Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Λευκάδα 9-12-2021

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις  του άρθρου 67 του Ν. 4830/21, την υπ΄ αριθ. Δ1.α/Γ.Π.οικ. 75414/3-12-2021 (ΦΕΚ 5673/4.12.2021 τεύχος Β’) ΚΥΑ,  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24.09.2021 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)   στις 13 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα  18:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση της επένδυσης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

              Εισηγητής:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. περί εκκαθάρισης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

                                                                     Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση  της 11ης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και της 9ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

                                                                      Εισηγητές:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                                                                                           Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

   

ΘΕΜΑ 4ο:  Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό   δημοτικών συμβούλων  με τους  αναπληρωτές τους,  για την συμμετοχή τους στις  επιτροπές: α) διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και β)  εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων  για το έτος 2022.

                                                                       Εισηγητής:  Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Απόφαση Δ.Σ. για Δ’ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, έτους 2021.

                                                                       Εισηγητής:  Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ 6ο:  Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη δαπανών θέρμανσης.

                                                                       Εισηγητής:  Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ 7ο:  Απόφαση Δ.Σ. για γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2022-2023.

                                                                       Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ 8ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2020.

                                                                       Εισηγητής:  Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση – Επισκευή κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων» προϋπολογισμού 40.000,00 €.

Εισηγητής:  Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απολλωνίων» προϋπολογισμού 25.000,00 €.

                                                            Εισηγητής:  Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

  

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *