Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα                                                                         

Λευκάδα 1-3-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  5  Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ.  για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.

                                   Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση  Δ.Σ.  για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» και ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής.

Εισηγητές: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 185.000,00 ευρώ για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού, από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η/ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

                                           Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 120.700,00 ευρώ για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις, από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων καθώς και λοιπές δράσεις» στα σχολεία του Δήμου.

                                           Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Λευκάδας με το Δήμο Μεγανησίου για  υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» (κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ55) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος (2η πρόσκληση νέων έργων)   για την υλοποίηση της πράξης : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»

                                       Εισηγητές: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου

Δημήτριος Ζαβιτσάνος Πολιτ. Μηχαν. Δήμου Μεγανησίου

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για υποβολή πρότασης  για λογαριασμό του Δήμου Μαγανησίου στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ55) στον άξονα προτεραιότητας 2 « Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος (2η πρόσκληση νέων έργων)» για την υλοποίηση της πράξης: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου»

                                     Εισηγητές: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου

Δημήτριος Ζαβιτσάνος Πολιτ. Μηχαν. Δήμου Μεγανησίου

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 & 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τους Δήμους  Λευκάδας και Μεγανησίου για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της νήσου Λευκάδας.

Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της υπ΄αριθμ. 32/2018 απόφασης  Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» περί έγκρισης Απολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ. οικονομικού  έτους 2016.

Εισηγητής: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  την έγκριση λύσης της ανώνυμης εταιρείας  με την επωνυμία « ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ) » κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48Α του Ν. 2190/1920.

                       Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ  έγκρισης  εκθέσεων εσόδων – εξόδων Γ΄  Δ΄ τριμήνων 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (σχετ. η υπ΄ αριθ. 46/2018 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Δ.Σ.  για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

                                              Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση μελέτης & τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου-Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό».

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  15ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.

Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 στις Δημ. Κοινότητες Κάλαμου και Καστού.

Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της επιτροπής παραλαβής προμηθειών που αφορά στην υπ΄αριθμ.20449/12-09-2017 σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 18ο:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της 15342/44/27-5-2011 (ΦΕΚ1323/Β/16-6-2011)   συστατικής πράξης της  Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης  Δήμου Λευκάδας» .

Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ για τροποποίηση της 15343/45/27-5-2011 (ΦΕΚ1324/Β/16-6-2011)   συστατικής πράξης της  Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης  Δήμου Λευκάδας» .

Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για Α΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες, έτους 2018.

Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.
ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Επισκευή Γηπέδου Νυδριού», αναδόχου: Κων/νου Μάντζιου ΕΔΕ.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:                  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ –ΔΡΑΓΑΝΟΥ-ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17ης -11-2015» αναδόχου εταιρείας: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  23ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση αμοιβής της  δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Φλογαϊτης –Σιούτη και Συνεργάτες»  για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας σε  πολιτικές  υποθέσεις που συνεκδικάζονται κατόπιν αναβολών κατ΄ έξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 του Κωδ. Δήμων και Κοινοτήτων.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  24ο: Απόφαση Δ.Σ.  για ορισμό δημοτικού συμβούλου ως τακτικού μέλους στην Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων.

                      Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ  25ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

                                              

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

    Κοινοποίηση:

 1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                  ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
 3. κ. Δήμαρχο Μεγανησίου                                                   
 4. Επιμελητήρια
 5. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 6. Εργατικό Κέντρο
 7. Πολιτικά Κόμματα
 8. Μ.Μ.Ε.
 9. Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας
 10. Δημοτικές Ενότητες  με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και     Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *