Συνεδριάζει στις 3-3-23 το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

 

Συνεδριάζει 3 3 23 το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 24 Φεβρουαρίου 2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  Μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις  3 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα   παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Λευκάδας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023.         

                                                 Εισηγητές:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                                                                      Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης επιτρεπόμενων χρήσεων γης στην περιοχή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης (περιοχή επέκτασης) τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του Δ. Λευκάδας, στο Ο.Τ. ΚΦ432, για την χωροθέτηση Δημοτικού Διοικητηρίου.                                                                                                                                                                                                                                                                    Εισηγητές:   Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος   

                                                                        Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

         

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατασκευής έργου σε δημοτικό δρόμο από ιδιώτη και παραχώρησή του σε κοινή χρήση.

                                                   Εισηγητής:   Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος 

      

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση ∆.Σ. περί εκποίησης κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων και λοιπών μεταλλικών αντικειμένων τα οποία τελούν εν αχρηστία.

                                                Εισηγητής:   Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος    

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ   ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού  645.161,29 €.

                                                    Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» προϋπολογισμού:  584.000,00€.

                                                    Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση ∆.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 50.000,00 €

                                                   Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 ΘΕΜΑ 8: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του προγράμματος  τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2023.

                                               Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Πρόεδρος Ειτρ. Τουριστ. Προβολής,  Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9: Απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του αντικειμένου  της υπηρεσίας «Μετάφραση αρχείου κειμένων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα» όπως αναφέρεται στο με αριθ. 28851/29-12-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011931082/30-12-2022) συμφωνητικό.

                                               Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Πρόεδρος Επιτρ. Τουριστ. Προβολής,  Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10: Απόφαση Δ.Σ. περί  παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του αντικειμένου  της υπηρεσίας  « Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού »  όπως αναφέρεται στο με αριθ.  28852/29-12-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011930913/30-12-2022)  συμφωνητικό.

                         Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Πρόεδρος Επιτρ. Τουριστ. Προβολής,  Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11: Απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του αντικειμένου  της υπηρεσίας  Α.« Δημιουργία φωτογραφικού υλικού υψηλής ευκρίνειας και αισθητικής » και Β. « Δημιουργία αρχείου κειμένων » όπως αναφέρεται στο με αριθ. 28853/29-12-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011931310/30-12-2022) συμφωνητικό.                                                 

                         Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Πρόεδρος Επιτρ. Τουριστ. Προβολής,  Αντιδήμαρχος

 

  

                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

      

    Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Επιμελητήρια
 4. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 5. Δημοτικές  Ενότητες
 6. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7. Εργατικό κέντρο
 8. Εμπορικό Σύλλογο
 9. Μ.Μ.Ε.

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *