Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 Λευκάδα 17 Φεβρουαρίου 2022

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις  του άρθρου 67 του Ν. 4830/21, την υπ΄ αριθ. Δ1.α/Γ.Π.οικ. 8681/11.02.2022 (ΦΕΚ 607/τ. Β΄/12.02.2022) ΚΥΑ,  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24.09.2021 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)   στις 21 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  17:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφισμα για την επιβολή τέλους ταφής αστικών αποβλήτων.

                                                                                         Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ψήφισμα  για  την αύξηση του ενεργειακού κόστους των Δήμων.

                                                                                         Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

                 ΘΕΜΑ 3ο: Ψήφισμα για τις επαναλαμβανόμενες πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

                                                                                         Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του προγράμματος  τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2022.

                                                                        Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Εντεταλμένη Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ΄αριθ. 4/2022 γνωμοδότησης Ε.Π.Ζ. που αφορά στην  παραχώρηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση ευκολιών επί, υπό ή υπέρ χώρων που βρίσκονται σε ακίνητα της κοινότητας Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας, στον πάροχο  δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

                                                                           Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για τις προτεινόμενες προς παραχώρηση θέσεις απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας, κατόπιν δημοπρασίας, για το έτος 2022, σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 1864/Β΄/15.5.2020) & τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

                                                                        Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 2/2022 γνωμοδότησης ΕΠΖ που αφορά σε τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας, Τομέας Ι, (Ιστορικός Τόπος) επί της δημοτικής οδού Ι. Βαλαωρίτου, ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ, σε συμμόρφωση (δικαστικής απόφασης) της αριθ. Α81/2021 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

                                                                           Εισηγητής: Ευτύχιος  Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση της υπ΄ αριθ. 3/2022 γνωμοδότησης Ε.Π.Ζ. που αφορά σε αναγνώριση της οδού που συνδέει τον οικισμό Φρυνίου με την εκτός σχεδίου περιοχή Άγιος Ιωάννης Αντζούσης, ως προϋφιστάμενη του 1923.

                                                                           Εισηγητής: Ευτύχιος  Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Καλάμου» προϋπολογισμού 15.200,00 €.

                                                                                Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως περιοχής Αγ. Μαρίνας – Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου» προϋπολογισμού 483.870,97 €.

                                                                                Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ για καθορισμό  χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

                                                                              Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με τη νέα εγγραφή  νηπίων στoν Παιδικό Σταθμό Καρυάς για την περίοδο 2021-2022.

                                                                         Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ, ρευματοδοτήσεις  και μετατόπιση στύλων ΔΕΗ στο Δήμο  Λευκάδας.

                                                                       Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για Α’ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, έτους 2022.

                                                                       Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

  

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                        ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

      

    Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Επιμελητήρια
 4. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 5. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 6. 10. Δημοτικές Ενότητες
 7. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 8. Εργατικό κέντρο
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *