των ΟΤΑ αποστέλλονται άμεσα με κάθε πρόσφορομέσο στην Κτηματική Υπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης με δική τους επιμέλεια και,ευθύνη.

Β2. Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία

Για τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική δημοπρασία και επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, να περιέλθουν στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΚ. τα παρακάτω:
1. Αίτηση σε μορφή pdf είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες είτε ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών/ αιτήσεων υπηρεσιών δημόσιας περιουσίας στον επίσημο ιστότοπο του

Υπουργείου Οικονομικών (www . minfin . gr). Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράφει κατ’ ελάχιστον ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό δελτίου και στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία της εγγυητικής επιστολής που θα καταθέσει και τον κωδικό θέσης (θέση- τοπωνύμιο, όπως περιγράφεται στη διακήρυξη) για την οποία ενδιαφέρεται. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων γίνεται δια του νομίμουεκπροσώπου τους.

2. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής), στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι αποδέχεται τους όρους που διέπουν τη διαδικασία της διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών, ότι αναγνωρίζει την εγκυρότητα του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, καθώς και ότι έχει στην κατοχή του κατά το χρόνο αποστολής της αίτησής του ισχυρά τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 10 της ΥΑ με αριθμό ΔΔΠ0008701/0544ΒΕΞ2017).

3. Εγγυητική επιστολή, για ποσό ίσο με το ένα δέκατο (1/10) της τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας, ως εγγύηση για την έγκυρη συμμετοχή στη δημοπρασία στην οποία θα αναφέρεται ρητά: «Για συμμετοχή στην από …-…-2018ηλεκτρονική δημοπρασία της Κτηματικής Υπηρεσίας και ειδικότερα για τον κωδικό θέσης: ………… , με σκοπό την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – κοινόχρηστης παραλίας για καντίνες ή/και ομπρέλες ξαπλώστρες». Η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης με τον τελευταίο πλειοδότη. Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος, ότι θα καταπέσει άμεσα μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διεκδικήσει περισσότερες από μια δημοπρατούμενες θέσεις, τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση ενδιαφέροντος χωριστά.

Εφόσον τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου γίνουν αποδεκτά από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας θα πρέπει με δική του ευθύνη και επιμέλεια να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

1. Να εγγραφεί στο μητρώο συμμετεχόντων, κατόπιν πρόσκλησης που θα του αποσταλεί από την Κτηματική Υπηρεσία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2. Να εκπαιδευτεί στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών, σύμφωνα με οδηγίες που θα του αποστείλει η τριμελής επιτροπή της Κτηματικής Υπηρεσίας. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και εικονική δημοπρασία, και λαμβάνει χώρα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο 2 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Το ΥΠΟΙΚ δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη χρήση του συστήματος εκ μέρους των συμμετεχόντων.

Β 3. Ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και από τα γραφεία της έδρας της Κτηματικής Υπηρεσίας στην πόλη της Λευκάδας (οδός Δαίρπελδ αρ.10, Τ.Κ. 31100, τηλ. 2645-3-62705 – e-mail: syzefxis.2656.syzefxis.gov.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες αναρτώνται για τους ενδιαφερόμενους πολίτες στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (www . minfin . gr).

Β 4. Τρόπος Διενέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας

Διενεργείται διαδικτυακά υπό την εποπτεία της Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας η οποία κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας θα βρίσκεται στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας.

Ο τύπος της δημοπρασίας είναι «απλή πλειοδοτική» δηλ. οι δημοπρατούμενες θέσεις κατακυρώνονται στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει το υψηλότερο τίμημα. Κάθε νέα προσφορά, προκειμένου να γίνει δεκτή, πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αμέσως προηγούμενης (υπερισχύουσας), κατά το βήμα της δημοπρασίας το οποίο ορίζεται σε 3% της τιμής εκκίνησης, ή ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού. Η πρώτη προσφορά γίνεται αποδεκτή, εφόσον είναι τουλάχιστον ίση με την τιμή εκκίνησης και εντός του χρόνου που ορίζεται από τη διακήρυξη. Δεν επιτρέπεται να δίνεται προσφορά ίση με την τελευταία υψηλότερη έγκυρη προσφορά.

Οι προσφορές γίνονται αποδεκτές εφ’ όσον είναι χρονικά έγκυρες, δηλ. το σύστημα τις επεξεργάζεται εντός του χρόνου διενέργειας της δημοπρασίας και τυχόν παρατάσεών του. Ο χρόνος μετράται αποκλειστικά από το σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις προσφορές τους, ούτε αυτά λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η προσφορά κάθε συμμετέχοντα εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Κάθε νέα προσφορά του ίδιου συμμετέχοντα, εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές του, τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Ο τελευταίος πλειοδότης δεσμεύεται από την προσφορά του και η δημοπρατούμενη θέση κατακυρώνεται σε αυτόν.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας στο συμμετέχοντα εμφανίζονται: η τιμή εκκίνησης, η κατάταξή του, το ιστορικό των προσφορών του και ο χρόνος του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Η διάρκεια του πλειστηριασμού είναι τριάντα λεπτά (30’). Εάν όμως εντός του τελευταίου τρίλεπτου πριν τη λήξη του χρόνου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας υπάρχει αποδεκτή από το σύστημα προσφορά, το πέρας του χρονικού διαστήματος θα παρατείνεται αυτομάτως για ένα τρίλεπτο. Η παράταση επαναλαμβάνεται εφ’ όσον στο διάστημα των 3 λεπτών υπάρξει έστω και μια έγκυρη προσφορά, μέχρι να παρέλθει άπρακτο τρίλεπτο παράτασης. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Για τα τυχόν προβλήματα του λογισμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής των συμμετεχόντων δεν ευθύνεται το ΥΠΟΙΚ.

Ακύρωση δημοπρασίας επιτρέπεται αποκλειστικά μόνο σε περίπτωση σφάλματος του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών που καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση της δημοπρασίας κατόπιν έκδοσης σχετικού πρακτικού που υπογράφεται από την τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγή των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας και απόφασης έγκρισης του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αποκατάστασης του σφάλματος πριν τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης της δημοπρασίας, η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας κατά την κρίση της μπορεί να συνεχίσει τη δημοπρασία και να παρατείνει το χρόνο διεξαγωγής της. Η δημοπρασία δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής του συμμετέχοντα ή
αδυναμίας υποβολής προσφοράς αυτού.

Η απόφαση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετέχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

Β5. Υπογραφή πρακτικών ηλεκτρονικής δημοπρασίας

Η αναφορά με το αποτέλεσμα και το ιστορικό της δημοπρασίας εξάγεται ηλεκτρονικά από το σύστημα διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών εκτυπώνεται από την Τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας και ενσωματώνεται στα πρακτικά της δημοπρασίας που εκδίδει η Επιτροπή.. Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει Απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας την οποία κοινοποιεί άμεσα εγγράφως και με απόδειξη ή ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή) στους συμμετέχοντες. Αφού παρέλθει ο χρόνος υποβολής των ενστάσεων (δύο ημέρες από την κοινοποίηση της Απόφασης έγκρισης των πρακτικών της Δημοπρασίας στους συμμετέχοντες), με μέριμνα του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας καλείται ο τελευταίος πλειοδότης, ο οποίος οφείλει να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης εφόσον προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της ΥΑ. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης η κατατεθείσαεγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ο υπερού δεν δικαιούται τη μείωση του ανταλλάγματος από της κατακυρώσεως της θέσης και εφεξής.

Β6. Υποβολή ενστάσεων
Ένσταση κατά της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, μπορεί να υποβληθεί εγγράφως από τους συμμετέχοντες και να περιέλθει με μέριμνά τους ενώπιον του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης.

Β7. Δικαιολογητικά και Σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης

Εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης των πρακτικών της δημοπρασίας, υπογράφεται σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, μεταξύ του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας και του τελευταίου πλειοδότη – υπερού.

Η σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης υπογράφεται εφόσον ο τελευταίος πλειοδότης προσκομίσει τα παρακάτω:
α) φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες).
β) νόμιμη άδεια λειτουργίας επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπαγόμενης στις επιτρεπτές από το ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χρήσεις (δραστηριότητες, που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού), προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας,
γ) φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.
δ) εγγυητική επιστολή για την ακριβή εκπλήρωση (καλή εκτέλεση) των όρων της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου, η οποία εκδίδεται για ποσό ίσο με το 1/10 του επιτευχθέντος τιμήματος της δημοπρασίας και επιστρέφεται μετά τη λήξη της παραχώρησης.
Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος, ότι θα καταπέσει άμεσα μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας εξετάζει την εγκυρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Εάν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή πάσχουν ακυρότητας, τότε η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει νέο πρακτικό, όπου καταγράφονται οι λόγοι απόρριψης του προσφέροντα και ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει απόφαση έγκρισης του πρακτικού. Το δικαίωμα υπογραφής σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης μεταβιβάζεται στον προσφέροντα με τη δεύτερη υψηλότερη προσφορά, ο οποίος ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης και καλείται για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα (ομοίως αν απορριφθεί και οδεύτερος).

Η σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, μετά την εφάπαξ καταβολή ποσοστού 50% επί του συνολικού ανταλλάγματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου εάν πρόκειται για ετήσια παραχώρηση ή της πρώτης από τις ισόποσες δόσεις που χωρίζεται αυτό σε περίπτωση διετούς παραχώρησης.

Β8. Διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται διετής. Αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και λήγει την 31/12/2019, όπως ειδικότερα ορίζεται ανωτέρω ανά θέση (κωδικό θέσης).

Β9. Λήξη παραχώρησης.

Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής διάρκειας της παραχώρησης ο υπερού, υποχρεούται να εγκαταλείψει τον χώρο, απομακρύνοντας όλες τις κατασκευές και παραδίδοντάς τον στην αρχική του κατάσταση, διαφορετικά λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας.

Πρόωρη λήξη της σύμβασης με ευθύνη του υπερού, άνευ οικονομικών επιπτώσεων, είναι δυνατή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας (ασθένεια, θάνατος, διακοπή εργασιών) ή εφ’οσον γίνει σχετική γνωστοποίηση από τον ενδιαφερόμενο έως την 31/1 πριν την έναρξη της θερινής περιόδου. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο υπερού υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο του προβλεπόμενου στη σύμβαση ανταλλάγματος, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης του ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Κτηματική Υπηρεσία.

Β10.Υπεκμίσθωση, Αναμίσθωση.

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές, καθώς και τυχόν σιωπηρή αναμίσθωση. Σε περίπτωση μη τήρησης του ως άνω όρου, η σύμβαση ακυρώνεται και λαμβάνονται τα σχετικά μέτρα προστασίας (ΠΚΑΑΧ) αλληλέγγυα και εις ολόκληρον τόσο στο μισθωτή όσο και στον υπεκμισθωτή.

Β11. Προθεσμία καταβολής του ανταλλάγματος.

Η καταβολή του ανταλλάγματος γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7, της αριθ. ΔΔΠ 0007378/0454Β’ ΕΞ2017/11-05-2017,(1636 Β’), Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών», όπως ισχύει.

Β12 Ανάκληση Παραχώρησης

Α) Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής λιμενικών έργων.

Β) Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄/11-05-2017 (1636 Β), απόφασης ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και εν γένει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων στους παραχωρούμενους χώρους ανακαλείται η σύμβαση και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ μέτρα, για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων κατά παντός υπευθύνου.

Η ανάκληση πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα για ανακλήσεις της περίπτωσης Α), τυχόν ποσό ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στην περίοδο μη χρήσης από τον υπερού επιστρέφεται.

Β13 Λήψη Μέτρων Προστασίας

Το Δημόσιο, ως κύριος και διαχειριστής των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, διατηρεί το δικαίωμα για την προστασία τους, καθώς και όλες τις ερευνητικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες του, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Δ/γμα 11/ 12−11−1929, Α.Ν. 263/1968, Ν. 2971/2001 κ.τ.λ.) και ασκούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Ο χρήστης υποχρεούται να βοηθά και να συνδράμει στους ελέγχους των αρμοδίων οργάνων στην ευρύτερη περιοχή του.

Β14 Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με εντολή του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, εφόσον αυτή αποβεί άγονη (άρθρο 11 της με αριθμό ΔΔΠ0008701/0544ΒΕΞ2017 ΥΑ του Υπουργού Οικονομικών) όπως ισχύει, με τους όρους της παρούσας, δημοσιοποιούμενη εντός 3 εργασίμων ημερών, σύμφωνα με την οριζόμενη στην παράγραφο Β1 της παρούσας διαδικασία.

Η διακήρυξη για την επαναληπτική ηλεκτρονική δημοπρασία εκδίδεται και δημοσιεύεται την επομένη ημέρα της διεξαγωγής της άγονης δημοπρασίας. Β15 Υποχρεώσεις υπερού η παραχώρηση Ο υπερού η παραχώρηση υπόκειται στις υποχρεώσεις των διατάξεων του ν. 2971/2001, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της με αρ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 (1636 Β΄) ΚΥΑ Εσωτερικών, Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί “Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού”, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ο παραχωρημένος χώρος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία παραχωρήθηκε. Ο υπερού υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, τα όρια αυτού και εν γένει τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο σε καλή κατάσταση, άλλως λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας των διατάξεων περί προστασίας των Δημοσίων Κτημάτων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.

Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κλπ), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ. Η τοποθέτηση σχετικών ενημερωτικών πινακίδων επιβάλλεται να γίνει εντός των κοινόχρηστων χώρων.

Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 2 και 13 του ν. 2971/2001, επιτρέπονται, αποκλειστικά προς διευκόλυνση της πρόσβασης και κυκλοφορίας των λουομένων και για την ασφάλεια αυτών κατά την παραμονή τους εντός των προαναφερθέντων κοινοχρήστων χώρων, κατασκευές μη μόνιμου χαρακτήρα που περιοριστικά προβλέπονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της ΚΥΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ − ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ − ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ».

Ο υπερού η παραχώρηση υποχρεούται στη χρήση υλικών εναρμονισμένων με το περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα) και απαγορεύεται η τοποθέτηση ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ κλπ.
Ο υπερου η παραχώρηση πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε να μην τίθενται θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μισθωτών που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα.

Ο παραχωρημένος χώρος θα είναι ελεύθερος, χωρίς περιορισμούς και σε καμία περίπτωση δεν θα περιορίζεται ο κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού, ενώ δεν θα επιτρέπεται καμία εγκατάσταση μόνιμου χαρακτήρα επ΄αυτού, ούτε η διέλευση τροχοφόρων.

Η μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% αυτού, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

Ο παραχωρούμενος – κοινόχρηστος χώρος απαγορεύεται να περιφραχθεί και πρέπει να εξασφαλίζεται από πλευράς υγιεινής, αισθητικής και ρύπανσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος. Ο υπερού η παραχώρηση υποχρεούται να μεριμνεί για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμάτων και γενικά για την καθαριότητα της ακτής και του περιβάλλοντος αυτής χώρου. Υποχρεούται, επίσης, να τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 23/2000 και γενικά να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, των εργαζομένων, αλλά και όσων κινούνται στους χώρους αυτούς.

Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισμάτων πέραν των ορίων της παραχώρησης.
Συμφωνείται απερίφραστα ότι το Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανές καταστροφές που ενδεχομένως θα προκληθούν εξαιτίας ισχυρής κυματαγωγής ή άλλου φυσικού φαινομένου στην περιουσία του υπερού η παραχώρηση.

Β16 Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τους εκμεταλλευτές καντινών.

Στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών−αυτοκινούμενων ή μη−εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30−7−2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ. Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κτλ). Για τις παραχωρήσεις καντινών δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.

Τα επισυναπτόμενα παραρτήματα: 1 «Όροι ηλεκτρονικής δημοπρασίας», 2 «Υπεύθυνη Δήλωση της ενότητας 2, της παραγράφου Β9 της παρούσας», 3 «αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντως της ενότητας 1, της παραγράφου Β9 της παρούσας» αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της διακήρυξης.

Η Προϊσταμένη
Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Λευκάδας

ΜΑΡΙΑ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *