Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής-Το θέμα

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Το θέμα

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Το θέμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λευκάδα 24-Σεπτεμβρίου 2021

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Δευτέρα 27-09-2021 και ώρα 12:00  σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55732/13.09.2021 (ΦΕΚ 4214/13.09.2021 τεύχος Β’),τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/ Φ. 69/ 133/ οικ. 20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. 1) για  νομική υποστήριξη  υπαλλήλου του Δήμου Λευκάδας Φ.Ε. & 2) χορήγηση εντολής στο Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία, Δημήτριο Μασούρα, για παράσταση και εκπροσώπηση του  υπαλλήλου Φ.Ε. ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας.

                                                      Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

 

                 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι,  στις 24/09/2021 έγινε ενημέρωση  από την  Νομική Υπηρεσία του Δήμου για το ανωτέρω θέμα και απαιτείται άμεσα η λήψη απόφασης από την Ο.Ε. για την νομική υποστήριξη του υπαλλήλου και την χορήγηση εντολής σε δικηγόρο του Δήμου για παράσταση και εκπροσώπηση  του υπαλλήλου Φ.Ε. ενώπιον του  Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, κατά την δικάσιμο της  28ης Σεπτεμβρίου 2021.

 

                                                                                                                                                  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                               

                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ

         

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

               Τακτικά μέλη:                                                                                                                                        

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

       Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *