Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Δήμος Λευκάδας(σήμα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Λευκάδα 8 Φεβρουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 2104

Προς: 1. κ. Δήμαρχο Λευκάδας
2. Τα μέλη Δημοτικού
Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο.
Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση σχετικά με την πορεία των ενεργειών του Δήμου μετά τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015.
Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Λευκάδας, για το έτος 2016.
Εισηγητές: Kων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για απευθείας αγορά ακινήτου (αγροτεμαχίου) στην Τ.Κ. Αγίου Πέτρου στη θέση «Πάνω Αλώνια-Αποκαταστημένου ΧΑΔΑ»
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα εταιρείας κινητής τηλεφωνίας για ανανέωση μισθώματος σταθμού βάσης.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της αρ. 328/2015 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με το Κοινωνικό Φαρμακείο.
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος ΔΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος ΔΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων (σχετ. η αρ. 7/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Λευκάδας με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Λευκάδας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού του Δήμου Λευκάδας ως εγγυητή, για την ρύθμιση του χρέους του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας προς την Δ.Ε.Η Α.Ε.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λευκάδας, με άρση απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας κ. Μαρίας Ματαφιά (σχετ. αρ. 1/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Κηρολίβανου, υπάλληλος Τμ. Πολεοδ. Εφαρμογών, Δ/νσης
Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας για την αρ. πρωτ. 89/04-01-2016 ένσταση της αναδόχου εταιρείας « Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.» για το έργο «Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Βασιλικής Λευκάδας».
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αριθ. 1/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός –Πολιτισμός-Περιβάλλον» για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αόριστης διάρκειας από την Τράπεζα Πειραιώς ποσού 6.137,91 € προκειμένου να υπογράψει το ΝΠΔΔ σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεως στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής».
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 35.229,30 €.
Εισηγητής:.Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ. 15/16 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Θεριανός – Τζεφριού και Συνεργάτες» κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ.8/2016 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017,στο Δήμο Λευκάδας (σχετική η αρ 8/16 απόφαση ΔΕΠ).
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος ΔΕΠ

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για Α’ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου, έτους 2016 ( σχετική η αρ. 7 /16 απόφαση ΔΕΠ).
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος ΔΕΠ

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ. 16/16 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Aπόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 75.230,98 €, αναδόχου Ευάγγελου Ε. Βλάχου, Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχων, εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Βλυχού Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλεως (Περιβόλια)», αναδόχου εταιρείας “ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.”
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (παιγνιόχαρτα).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση ΔΣ για αντικατάσταση του δημοτικού συμβούλου Χαλικιά Ευάγγελου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λευκάδας (ΣΥΔΙΣΑ).
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση (ορθή επανάληψη) της υπ΄αριθ. 336/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάκληση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπόριου-καντίνα της κας BRZEZINKA ANNA-MARIA του MARIAN σε κοινόχρηστο χώρο στους Πηγαδισάνους Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων» αναδόχου εταιρείας «ΚΙΩΝ κατασκευαστική Ο.Ε.».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Στερεωτικές παρεμβάσεις – αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς», αναδόχου εταιρείας MSKAT: «ΜΑΝΔΡΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.- ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.»
Εισηγητής:.Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας έργου «Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου αναδόχου εταιρείας Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.
Εισηγητής:.Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 30ο: Απόφαση Δ.Σ. διόρθωσης (Ορθή Επανάληψη) της αρ. 225/15 απόφασης ΔΣ σχετικά με την συγκρότηση προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 555.800,17 €.
Εισηγητής:.Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 31ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συνδιοργάνωσης του Final Four του κυπέλλου
Ελλάδας Γυναικών στην καλαθοσφαίριση, το χρονικό διάστημα 18-20/3/2016, στη Λευκάδα και έγκριση διάθεσης πιστώσεων.
Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Επιμελητήριο
4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
5. Εργατικό Κέντρο
6. Πολιτικά Κόμματα
7. Μ.Μ.Ε.
8. Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση:
1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *