Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 27 Ιανουαρίου 2023

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, σας καλούμε την Τρίτη 31/1/2023 και ώρα 13:00 σε  τακτική, ΜΕΙΚΤΗ (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Ο.Ε.  για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας για την αριθ’303/2022 αγωγή διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο  κατά της Ε.Σ. του  Σ και της Ε. σύμφωνα με την  διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων των εκατό είκοσι ημερών.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Ο.Ε.  επί της από 21.12.2022 (αρ. εκθ. καταθ. 109771/2022) αγωγής του Κ.Κ. η οποία εκδικάζεται ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Αθηνών στις  25-10-2023.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 3/2023 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων  και του διαχειριστικού απολογισμού 2oυ εξαμήνου 2022 λειτουργίας του Κοινωνικού  Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση  Δημοτικού Κινηματογράφου Απόλλωνα Λευκάδας», προϋπολογισμού 1.490.000 € με το ΦΠΑ.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

     Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση  Δημοτικού Κινηματογράφου Απόλλωνα Λευκάδας», προϋπολογισμού 1.490.000 € με το ΦΠΑ.

Εισηγητής:  Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» με προϋπολογισμό 64.000,00 € με ΦΠΑ και Α/Α  συστήματος 193244.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 160.000,00 με ΦΠΑ και Α/Α  συστήματος 193243.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 321.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για σύνταξη  έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας για το Β΄ εξάμηνο έτους 2022.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε.  για καθορισμό των  όρων διακήρυξης για  την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων στην θέση  Απηδιά Συβότων Δ.Ε. Απολλωνίων και Βαρδιά Πόρτο Κατσίκι κοιν. Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων  για εγκατάσταση δικτύου κινητής τηλεφωνίας  – κεραιών.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

 

 ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης σε συμβολαιογράφο της σύνταξης 1ης πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 719/24-10-2022 δανειστικού συμβολαίου της ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑΣ-ΖΩΗΣ ΓΟΥΡΖΗ, που αφορούν στον προσδιορισμό του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμου Λευκάδας  τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ποσό των € 2.248.171,25, κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας», το οποίο αποτελεί το 1ο  υποέργο του ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας».

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης για το υποέργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με κωδ. ΟΠΣ:5004012 Α/Α 2της Πράξης «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ, συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€ με Φ.Π.Α 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

 

                         Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                                                                                                                             ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΖΗΣ

                                                                                                                                   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

    

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *