Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

 Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                                                       Λευκάδα 27-03-2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  Μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις  31 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17:00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα   παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για δημοπράτηση τριών οικίσκων καντινών στη θέση Πόρτο Κατσίκι κοιν. Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων  λόγω λήξης του μισθώματος.

      Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                         Δημήτριος Μασούρας, Δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση ∆.Σ. για κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.

                                                Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση ∆.Σ. για  τον ορισμό υπόλογου-διαχειριστή της πράξης «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5158791 που εντάχτηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

                                                 Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση ∆.Σ. για ορισμό εκπροσώπων για την συγκρότηση Επιτροπής Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης Ναυαγίων που βρίσκονται εντός θαλασσίων ζωνών ευθύνης Δ.Λ.Τ.Λ. για το έτος 2023.

                                                Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αμοιβής  της δικηγόρου Λευκάδας Αικατερίνης Λούβρου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09.

                                                 Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2023.

                                                 Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ.

Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση  επεκτάσεων δικτύου Φ.Ο.Π. και ρευματοδοτήσεις στο Δήμο Λευκάδας.

                                                   Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση ∆.Σ. περί μίσθωσης ακινήτου στην Νικιάνα κοιν. Αλεξάνδρου  Δ.Ε. Λευκάδας  για χρήση του ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

                                                   Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αδειοδότησης λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, εντός του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με διακριτικό τίτλο «COPLA».

     Εισηγητής:  Γιώργος Τσιρογιάννης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αδειοδότησης λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, εντός του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με διακριτικό τίτλο «AREIA».

      Εισηγητής:  Γιώργος Τσιρογιάννης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αδειοδότησης λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, εντός του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με διακριτικό τίτλο «LIBRE».  

Εισηγητής:  Γιώργος Τσιρογιάννης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση ∆.Σ. για συμπλήρωση της με αριθμ 22/2023 απόφασης Δ.Σ. περί ανασυγκρότησης  επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16m3 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ.

                                                       Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

  

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

      

    Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Επιμελητήρια
 4. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 5. Δημοτικές  Ενότητες
 6. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7. Εργατικό κέντρο
 8. Εμπορικό Σύλλογο
 9. Μ.Μ.Ε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *