Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  την 11η   Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα & ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΡΚΑ».

                                        Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος 

Αρέθας Σπυρίδων, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Βραχνούλας Δημήτρης, Πρ/νος Τεχνικών Έργων, Δ/νσης Τεχν Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ για  κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2018 (σχετ. η υπ΄αριθ.   11/2017 απόφ. Ε.Ε.)

                                               Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 & 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

                                                                   

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση της υπ΄ αριθ. 168/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ  «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας», που αφορά στην έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του, για το οικονομικό  έτος 2018.

                                               Εισηγητής:  Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ για απόσυρση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης της πράξης «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών» με κωδικό ΟΠΣ 5006072 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη (σχετ. η υπ΄ αριθ. 44/2017 απόφαση Δ.Σ.).

                                               Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 53.270,40 €.

                                         Εισηγητές: Ευστάθιος Βλάχος, Αντιδήμαρχος

Βραχνούλας Δημήτρης, Πρ/νος Τεχνικών Έργων, Δ/νσης Τεχν Υπηρεσιών

 

 ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ για υποβολή πρότασης για την υλοποίηση της πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Πράσινο Ταμείο).

                                       Εισηγητές: Ευστάθιος Βλάχος, Αντιδήμαρχος

Βραχνούλας Δημήτρης, Πρ/νος Τεχνικών Έργων, Δ/νσης Τεχν Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ   8ο: Απόφαση Δ.Σ για την κάλυψη από ιδίους πόρους του ποσού των 10.383,40 € για την υλοποίηση της πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» που θα υποβληθεί προς ένταξη στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

                   Εισηγητές: Ευστάθιος Βλάχος, Αντιδήμαρχος

Βραχνούλας Δημήτρης, Πρ/νος Τεχνικών Έργων, Δ/νσης Τεχν Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ για  τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 384/2017 απόφασης Δημοτ. Συμβουλίου σχετικά με την  παροχή υπηρεσίας για την λειτουργία δεματοποίησης αστικών αποβλήτων.

                                    Εισηγητές: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Βραχνούλας Δημήτρης, Πρ/νος Τεχνικών Έργων, Δ/νσης Τεχν Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση τροποποίησης των μελετών: 1. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» και

 1. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ –ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Εισηγητές: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Βραχνούλας Δημήτρης, Πρ/νος Τεχνικών Έργων, Δ/νσης Τεχν Υπηρεσιών

                                                    

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση  επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού  2.750.303,12 €.

                                    Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ για  συγκρότηση  επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,    προϋπολογισμού 84.984,06 €.

                                   Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»  προϋπολογισμού 14.999,54 €.

                                       Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Απόφαση Δ.Σ για   έγκριση   πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ», προϋπολογισμού  61.842,44 €.

    Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  15ο: Απόφαση Δ.Σ για  παράταση χρόνου παράδοσης για το υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της με αριθ.  26602/2016 Διακήρυξης.

                                   Εισηγητής:  Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ για  Δ’ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για λειτουργικές δαπάνες έτους 2017.

                                  Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΔΕΠ

 

ΘΕΜΑ  17ο: Απόφαση Δ.Σ (α) για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2017, και (β) για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

   Εισηγητής: Aθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  18ο:  Απόφαση Δ.Σ  για  διαγραφή  νηπίου και απαλλαγή  ποσού από τροφεία στον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας.

Εισηγητής: Aθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  19ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

                                             

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

    Κοινοποίηση:

 1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                                              ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                   
 3. Επιμελητήρια
 4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 5. Εργατικό Κέντρο
 6. Πολιτικά Κόμματα
 7. Μ.Μ.Ε.
 8. Δημοτικές Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *