Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λευκάδα 18-10-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε την  Παρασκευή 22-10-2021 και ώρα 12:00  σε ΜΕΙΚΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), για όσους αιρετούς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της φυσικής παρουσίας, ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο της συνεδρίασης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

               

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, θα πρέπει, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να ενημερώσουν τον Πρόεδρο της Επιτροπής στο email: dimotiko-symvoulio@lefkada.gov.gr μέχρι την Πέμπτη 21/10/21 και έως ώρα 12:00, εάν θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης στην συνεδρίαση.

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (ΔΕ Ηλεκτρολόγων).

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος-Πρόεδρος Ο.Ε.

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση προγραμματικής σύμβασης για  τη Δράση «Αξιολόγηση καταδυτικού αποτυπώματος Λευκάδας και δημιουργία υποβρύχιου Καταδυτικού Πάρκου.»

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος-Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση καθορισμού αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων – οχημάτων απασχολούμενων σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας (Καταστάσεις Εκτάκτων Αναγκών) στo Δήμο Λευκάδας.    

Εισηγητής: Γεώργιος Τσιρογιάννης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Γουρζή Σπυρίδωνα.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής  του έργου «Επισκευή γηπέδου Νυδριού»   προϋπολογισμού   19.198,80 Ευρώ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝΑ” ΚΑΡΥΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 278.000 € . με  Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού: 372.000,00 Ευρώ

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή πίστωσης ποσού 308.741,91 ευρώ σύμφωνα με την  υπ’ αρ. πρωτ. 75029/13-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΖΣ46ΜΤΛ6-723) απόφαση του ΥΠΕΣ που αφορά την απόδοση εσόδων από ΚΑΠ – Συμπληρωματική απόφαση Ι’ κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021.

                                                                                Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης  προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Λευκάδας, Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε. Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η.  και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, διάρκειας 2 ετών με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων του διαγωνισμού.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε.  περί συγκρότησης επιτροπής ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε.  περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 117 του Ν.4674/11-3-2020.

Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών  οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

 

 

 

                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                               

                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                    

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

               Τακτικά μέλη:                                                                                                                                      

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

    

  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *