Απόφαση της Τ.Κ. Τσουκαλάδων για το Κτηματολόγιο

Απόφαση της Τ.Κ. Τσουκαλάδων για το Κτηματολόγιο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

   Από το πρακτικό  της με αριθμ.:2ην /2022 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής κοινότητας Τσουκαλάδων του Δήμου Λευκάδας

 

Αριθμ. Απόφασης :2/2022

 

Στις Τσουκαλάδες και στο τοπικό Γραφείο Τσουκαλάδων σήμερα την 1η  του μήνα  Μαρτίου του έτους 2022,ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:00 μ.μ. ήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Τσουκαλάδων μετά την   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τα άρθρα 88,90 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87).

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ευρέθησαν παρόντα   (4) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ροντογιάννης Σπυρίδων                                              1. Παπαδόπουλος Ελευθέριος

  1. Μαραγκού Όλγα

3.Σταματέλος Ευάγγελος του Σπυρίδων

  1. Βεργίνης Νικόλαος

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας του Τ.Σ  Κονιδάρη Νικολέττα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης

 

ΘΕΜΑ  :Ενημέρωση από την αντιπροσωπεία Τ.Σ Τσουκαλάδων και επιτροπής αγώνα για την συνάντηση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τον αρμόδιο υφυπουργό, υπεύθυνο του κτηματολογίου

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες η επιτροπή αγώνα κτηματολογίου και αρκετοί κάτοικοι του χωριού

 

Ο  Πρόεδρος  του Τ.Σ  Ροντογιάννης Σπυρίδων και από την Επιτροπή Αγώνα ο κος Ροντογιάννης Κωνσταντίνος, οι οποίοι συμμετείχαν στη συνάντηση του Υπουργείου ενημέρωσαν τα εξής:

Ο εκπρόσωπος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε και γενικός γραμματέας μίλησε για τον προγραμματισμό που έχει κάνει η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σχετικά με την επικείμενη ανάρτηση. Ανάμεσα στα άλλα είπε ότι μέχρι τέλους του 2022 κλείνουν όλα τα κτηματολόγια γι’ αυτό δεν υπάρχει χρόνος και πρωτεύον είναι μα προχωρήσουμε άμεσα σε ανάρτηση.

Η ανάρτηση θα περιλαμβάνει τους πίνακες με όλα τα γεωτεμάχια όπως λανθασμένα είχαν αποτυπωθεί μετά  την Β΄ ανάρτηση, διορθωμένα όμως 289 στο σύνολο. Σε όλα τα υπόλοιπα θα μπορούν οι κάτοικοι να υποβάλλουν αντιρρήσεις σε διάστημα δύο μηνών και θα τους παρέχεται δωρεάν τοπογραφικό μετά από συνεννόηση που έχουμε κάνει με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου.

Παραδέχτηκε ότι οι προδιαγραφές της σύμβασης του επαναπροσδιορισμού με τον ανάδοχο ήταν λάθος.

Οι εκπρόσωποι των κατοίκων στη συνάντηση αφού πήραν το λόγο ανέφεραν τα εξής:

Α) η συμμετοχή των Τσουκαλαδιωτών στον επαναπροσδιορισμό ήταν καθολική εκτός βέβαια από τους αδυνατούντες.

Β) καθ’ολη τη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού δεν τέθηκε ποτέ θέμα ομόρων. Δεν επιστράφηκε ποτέ ως άκυρη καμία αυτοψία.

Γ) μα και όταν συμπληρώθηκε το ποσοστό του 30% για να γίνει ο επαναπροσδιορισμός, ακόμα και όταν είχαν μείνει εκτός μέτρησης γύρω στα 200 αγροτεμάχια στη λήξη της διαδικασίας και δόθηκε παράταση για να μετρηθούν ουδέποτε τέθηκε ζήτημα υπογραφών όλων των ομόρων.

Ζήτησαν να γίνει ανάρτηση όλων των γεωτεμαχίων που μετρήθηκαν κατά τις αυτοψίες χωρίς καμιά εξαίρεση ακόμα και τα «αγνώστου» σύμφωνα με αυτά που συμφωνήθηκαν στον Γενάρη του 2020 στη συνάντηση εκπροσώπων των κατοίκων με τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου  και τον αρμόδιο υφυπουργό κ. Οικονόμου.

Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το υπουργείο όπως τροποποίηση του άρθρου σχετικά με τους όμορους, αποστολή εξώδικου από την Νομική Υπηρεσία του Κτηματολογίου στους ομόρους να προσέλθουν να υπογράψουν  αν συμφωνούν  ή να υποβάλουν αντίρρηση σε περίπτωση διαφωνίας διαφορετικά  να καταχωρηθεί στους ιδιοκτήτες τελεσίδικα η ιδιοκτησία τους. Αν υπάρξει μελλοντική διαφωνία, αυτή να επιλυθεί στα δικαστήρια.

 

Στη συνέχεια το Τ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού  έλαβε υπόψη τις ενημερώσεις και τις απόψεις των κατοίκων

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

α) να απορριφθεί η διαδικασία ανάρτησης όπως έχει σκοπό να εφαρμόσει η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΕ που αποτελεί τον απόλυτο εμπαιγμό μετά από 25 χρόνια ομηρίας

β)να ικανοποιηθεί η πρόταση τους για ανάρτηση όλων των ιδιοκτησιών που συμμετείχαν στον επαναπροσδιορισμό και έγιναν οι σχετικές αυτοψίες

γ)να σταλεί επιστολή στο Δήμο και σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις ,στην Περιφέρεια και στις παρατάξεις τους, σε όλα τα πολιτικά κόμματα ώστε να αναληφθούν οι ευθύνες που αναλογούν στον καθένα, στην κυβέρνηση,  τον αρμόδιο υπουργό αλλά και τον πρωθυπουργό που έχουν την απόλυτη πολιτική ευθύνη τη δεδομένη στιγμή

δ)να μπει σαν θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να συζητηθεί και να παρθούν αποφάσεις

 

                                                                                  Η Απόφαση αυτή πήρε αρ. 2/2022

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται

 

     O Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

Όλα τα παρόντα μέλη

 

Ροντογιάννης Σπυρίδων

  Ακριβές Απόσπασμα                                                        Ο/Η Γραμματέας

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου

  Σπυρίδων Ροντογιάννης

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.