Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

Λευκάδα    8 Δεκεμβρίου  2016

Αριθμ.  Πρωτ.: 25328

 

Προς: 1. κ. Δήμαρχο Λευκάδας

              2. Μέλη  του Δημοτικού

               Συμβουλίου Λευκάδας

 

%ce%b4-%cf%83-%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  12  Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου: Κ/Ξ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ.

Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος–Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)» στο ΕΣΠΑ 2014-2020 της πράξης- «Δημιουργία Χώρου Προσωρινής  Αποθήκευσης Απορριμμάτων, Εγκατάσταση Δεματοποιητή, Κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων & Κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 4.478.761,23 €.

Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων  Νήσων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 της πράξης- «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας».

Εισηγητής:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για  την συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στην πρόταση «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)- Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και υποβολή αίτησης συμμετοχής.

Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 108/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» με θέμα  «έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017».

Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τα δημοτικά ιχθυοτροφεία Λευκάδας.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στη μη-κερδοσκοπική εταιρεία με μέλη νησιωτικούς ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, με την επωνυμία «Δίκτυο Αειφόρων Νήσων–ΔΑΦΝΗ», με σκοπό την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στο χώρο του Αιγαίου και Ιονίου.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή αχρεωστήτως  ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή και μείωση οφελών από χρηματικούς καταλόγους τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2017.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος ΔΣ

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό δημοτικών συμβούλων στις επιτροπές α) διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και β) εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων κτημάτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2017.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος ΔΣ

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 466/2016 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παράκτιων ζωνών απέναντι σε φαινόμενα διάβρωσης και κινδύνους πλημμύρας και άμβλυνση των επιπτώσεών τους στην προστασία των οικοσυστημάτων, στη χωρική ανάπτυξη και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (CORES) στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Εισηγητής:Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Λευκάδας στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκάδας για  τον στολισμό και την διοργάνωση εκδηλώσεων  κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2016 –Πρωτοχρονιάς 2017.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για  ορισμό νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας για την εκταμίευση της β΄ δόσης του δανείου επισκευής του κτιρίου Απόλλων πρώην Δήμου Καρυάς από σεισμό μέσω της Alpha Bank.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού  Δήμου Λευκάδος οικονομικού έτους 2016 για την τουριστική του προβολή.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  16ο: Απόφαση Δ.Σ. για  επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π  στο Δήμο Λευκάδας.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της υπ΄αριθ. 397/16 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την δαπάνη μετατόπισης στύλου στην Τ.Κ. Βαυκερής του Δήμου Λευκάδας.

                                          Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

                                       

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» στο ΕΣΠΑ 2014-2020 της πράξης- «Προβολή της Ιστορικής Διαδρομής του Μεγανησίου» προϋπολογισμού 176.555,25 €

Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση ΔΣ για  έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδος στην υποβολή προτάσεων στην 1η πρόσκληση (1st Call for Ordinary Project Proposals) του προγράμματος European Territorial Cooperation Programme Interreg V-A Greece‐Italy 2014‐2020 για την υλοποίηση του έργου: (1) “ ciRcular EConomy foR wastE And waTEr ”, διακριτικός τίτλος “ RECREATE ” / Ελληνικά: «Κυκλική Οικονομία για τα Απορρίμματα και το Νερό», διακριτικός τίτλος «ΡΙΚΡΙΕΪΤ» Άξονας Προτεραιότητας 2: Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση, Θεματικός Στόχος 6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αξιοποίησης πόρων, Ειδικός στόχος 2.3.: Ανάπτυξη και εξέταση καινοτόμων τεχνολογιών/ εργαλείων για τη μείωση της θαλάσσιας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

                                Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ (ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ),προϋπολογισμού 149.981,12 €.

                                            Εισηγητής:   Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ (Β ΦΑΣΗ) ΚΑΡΥΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 200.000,00€.

                                           Εισηγητής:   Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ (ΕΝΕΤΙΚΟΣ)», προϋπολογισμού 67.128,00 €.

                                           Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ», προϋπολογισμού 167.999,76 €.

                                          Εισηγητής:   Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΠΌ «ΑΜΜΟΥΣΩ» ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 44.198,99 €.

                                          Εισηγητής:   Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

       Κοινοποίηση:                                              

  1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
  3. Επιμελητήριο
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Δημοτικές Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σημείωση:

  1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.