Συνεδριάζει την Δευτέρα 20-9 η Οικονομική Επιτροπή-Τα θέματα

Συνεδριάζει την Δευτέρα 20 9 η Οικονομική Επιτροπή Τα θέματα

Συνεδριάζει την Δευτέρα 20 9 η Οικονομική Επιτροπή Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ λΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 16-9-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Δευτέρα 20-09-2021 και ώρα 12:00  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55732/13.09.2021 (ΦΕΚ 4214/13.09.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/ 77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021.

                                            Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατεπείγουσα κατασκευή δικτύου ομβρίων περιοχής Αγίου Μηνά», προϋπολογισμού 24.775,45 €.

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

           ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  του έργου «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας», αναδόχου ΕΥΓΕΝΙΟΥ  ΠΑΠΠΑ Ε.Δ.Ε.

                                            Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Ο.Ε.  έγκρισης 3ης  παράτασης  της συνολικής προθεσμίας  του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ», αναδόχου: «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. Αδαμίδης – Βρ. Στέφας Ο.Ε.
                                             Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
      ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αναπλάσεις διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λευκάδας», αναδόχου:ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΟΥΡΟΥ Ε.Δ.Ε.
                                            Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός έδρας υπηρεσιακών  οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

 

                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                               

                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                     

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

               Τακτικά μέλη:                                                                                                                                      

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

       Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *