Νέα παράταση παράδοσης του δρόμου Λευκάδα-Ακτιο

Νέα παράταση παράδοσης του δρόμου Λευκάδα Ακτιο

Σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων 

Σχετικά µε την αιτούµενη παράταση της 9ης Α.Π. η Ανάδοχος αναφέρει ότι µε την από 30-08- 2021 επιστολή, ενηµερώθηκε η ∆/νουσα Υπηρεσία για την αναγκαιότητα εκτέλεσης επιπρόσθετων γεωτεχνικών εργασιών που περιλαµβάνουν έξι δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις τόσο για την επιβεβαίωση των αρχικών µελετητικών παραδοχών, όσο και για την ανάγκη λήψης ακριβέστερης και λεπτοµερέστερης γεωτεχνικής και υδρογεωλογικής πληροφορίας για τα κάτωθι τµήµατα του έργου, που παρουσιάζουν κάποιες ιδιαίτερες τεχνικές δυσχέρειες: α) επίχωµα Αγίου Νικολάου (Χ.Θ.7500 – Χ.Θ.8+040), β) βραχώδη ορύγµατα (Χ.Θ.12+100 – Χ.Θ.14+300) και γ) επίχωµα Αγίας Μαύρας (Χ.Θ.14+300 – Χ.Θ.16+400). Με το µε αρ. πρωτ. 236759/06-09-2021 έγγραφο, η ∆/νουσα Υπηρεσία εξέφρασε την σύµφωνη γνώµη της για την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εν λόγω γεωτεχνικών ερευνών στα πλαίσια εκπόνησης των µελετών εφαρµογής του έργου. Οι γεωτεχνικές έρευνες ολοκληρώθηκαν στις 24-09-2021.

Προκειµένου να ενσωµατωθούν τα αποτελέσµατα των επιτόπιων και των εργαστηριακών ελέγχων στις υπολειπόµενες προς υποβολή µελέτες εφαρµογής, που αποτελούν το υπολειπόµενο 10% του συνόλου, ζητείται παράταση της 9ης Αποκλειστικής Προθεσµίας κατά 45 ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι τις 18-11-2021.

• Όσον αφορά στη χορήγηση παράτασης της 4ης και 5ης Ενδεικτικής Προθεσµίας, η Ανάδοχος αναφέρεται στην από 30-09-2021 επιστολή της προς την ∆/νουσα Υπηρεσία σχετικά µε την µη έγκριση από τη ∆/νουσα Υπηρεσία της προµήθειας των σωλήνων για τη κατασκευή του αγωγού της Λευκάδας και τις δυσκολίες που συναντώνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής λόγω µη µετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ, µέχρι σήµερα.

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, σχετικά µε τα ανωτέρω αιτήµατα παράτασης των προθεσµιών του έργου, αναφέρει ότι :

• Σύµφωνα µε την δοθείσα παράταση προθεσµίας της 9ης Α.Π. η Ανάδοχος του έργου, µέχρι τις 4/10/2021, υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει και να έχει υποβάλει προς έγκριση όλες τις µελέτες εφαρµογής και τις λοιπές µελέτες που είναι αναγκαίες για την απρόσκοπτη υλοποίηση του συνόλου του έργου. Μέχρι σήµερα έχουν υποβληθεί όλες οι µελέτες για το έργο του θέµατος πλην της:

(α) Μελέτης του τµήµατος Α από Χ.Θ. 7+500 – Χ.Θ. 8+040( επίχωµα Αγίου Νικολάου),

(β) Μελέτης του τµήµατος Α από Χ.Θ. 14+300 – Χ.Θ. 16+400 (επίχωµα Αγίας Μαύρας). Για τις ως άνω µελέτες αποφασίστηκε µετά την από 22/07/2021 σύσκεψη µεταξύ Αναδόχου και ∆/νουσας Υπηρεσίας ότι θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων τόσο για το επίχωµα του Αγ.Νικολάου που εδράζεται εντός ιζηµάτων της λίµνης Βουλκαρίας όσο και για το επίχωµα της Αγ.Μαύρας που κατασκευάζεται εντός της λιµνοθάλασσας, για τα οποία η Ανάδοχος εκτέλεσε επιπρόσθετες γεωτεχνικές έρευνες οι οποίες ολοκληρώθηκαν και αναµένεται η αξιολόγησή τους.

• Η αιτούµενη παράταση για την 4η και 5η Ε.Π αφορά α) την κατασκευή του αγωγού ύδρευσης της Λευκάδας, για το οποίο έχει αποσταλεί στην Προϊσταµένη Αρχή το µε αρ.πρωτ. 267004/1- 10- 2021 έγγραφο σχετικά µε την προµήθεια των σωλήνων και β) τις µετατοπίσεις των δικτύων ΟΚΩ, των οποίων οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες εκ µέρους του ∆Ε∆∆ΗΕ Άρτας παρά τις αλλεπάλληλες συνεννοήσεις της Υπηρεσίας και τις επιτόπου συναντήσεις.

Ετσι εγκρίθηκε  για το έργο «Κατασκευή – Αναβάθµιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας µε τον οδικό άξονα Άκτιο – ∆υτικός Άξονας και κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στα εµπλεκόµενα τµήµατα» της αναδόχου εργοληπτικής εταιρίας τη χορήγηση παράτασης:

1. της 9ης Αποκλειστικής Προθεσµίας των εργασιών του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακές ηµέρες από την προηγούµενη εγκεκριµένη παράταση, ήτοι µέχρι τις 18-11-2021

2. της 4ης Ενδεικτικής Τµηµατικής Προθεσµίας των εργασιών του έργου κατά ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την προηγούµενη εγκεκριµένη παράταση, ήτοι µέχρι τις 01-02-2022

3. της 5ης Ενδεικτικής Τµηµατικής Προθεσµίας των εργασιών του έργου κατά ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την προηγούµενη  εγκεκριµένη παράταση, ήτοι µέχρι τις 02-04-2022 µε αναθεώρηση σύµφωνα µε την παράγραφο 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Πηγή: meganisinews.eu

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *