Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Λευκάδα 25 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 29   Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ.  για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.

                                   Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ.  για πλήρωση κενών θέσεων Ο.Τ.Α. που προκηρύχθηκαν μεταξύ των ετών 2009 και 2015 με τις διαδικασίες αναπλήρωσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017.

                                   Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου που αφορά την υδροδότηση του Δήμου Μεγανησίου.

                                   Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της υπ΄ αριθ. 196/17 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος» που αφορά στην έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος.

Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λευκάδας.

                                   Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 270.000,00 €.

Εισηγητής: : Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7 ο: Απόφαση Δ.Σ.  για παραχώρηση, έναντι ανταλλάγματος, απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ (σχετ. η υπ΄αριθ. 16/2018 απόφαση Ο.Ε.) .

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Δ.Σ.  για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων για βράβευση ακτών του Δήμου Λευκάδας με το διεθνές βραβείο «Γαλάζια Σημαία» και την καταβολή των συνδρομών για το έτος 2018.

                                   Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση του προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2018.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ.  για ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του ισόγειου δημοτικού κτιρίου στην οδό Θ. Στράτου 1, για την στέγαση των Αρχείων Νομού Λευκάδας.

                                    Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής μικρών έργων – εργασιών του Π.Δ. 171/87 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011)».

                                   Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ.  για συγκρότηση  επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 70.058,00 €.

                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  13ο: Απόφαση Δ.Σ.  για συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2018.

                                    Εισηγητής : Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ  14ο: Απόφαση Δ.Σ.  για ορισμό δημοτικών συμβούλων στις επιτροπές α) διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων, β) εκτίμησης εκποιούμενων  ακινήτων κτημάτων και κινητών πραγμάτων,  για το έτος 2018.

                                   Εισηγητής:  Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.    

                                   Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16 ο: Απόφαση Δ.Σ.  για τροποποίηση της αριθ.  391/2016 απόφαση  ΔΣ ως προς τον  τίτλο της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ».

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015», αναδόχου: “ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.”

                                   Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ.  για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔOY ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΔΑ» αναδόχου: “ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”

                                   Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:                  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» αναδόχου: Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

                                   Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης της υπ΄ αριθ. 6/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ) που αφορά στην  υποβολή αιτήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο περί ορισμού  ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 281 του Π.Δ 410/95 και στον ορισμό αμοιβής αυτών.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ  22ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου  του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, Ανδρέα Στραγαλινού για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 15-2-2018 ως συνήγορου Πολιτικής Αγωγής  του Δήμου Λευκάδας σε δύο ποινικές υποθέσεις που συνεκδικάζονται κατόπιν  αναβολών άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ.  για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αντικειμένου της με αριθμ.26073/28-12-2017 σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΥΛΑΚΩΝ».

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ.  για σύμφωνη γνώμη σχετικά με το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, με την μέθοδο των δολωματικών ψεκασμών για το έτος 2018.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  25ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

                                              

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

    Κοινοποίηση:

  1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                   
  3. Επιμελητήρια
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Δημοτικές Ενότητες     με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και     Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση:

  1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *