Ανακοίνωση για ανανέωση αδειών υπαίθριου εμπορίου

Ανακοίνωση για ανανέωση αδειών υπαίθριου εμπορίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τμήμα Αδειοδοτήσεων

 

Λευκάδα 14 Μαρτίου 2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής  και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Λευκάδας , στα πλαίσια του Ν.4497/1117 (ΔΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α΄):«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,εκσυγχρονισμόςτης επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», καλεί τους κατόχους επαγγελματικών αδειών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίουπου δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές τους βάσει του Ν.4264/2014, όπως προσέλθουν στο αρμόδιο γραφείο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής  και Οικονομικής Ανάπτυξης  με τα παρακάτω δικαιολογητικά ,προκειμένου να τις θεωρήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4497/17 έως τις 30 Μαρτίου 2018:

α.  αίτηση –υπεύθυνη δήλωση , στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:

αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων ,δεν υπερβαίνει το 15% του ετήσιου τζίρου τους  και τα εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή , δεν υπερβαίνουν το 40%  του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας , μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ,που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά , όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ..

ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και

γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,

β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,

(Οι επαγγελματίες αδειούχοι  δεν επιτρέπεται να έχουν εισοδήματα από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων ,που αναγράφονται στην άδεια τους ,που να υπερβαίνουν το 15% του ετήσιου τζίρου τους  και τα εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή , δεν υπερβαίνουν το 40%  του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας , μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ,που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά , όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ..Τεκμαρτά εισοδήματα ή εισοδήματα από μισθώματα και αντιμισθίες από θέσεις αιρετών δεν λαμβάνονται υπόψη για την υπέρβαση του ανωτέρω ορίου.).

γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής,

ε. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β’1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (παρ. 1 άρθρο 22 Ν.4497/17)

στ. Για την έκδοση και τη θεώρηση της άδειας ο επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου  καταθέτει υπέρ της αρμόδιας αρχής  παράβολο ,  (άρθρο 18 Ν.4497/17) το οποίο είναι  δεκαπέντε (15) €.

Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν μέχρι την 31η Μαρτίου 2018  ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα  26453-60582 .

 

Από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων

Δήμου Λευκάδας

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *