Κατανομή χώρων: Υπουργική απόφαση με άρωμα εκλογών

Κατανομή χώρων: Υπουργική απόφαση με άρωμα εκλογών

Απόφαση Βορίδη για όρους και κατανομή χώρου υποψηφίων κατά τις εκλογές

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 674/15 Φεβρουαρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)  η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αριθ. 8481.

Ξεκάθαρα άρωμα εκλογών μυρίζει η συγκεκριμένη απόφαση, αφού θα ισχύσει για τα δυο  επόμενα χρόνια και καθορίζει τις προϋποθέσεις της (προ)εκλογικής διαδικασίας σε όλων των ειδών τις εκλογές (βουλευτικές, ευρωεκλογές, δημοτικές και περιφερειακές), ακόμη και σε δημοψηφίσματα.

***

«Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 89), β. των άρθρων 2, 5, της παρ. 5 του άρθρου 9…. Κ.λ.π.

 

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

 1. Καθορίζουμε τον τρόπο κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α’ 220) για την προβολή τους, κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών και αυτοδιοικητικών εκλογών, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοψηφισμάτων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, ως ακολούθως:

Α. Διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής από τα δημοτικά συμβούλια ενόψει βουλευτικών εκλογών

 1. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη, με πρόσκληση του δημάρχου, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 31 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4648/2019, με σκοπό την κατανομή των χώρων προεκλογικής προβολής και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών.
 2. Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων συμφωνήσουν ομόφωνα, υπογράφεται πρακτικό που είναι υποχρεωτικό για το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται αμέσως, με μοναδικό θέμα τη διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους.
 3. Αν στη σύσκεψη αυτή, που θα προκαλέσει ο δήμος, δεν παρευρεθούν ή δεν συμφωνήσουν τα πολιτικά κόμματα ή οι συνασπισμοί κομμάτων που μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές, το δημοτικό συμβούλιο υποχρεούται να καθορίσει και να διαθέσει από μόνο του τους χώρους, λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης της παρ. 2 του άρθρου 44 του π.δ. 26/2012, δηλαδή αναλογικά και επί ίσοις όροις διάθεση των χώρων προεκλογικής προβολής. Με τον όρο «αναλογικά» νοείται, ότι η έκταση των χώρων που διατίθενται θα βρίσκεται σε αντιστοιχία με τη δύναμη που είχαν τα πολιτικά κόμματα ή οι συνασπισμοί κομμάτων στη Βουλή σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών. Η επί «ίσοις όροις» μεταχείριση αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν διασφάλιση ισοδύναμων προϋποθέσεων προεκλογικής προβολής κατά την κατανομή των χώρων σε ίση μεταχείριση ως προς τους χώρους εκείνους οι οποίοι είναι προσφορότεροι, λόγω θέσεως, για την προεκλογική τους προβολή.

Β. Διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής από τα δημοτικά συμβούλια ενόψει εκλογών α’ και β’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης

 1. Οι επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιοι δήμαρχοι ή υποψήφιοι περιφερειάρχες ή οι εκπρόσωποι των συνδυασμών τους, οι εκπρόσωποι των συνδυασμών των κοινοτικών εκλογών και μεμονωμένοι υποψήφιοι των κοινοτικών εκλογών, συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη, με πρόσκληση του δημάρχου, και υποχρεούνται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών πριν από διεξαγωγή της ψηφοφορίας, να κατανέμουν τους χώρους της προεκλογικής προβολής.
 2. Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι των συνδυασμών συμφωνήσουν ομόφωνα, ακολουθείται η περιγραφόμενη στην παρ. Α2 διαδικασία.
 3. Αν στη σύσκεψη αυτή, που θα προκαλέσει ο δήμος, δεν παρευρεθούν ή δεν συμφωνήσουν οι εκπρόσωποι των συνδυασμών που μετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, το δημοτικό συμβούλιο υποχρεούται να πράξει κατά τα οριζόμενα στην παρ. Α3. Για την αναλογική διάθεση των χώρων, το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των τελευταίων αυτοδιοικητικών εκλογών. Στους συνδυασμούς με μεγάλη εκλογική δύναμη διατίθενται περισσότεροι χώροι για την προεκλογική τους προβολή, απ’ ότι σε συνδυασμούς με μικρή εκλογική δύναμη ή πρωτοεμφανιζόμενους, πάντα υπό τον όρο της επί ίσοις όροις κατανομής των χώρων προβολής. Για τους πρωτοεμφανιζόμενους συνδυασμούς λαμβάνεται υπόψη και το στοιχείο της τυχόν υποστήριξής τους από πολιτικό κόμμα ή πολιτικά κόμματα και η εκλογική δύναμη αυτών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών. Δεν θεωρείται πρωτοεμφανιζόμενος ο συνδυασμός που εμφανίζεται με διαφορετική ονομασία απ’ αυτήν των προηγούμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, εφόσον ο επικεφαλής αυτού υποψήφιος είναι το ίδιο πρόσωπο. Προκειμένου για τους συνδυασμούς υποψηφίων και για τους μεμονωμένους υποψηφίους για τις κοινότητες, ο χώρος που θα διατεθεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία εκλογών επιμερίζεται εξίσου σε όλους τους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους της οικείας κοινότητας.

Γ. Διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής από τα δημοτικά συμβούλια ενόψει εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 1. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη, με πρόσκληση του δημάρχου, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4255/2014 προκήρυξη των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την κατανομή των χώρων προεκλογικής προβολής.
 2. Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων συμφωνήσουν ομόφωνα, ακολουθείται η περιγραφόμενη στην παρ. Α2 διαδικασία.
 3. Αν στη σύσκεψη αυτή, που θα προκαλέσει ο δήμος, δεν παρευρεθούν ή δεν συμφωνήσουν οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, το δημοτικό συμβούλιο υποχρεούται να πράξει κατά τα οριζόμενα στην παρ. Α3. Για τη διάθεση των χώρων από το δημοτικό συμβούλιο υπό τον όρο της αναλογικότητας, λαμβάνεται υπόψη η δύναμη που είχαν τα κόμματα ή οι συνασπισμοί κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών, ενώ, ιδίως για τα πρωτοεμφανιζόμενα στις ευρωεκλογές κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων, λαμβάνεται υπόψη και η δύναμή τους σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών.

Δ. Διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής από τα δημοτικά συμβούλια ενόψει διεξαγωγής δημοψηφίσματος

 1. Οι εκπρόσωποι των Επιτροπών Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη, με πρόσκληση του δημάρχου, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ημερών από την, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω νόμου, δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος προκήρυξης δημοψηφίσματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με σκοπό την κατανομή των χώρων προεκλογικής προβολής.
 2. Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι συμφωνήσουν ομόφωνα, ακολουθείται η περιγραφόμενη στην παρ. Α2 διαδικασία.
 3. Αν στη σύσκεψη αυτή, που θα προκαλέσει ο δήμος, δεν παρευρεθούν ή δεν συμφωνήσουν οι εκπρόσωποι των Επιτροπών Υποστήριξης που μετέχουν στο δημοψήφισμα, το δημοτικό συμβούλιο υποχρεούται να πράξει κατά τα οριζόμενα στην παρ. Α3. Η κατά την παρ. Α3 αναλογική και επί ίσοις όροις διάθεση των χώρων από το δημοτικό συμβούλιο αφορά στην κατανομή των χώρων μεταξύ των Επιτροπών Υποστήριξης.

Ε. Τρόπος χρήσης των χώρων προεκλογικής προβολής

 1. Η προβολή των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων, των συνδυασμών δημάρχων ή υποψήφιων περιφερειαρχών, των μεμονωμένων υποψηφίων και των Επιτροπών Υποστήριξης στους χώρους που διατίθενται, γίνεται μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια που έχουν κατασκευάσει οι δήμοι ή σε προσωρινά και κινητά που κατασκευάζονται και τοποθετούνται με ίδιες δαπάνες.
 2. Μετά τον καθορισμό των χώρων αυτών από τα δημοτικά συμβούλια ή τον οικείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, απαγορεύεται η επικόλληση εντύπων σε κάθε άλλο χώρο.
 3. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η τοποθέτηση από τους συνδυασμούς, καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων κατασκευών στους χώρους που τους διατίθενται, των οποίων οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 2 Χ 2 Χ 2 μέτρα καθώς και τροχόσπιτα που το μήκος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 μέτρα. Στην περίπτωση αυτή, επίσης ισχύουν οι όροι της αναλογικής και επί ίσοις όροις διάθεσης.
 4. Στους χώρους που διατίθενται για την προεκλογική προβολή δεν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών συσκευών.
 5. Κατά την προεκλογική περίοδο, τα σταθερά πλαίσια της εμπορικής διαφήμισης που έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους, διατίθενται επίσης αναλογικά και επί ίσοις όροις.
 6. Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό ή αεροπανό ή άλλων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανό ή αεροπανό οι δήμοι υποχρεούνται για την άμεση αφαίρεσή τους.
 7. Επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάιντς) σε ανοικτούς χώρους που καθορίζονται από τα δημοτικά συμβούλια, με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και δεν δημιουργούνται γενικά οποιασδήποτε μορφής προβλήματα για την ασφαλή κυκλοφορία.

 

 1. Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού διαφημιστικού υλικού, από πλαστική ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και επιβαρύνει το περιβάλλον. Απαγορεύονται, επίσης, η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέϊ, χρώματα κ.λπ., η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων και σε χώρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2946/2001.
 2. Απαγορεύεται η χρήση διαφημιστικών τρυκ, γιατί η μαζική ρίψη τους συμβάλλει στη ρύπανση των πόλεων και χωριών και καθιστά προβληματικό τον καθαρισμό των φρεατίων.
 3. Απαγορεύεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων που, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, έχουν διατεθεί σε άλλους.
 4. Οι χρήστες των χώρων οφείλουν να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν με την περισυλλογή των αφισών και τον καθαρισμό των χώρων από τις κολλητικές ουσίες κ.λπ.

ΣΤ. Αποκατάσταση των χώρων προεκλογικής προβολής στην πρότερη κατάσταση

Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα αποσύρονται με φροντίδα των χρηστών, εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα της ψηφοφορίας. Στην περίπτωση των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών αν επαναληφθεί η ψηφοφορία την επόμενη Κυριακή, τότε στη περίπτωση αυτή η έναρξη της προθεσμίας απόσυρσης όλων των ανωτέρω αρχίζει από την ημέρα της δεύτερης ψηφοφορίας. Οι ανωτέρω υποχρεούνται να προωθήσουν προς ανακύκλωση όσα υλικά τυγχάνουν τέτοιας επεξεργασίας. Μέσα στην ίδια προθεσμία, υποχρεούνται, γενικότερα, με δαπάνη τους να αποκαταστήσουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο της προθεσμίας των οκτώ (8) ημερών, οι δήμοι υποχρεούνται να τα απομακρύνουν ή να τα καταστρέψουν, με την ίδια υποχρέωση ως προς τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται σε δύο έτη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.