Επιστολή Φίλιππου Μεσσήνη για το πρόγραμμα LEADER προς την Ε.Ε (γραφείο Αθήνας)

1

Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Task Force for Greece/Γραφείο Αθηνών

…………………………………………………………………………………………………………..…

Απευθύνομαι σε εσάς ως επικεφαλή ενός Ευρωπαϊκού Θεσμού στην Αθήνα που έχει ως αρμοδιότητα και την υποστήριξη των Ελληνικών Αρχών στην διευκόλυνση της απορρόφησης κοινοτικών πόρων, αλλά και, υπό όρους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Ελληνικό Κράτος, και ως ελεγκτικού μηχανισμού τηρήσεως υποχρεώσεων της χώρας. Επιθυμώ να σας θέσω λοιπόν υπόψη μια χαρακτηριστική περίπτωση εμπλοκής διαδικασιών που κινδυνεύει να οδηγήσει στον ουσιαστικό αποκλεισμό ενός ολόκληρου νομού από τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και μάλιστα σε μια κρίσιμη για τον τόπο χρονική περίοδο.

Έχουμε εξαντλήσει επί 18μηνο κάθε έννομη μορφή διεκδίκησης, υπεύθυνης ενημέρωσης και πληροφόρησης ΟΛΩΝ των εμπλεκομένων Υπηρεσιακών ,Συνδικαλιστικών και Πολιτικών φορέων για το δίκαιο κατά την άποψή μου αίτημα πού αφορά μέχρι σήμερα την Αναπτυξιακή Εταιρεία και έχει στερήσει επιλεκτικά την απορρόφηση εγκεκριμένων σημαντικών κοινοτικών κονδυλίων από τον τόπο μου την ΛΕΥΚΑΔΑ σε σχέση με τις άλλες περιοχές υλοποίησης του προγράμματος LΕΑDER.

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Λευκάδας(ΑΝΑ.ΛΕ ΑΑΕ.ΟΤΑ) είναι μια πολυμετοχική ΑΕ ΟΤΑ. Είναι η μοναδική Εταιρεία διεκδίκησης αναπτυξιακών προγραμμάτων ………………………………………………………………………..

Η ένταξη και υλοποίηση του προγράμματος LEADER ,αυτόνομα για την Λευκάδα, αφορά συνολικό προϋπολογισμό 9.000.000 ευρώ περίπου. Ένα ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για να τονώσει το οικονομικό και επενδυτικό ενδιαφέρον, σε ένα μικρό αναπτυσσόμενο μέρος. ……………………………………

Εν τούτοις, ο ενθουσιασμός και η προσπάθειες μας κινδυνεύουν να ματαιωθούν.

Κατά την διαδικασία υλοποίησης ανταποκριθήκαμε σε ένα έκτακτο έλεγχο [πρωτόγνωρο στις Υπηρεσίες του Υπουργείου] για διαχείριση ενός νέου προγράμματος , όπου καταγράφηκε ότι στα κύρια θέματα :

1 . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δεν υπάρχει διαχειριστικό πρόβλημα και έλλειμμα η παρανομία ούτε για ένα ευρώ . Δεν υπήρξαν οικονομικές ατασθαλίες. Δεν σπαταλήσαμε Δημόσιο χρήμα.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Τα αποτελέσματα Αξιολόγησης από την Αναπτυξιακή Εταιρεία των επενδυτικών σχεδίων που υπεβλήθησαν από τους επενδυτές, υπήρξαν ταυτόσημα με τα αποτελέσματα Αξιολόγησης και από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και συγκριμένα:

α) και με την Έκθεση δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου αποτελεσμάτων αξιολόγησης από την αρμόδια Υπηρεσία με αποτέλεσμα την ΑΠ 2297/21-2-2012 του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου για έγκριση και δημοσιοποίηση του Προγράμματος

β) με τα αποτελέσματα της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 57 επενδυτικών σχεδίων από την έκτακτη επιτροπή ελέγχου στις 10.10.12 .

3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δυστυχώς κατεγράφη από την Επιτροπή Ελέγχου μια διχογνωμία νομικής ερμηνείας της επιτροπής ελέγχου ενάντια στις θεσμικά και με εγκυκλίους διαδικασίες νομικής γνωμοδότησης της Υπηρεσίας του Υπουργείου. Η εν λόγω άποψη της Επιτροπής ελέγχου όμως αποτελούσε πλήρη ανατροπή σε σχέση με τις οδηγίες που είχαν ληφθεί από την Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου.

Η θέση της Εταιρείας και των εργαζομένων στηρίζεται:

– Κατ αρχήν σε γνωμοδότηση Εργατολόγου παρ’ Αρείω Πάγω .

– Γνωμοδότηση και εισήγηση από τον Νομικό Σύμβουλο της Ειδικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης , καθ’ ύλην αρμόδιο και με δημόσιο διαγωνισμό επιλεγέντα από το Υπουργείο και σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Ειδικής Υπηρεσίας.

– Γνωμοδότηση ταυτόσημη από Αστική Εταιρεία Δικηγόρων κορυφαίου Νομικού.

– Γνωμοδότηση της Ελληνικής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών HEL.A.D.A.

Τα ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου δεν τα έλαβε υπόψη ούτε και τις έγγραφες κατευθύνσεις της ίδιας της ειδικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

Εκ μέρους μας έχουν δοθεί συγκεκριμένες και υπεύθυνες απαντήσεις για ΟΛΑ τα ανωτέρω θέματα με αναφορά μόνο σε δημόσια έγραφα και αποφάσεις του Υπουργείου όπως:

Α. Ότι υπάρχει ενημέρωση του Υπουργείου από την Αναπτυξιακή για την Στελέχωση της Ομάδας Έργου προϋπόθεση για την υποβολή του Φακέλου Υποψηφιότητας με ΑΠ 340/ 20-8-2008 .

Β. Ότι υπάρχει ενημέρωση του Υπουργείου από την Εταιρεία με το ΑΠ …/10-7-2009 και την 15-7-2009, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα που υπέβαλε η Αναπτυξιακή στα πλαίσια του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013.

Γ. Ότι υπάρχει ενημέρωση του Υπουργείου από την Εταιρεία με το ΑΠ …/17.06.2010 και έγκριση νομιμότητας της Στελέχωσης προϋπόθεση για την με το ΑΠ. …./23.6.2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης ‘’Δαπάνες Λειτουργίας ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ’’ Μ 431.

Δ. Ότι υπάρχει ενημέρωση του Υπουργείου από την Εταιρεία, έλεγχος και έγκριση νομιμότητας της Στελέχωσης της Ομάδας Έργου από την ΕΥΔ, προϋπόθεση για την υπογραφή Σύμβασης ΥΠΑΑΤ και Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ την 16.7 .2010.

Ε. Ότι υπάρχει ενημέρωση του Υπουργείου με τα Α.Π …./14.7.2010 και …./14.7.2010 έγραφα της ΑΝΑ.ΛΕ, έλεγχος και έγκριση νομιμότητας της Στελέχωσης της Ομάδας Έργου από την Ειδική Υπηρεσία και τον Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ. Τα ανωτέρω αποτελούσαν απαραίτητη προϋπόθεση βάσει του με ΑΠ …/28.5.2010 εγγράφου του Υπουργείου για την έγκριση απόφασης Προκαταβολής η οποία καταβλήθηκε στην Εταιρεία τον Ιούλιο του 2010 . Επίσης στην « δημιουργία χρήστη στην εφαρμογή ΟΠΣΑΑ » στις 31-1-2011.

ΣΤ. Ότι υπάρχει έλεγχος και Νομική γνωμοδότηση για την Στελέχωση της Εταιρείας και έγκριση από τον αρμόδιο Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την 21/1/2012 για την νομιμότητα της Ομάδας Έργου και των συμβάσεων τους μετά από συγκεκριμένο σχετικό και ακριβές ερώτημα και αλληλογραφία από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ζ. Ότι υπάρχει νομιμότητα για όλες τις ενέργειες της Εταιρείας και την Στελέχωση της Εταιρείας απαραίτητη προϋπόθεση για την Α.Π 2297/21-2/-2012 απόφαση έγκρισης του Ειδικού Γραμματέα για την Αξιολόγηση και την Δημοσιοποίηση του προγράμματος .

Η απόφαση αυτή δημοσιοποίησης ουδέποτε πραγματοποιήθηκε με αυθαίρετη προφορική εντολή ακύρωσης από στελέχη της Υπηρεσίας δηλαδή αντίθετη με την υπογεγραμμένη απόφαση έγκρισης του Ειδικού Γραμματέα .

Η. Ότι υπάρχει νομιμότητα για όλες τις ενέργειες και την Στελέχωση της Εταιρείας απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφείσα τελική Απόφαση έγκρισης 2ης Τροποποίησης του Προγράμματος με το Α.Π …../20-4-2012 ………………………………………………………………………….……………….

Έτσι η πρόταση επαναπροκήρυξης είναι μη χρονικά υλοποιήσιμη, εξυπηρετεί μόνο μικροπολιτικές σκοπιμότητες βραχυπρόθεσμα και ουσιαστικά αφαιρεί εγκεκριμένα κοινοτικά κονδύλια από το νησί της Λευκάδας και αποκλεισμό και στέρηση της Λευκάδας από το αναπτυξιακό πρόγραμμα LEADER για δυο συνεχόμενες προγραμματικές περιόδους, 2000-2006 και 2007-2013, δηλαδή ο μοναδικός νομός της χώρας αποκλεισμένος για 15 χρόνια από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Δεν παρανομήσαμε, δεν κλέψαμε μόνο προσφέραμε και θέλαμε να συνεισφέρουμε, σύμφωνα με τις εγκυκλίους και το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου.

Έχουμε φτάσει στα όρια μας ως εργαζόμενοι και ως άνθρωποι , χωρίς να έχουμε ευθύνη.

Είναι πολύ κρίσιμη η στιγμή για τον τόπο να μιλάμε για αφαιρέσεις προγραμμάτων εις βάρος Τοπικών Κοινωνιών και εις βάρος Νέων Εταιρειών που αντί να τους στηρίξουμε όλοι, η Πολιτεία, το Υπουργείο, οι Μέτοχοι, το Δίκτυο των Αναπτυξιακών, να αναγορευτούμε ως Τιμητές του Προγράμματος αναδεικνύοντας το όποιο πταίσμα σε έγκλημα.

Πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα με ισονομία και όχι γραφειοκρατική αντίληψη καθότι δεν αφορούν μόνο την Αναπτυξιακή Λευκάδας αλλά και αρκετές Αναπτυξιακές με αντίστοιχα ζητήματα που δυσχεραίνουν την λειτουργία τους αλλά και γενικότερα το πρόγραμμα LEADER ,όμως δεν υπάρχει επιλεκτική εξοντωτική εισήγηση όπως για την Αναπτυξιακή Λευκάδας.

Ευελπιστούμε σε παρέμβαση σας ώστε να αντιμετωπιστεί η περίπτωση με κριτήρια ουσίας, θεσμικά, τεχνοκρατικά και αναπτυξιακά με ισονομία και πλήρη διαφάνεια.

Προσδοκούμε μετά από αντικειμενική αξιολόγηση του θέματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμβάλετε στην αναγκαιότητα άμεσης συνέχισης υλοποίησης του Προγράμματος, καθότι οποιαδήποτε άλλη λύση είναι πλέον επί της ουσίας μη χρονικά υλοποιήσιμη για το πρόγραμμα LEADER στο νομό Λευκάδας, με αποτέλεσμα στέρηση ενός σημαντικού ποσού από την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας σε ένα αναπτυσσόμενο μικρό νησί του Ιονίου και τη μη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από την Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση.

Με εκτίμηση

Φίλιππος Μεσσήνης

Συντονιστής του Προγράμματος leader στο Νομό Λευκάδας

Τηλ. : 6932482288 email : fmes96@otenet.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.