Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου-Τα Θέματα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τα Θέματα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τα Θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 18 Νοεμβρίου 2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια   τακτική, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις   24 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφισμα Δ.Σ.  για την παράταση προθεσμίας για την μη εφαρμογή της κατάργησης της εκτός σχεδίου δόμησης.

                                                              Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος 

                                                                                  Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2022   &   7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022.

                                                                     Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση ∆.Σ. για ψήφιση Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δήμου Λευκάδας (Β΄ ΦΑΣΗ) 2020-2023.

                                                               Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος   

 

ΘΕΜΑ 4ο: Διαπιστωτική Πράξη  ∆.Σ.  που αφορά σε  παραίτηση  εκπροσώπων  του Δήμου Λευκάδας στο  Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας».

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος   

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε.  για τον καθορισμό τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023.

                                                              Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε.  για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2023.

                                                              Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για την επιβολή τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων, κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων  για το έτος 2023.

                                                              Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε.  για τον καθορισμό τελών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης  για το έτος 2023.

                                 Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε.  για τον καθορισμό τιμών τελών διαφήμισης για το έτος 2023.

    Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Απόφαση Δ.Σ. επί της σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 19 του ν. 4071/12 για την ονομασία ανώνυμων οδών  στο Δήμο Λευκάδας.     

                                                    Εισηγητής:   Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.   

                                             

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση ∆.Σ. για διαπίστωση ανάγκης ονομασίας ανώνυμης οδού με αριθ. 75 στο Ο.Τ. 10 μεταξύ των οδών Αγίου Παντελεήμονος-Κένεντυ και Υψηλάντου στην κοινότητα Λευκάδας Δήμου Λευκάδας.

                                                    Εισηγητής:  Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.                                                   

 

 ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση ∆.Σ.  περί εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων  στην κοιν. Ευγήρου και κοιν. Αθανίου  Δ.Ε.  Απολλωνίων  για εγκατάσταση δικτύου κινητής τηλεφωνίας-κεραιών.

                                                 Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος                                                   

                                               

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση ∆.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης μετά από εισήγηση της Ε.Π.Ζ. που αφορά σε  αναγνώριση της οδού που συνδέει τον οικισμό του Μικρού Γυαλού έως το σημείο Α (σημεία Α15, Β20) ως προϋφιστάμενη του 1923, όπως αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:2000 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ξεκινά από τα όρια του οικισμού Μικρού Γυαλού, διέρχεται από τις περιοχές Καμίνια, Τριλιβα, Κρασα, Πόρου, Περιστέρια, Πλακιάς, Σέλα και Τράχηλος και καταλήγει στο σημείο Α (σημεία Α15, Β20).

                                                              Εισηγητές: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

Κων/να Βρεττού, Πρ/νη Τμ. Πολεοδομικών

Εφαρμογών Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 14ο : Απόφαση ∆.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης μετά από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.  που αφορά σε  αναγνώριση της οδού που συνδέει τον οικισμό του Φρυνίου με την εκτός σχεδίου περιοχή Άγιος Ιωάννης Αντζούσης, ως προϋφιστάμενη του 1923, όπως αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:2000 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ξεκινά από τα όρια του οικισμού Φρυνίου, διέρχεται από τις περιοχές Βαρκό, Φρύνι – Ρίζο και καταλήγει στην περιοχή  Άγιος Ιωάννης Αντζούσης (σημεία Α102, Β119).

                                                           Εισηγητές: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

Κων/να Βρεττού, Πρ/νη Τμ. Πολεοδομικών

Εφαρμογών Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

 ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση ∆.Σ. για συμπληρωματική κατανομή πιστώσεων  στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων, έτους 2022.

                                                              Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Πρόεδρος ΔΕΠ

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2023 -2024.

                                                             Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Πρόεδρος ΔΕΠ

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση ∆.Σ. για καθορισμό  χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας  Δήμου Λευκάδας.    

                                                    Εισηγητής:   Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση ∆.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για το έργο του ΤΑΣ Ν. Λευκάδας για την επισκευή σεισμόπληκτου κτιρίου «Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρου».    

                                                    Εισηγητής:   Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *