Προσφυγή του Πέτρου Ζαβιτσάνου για το Τουριστικό Περίπτερο

Προσφυγή του Πέτρου Ζαβιτσάνου για το Τουριστικό Περίπτερο
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Του Ζαβιτσάνου Πέτρου του Ιωάννη , κατοίκου Λευκάδας, οδός Ευσταθίου Κόγκα ,αρ. 5, με ΑΦΜ 301369321 Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου Λευκάδας ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγωνιστικό Μέτωπο Λευκάδας».
ΚΑΤΑ
Της με αριθμό απόφασης 22/2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας
Με την υπ’ αριθμ. 1064/31.1.2017 διακήρυξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας και την υπ’ αριθμ. 1469/16.10.2017 περίληψη αυτής, προκηρύχθηκε δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την «Παραχώρηση χρήσης τουριστικού περιπτέρου και λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση ΄΄Πλάζ Κάστρο’’ Λευκάδας.
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν δυο διαγωνιζόμενοι, η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΠΑΣ ΟΪΛ ΑΕ» και η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ».
Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας με την υπ’ αριθμ. 31/2.2.2018 απόφαση του, προέβη στην κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΠΑΠΠΑΣ ΟΪΛ ΑΕ» . Την απόφαση αυτή προσέβαλε με αγωγή που κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας η εταιρεία «ΝΟΤΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ» ζητώντας να αναγνωριστεί η ακυρότητα α) των από 8/12/2017 και 19/12/2017 πρακτικών της Επιτροπής του διαγωνισμού , καθ’ ο μέρος κρίθηκε ότι η προσφορά της εταιρείας «ΠΑΠΠΑΣ ΟΪΛ ΑΕ» τυγχάνει επωφελέστερη από την προσφορά της ενάγουσας , β) της υπ’ αριθμ. 30/2.2.2018 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά καθ’ ο μέρος προβάλλονται πλημμέλειες σε αυτά, γ) της υπ’ αριθμ. 31/2.2.2018 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην άλλη συμμετέχουσα εταιρεία.
Επί της ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε η με αριθμό 42/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας η οποία δέχτηκε την αγωγή και αναγνώρισε την ακυρότητα της υπ’ αριθμ. 31/2.2.2018 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.
Στις 21/2/2020 το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας με την υπ’ αριθμ. 10/2020 αποφάσισε α) να μην ασκηθεί έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 42/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, β) να ακυρωθεί η 31/2018 απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας , γ) να εγκριθεί η προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου έκτασης 8.400 τ.μ. επί της χερσαίας ζώνης λιμένα στην εταιρεία «ΝΟΤΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ».
Στη συγκεκριμένη απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρεται «…. Οι εργασίες επισκευής και ενίσχυσης των κτιρίων θα εκτελεστούν σύμφωνα με την ‘’ Στατική Μελέτη αποκατάστασης τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση Πλαζ Κάστρο Λευκάδας, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδα με την αριθμ. 17/2016 απόφαση ή από νέα στατική μελέτη αποκατάστασης του περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων που θα συνταχθεί με μέριμνα και έξοδα του παραχωρησιούχου και θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας. Ο επιπρόσθετος αυτός όρος δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της διακήρυξης του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση και ως εκ τούτου η απόφαση με την οποία αρχικά παραχωρήθηκε το τουριστικό περίπτερο και οι λουτρικές εγκαταστάσεις στη θέση «Πλάζ Κάστρο»
στην εταιρεία «ΝΟΤΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» είναι άκυρη και ανυπόστατη ως εμπεριέχουσα διάταξη η οποία δεν προβλέπεται σε κανένα σημείο της διακήρυξης του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Στη συνέχεια το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας με την υπ’ αριθμ. 22/2021 απόφασή του επικαιροποίησε – συμπλήρωσε την με αριθμό 10/2020 απόφαση όσον αφορά τις εργασίες επισκευής και ενίσχυσης των κτιρίων αντικαθιστώντας τη πρόταση «…. Οι εργασίες επισκευής και ενίσχυσης των κτιρίων θα εκτελεστούν σύμφωνα με την ‘’ Στατική Μελέτη αποκατάστασης τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση Πλαζ Κάστρο Λευκάδας, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδα
με την αριθμ. 17/2016 απόφαση ή από νέα στατική μελέτη αποκατάστασης του περιπτέρου και των λουτρικών
εγκαταστάσεων που θα συνταχθεί με μέριμνα και έξοδα του παραχωρησιούχου και θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας.» , με νέα διάταξη η οποία έχει ως εξής: «Οι εργασίες επισκευής και ενίσχυσης των κτιρίων θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη Στατική Μελέτη αποκατάστασης τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκατάστασεων στην ειδική θέση Πλαζ Κάστρο Λευκάδας, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας με την αριθμ. 17/2016 απόφαση Δ.Σ. , η οποία μπορεί να τροποποιηθεί και συμπληρωθεί ώστε να είναι συμβατή με τη δυνατότητα λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων. Η ολοκληρωμένη αυτή μελέτη σε στάδιο μελέτης εφαρμογής θα συνταχθεί με μέριμνα και έξοδα του παραχωρησιούχου και θα εγκριθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας. . Η απόφαση αυτή (22/2021) η οποία επικαιροποιεί – συμπληρώνει την προηγούμενη απόφαση (10/2020) η οποία εμπεριείχε όρους οι οποίοι δεν υπήρχαν στην διακήρυξη και τέθηκαν κατά παρέκκλισή συμπαρασύρεται σε ακυρότητα. Επίσης σε κανένα σημείο της διακήρυξης
δεν αναφέρεται ότι η στατική μελέτη μπορεί να τροποποιείται κατά το δοκούν ώστε να είναι συμβατή με τη δυνατότητα λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, γεγονός αντιφατικό καθώς είναι πασιφανές ότι η στατική μελέτη προϋπάρχει των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών !!!!
Σχετικά με την αλλαγή χρήσης του τουριστικού περιπτέρου στη θεση «Πλάζ Κάστρο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη διακήρυξη : «….Σκοπός του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή πλειοδότη – παραχωρησιούχου για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης εγκαταστάσεων του τουριστικού περιπτέρου μετά των εν γένει λουτρικών εγκαταστάσεων, τα οποία βρίσκονται στην ειδική θέση «Πλαζ Κάστρο», Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λευκάδας, για εκμετάλλευση με χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του κοινού…». Συνεπώς οποιαδήποτε αλλαγή στη χρήση του μισθωμένου ακινήτου αντίκειται στους όρους στης διακήρυξης.
Επίσης το με αριθμό 2 28-01-20121 πρακτικό του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής αναφέρει : « ….Ουσιαστικά και σύμφωνα με τη μελέτη, δημόσιες, ήπιες και υπαίθριες λειτουργίες αντικαθίστανται από κλειστούς χώρους ιδιωτικής χρήσης με αυξημένες απαιτήσεις ιδιωτικότητας. Η ποιοτική και ποσοτική μεταβολή είναι ιδιαίτερα σημαντική και δυσμενής, καθώς η νέα χρήση είναι εμφανώς επιβαρυντική σε μια περιοχή Natura, ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, που όφειλε να είναι αδόμητη και κατά παρέκκλιση παραμένουν  κτίσματα ως εξαιρούμενα από κατεδάφιση. Η νέα δόμηση των εξακοσίων ογδόντα (680) περίπου τετραγωνικών της νέας χρήσης καταλύματος – ξενοδοχείου, συνοδευόμενη από κατασκευές αποκλειστικής χρήσης, έκτασης τετρακοσίων (400) τετραγωνικών
περίπου πάνω στην αμμουδιά, επιφορτίζουν και αλλάζουν άρδην τον ήπιο χαρακτήρα και φυσιογνωμία του χώρου, δημιουργώντας τομή στη μέχρι σήμερα ιστορική μνήμη και διαδρομή της περιοχής, σε ότι αφορά τη σχέση της με την πόλη. Για τους παραπάνω λόγους κρίνουμε ως μη αποδεκτή την παρέμβαση αυτή, καθώς δε συνάδει και θίγει ως προς την ένταξή της το άμεσο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον»
Όπως προκύπτει από το ανωτέρω διαφαίνεται σκοπός αλλαγής χρήσης με τη δημιουργία καταλύματος – ξενοδοχείου , κάτι το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τους όρους της διακήρυξης στην οποία στηρίζονται οι πράξεις παραχώρησης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (10/2020 και 22/2021) , στις οποίες αναφέρεται ότι επιβάλλεται να τηρηθούν στην ολότητά τους οι διατάξεις της εν λόγω διακήρυξης του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού , καθώς επίσης και με τη φυσιογνωμία της περιοχής η οποία έχει ενταχθεί στις προστατευόμενες περιοχές Natura.
Σημειωτέον ότι Η χερσαία ζώνη λιμένα κατά κυριότητα ανήκει στο δημόσιο (Ν.2971/2001) .
Το αντικείμενο της Διακήρυξης του Λιμενικού Ταμείου (: Αριθμ. Πρωτ.: 1064 /31/7/2017) είναι η «Παραχώρηση Χρήσης Τουριστικού Περιπτέρου και Λουτρικών Εγκαταστάσεων στην Ειδική Θέση Πλάζ Κάστρο Λευκάδας.»
Σύμφωνα με τη διακήρυξη :« Ο παραχωρούμενος χώρος του συγκροτήματος του υπάρχοντος τουριστικού περιπτέρου μετά των εν γένει λουτρικών εγκαταστάσεων Πλαζ Λευκάδας απαρτίζεται από δύο κτίρια επιφάνειας 500 τ.μ. έκαστο, επί ακινήτου συνολικής εκτάσεως 8.900τ.μ.
Ειδικότερα, οι χώροι των οποίων θα παραχωρηθεί το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης και αφορούν την παρούσα είναι: Όσον αφορά στο πρώτο κτίριο: Συγκρότημα εγκαταστάσεων πλαζ κύριας χρήσης. Όσον αφορά στο δεύτερο κτίριο: 1) αίθουσα για την εξυπηρέτηση τριακοσίων(300) ατόμων, 2) μαγειρεία και εστιατόριο, 3) W.C, ανδρών και γυναικών, 4)αποδυτήρια – W.C, ντους προσωπικού, 5) υπόγειο με δύο αποθήκες και χωροκεντρικής θέρμανσης, 6) διαμορφωμένοι υπαίθριοι χώροι.»
Από τα ανωτέρω είναι ξεκάθαρο ότι το αντικείμενο παραχωρήσεως δεν είναι η συνολική έκταση των 8900 τ.μ. μέσα στην οποία βρίσκεται το υπό παραχώρηση μίσθιο αλλά «το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης» που αφορά την διακήρυξη και συγκεκριμένα η χρήση των δυο ανωτέρω κτηρίων.
Επομένως , ο μισθωτής-παραχωρησιούχος δεν έχει κανένα επί του δημοσίου χώρου των 8900 τ.μ. εκτός από το δικαίωμα χρήσης των δύο ως άνω κτιρίων ,που βρίσκονται εντός αυτού του ευρύτερου χώρου, ο οποίος ανήκει στο δημόσιο.
Επομένως, η απόφαση με την οποία το Λιμενικό Ταμείο επιτρέπει στον παραχωρησιούχο τη χρήση του ευρύτερου δημόσιου κοινόχρηστου χώρου των 8900 τ.μ. δεν είναι νόμιμη διότι δεν έχει δικαίωμα εκ του νόμου χρήσης και εκμετάλλευσης του χώρου αυτού (ανήκοντος στο δημόσιο), παρά μόνον των δύο κτηρίων επιφανείας 500 τ.μ. σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Επειδή Στο Κεφάλαιο Ζ’ του ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα “Κλεισθένης Ι) περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν την Εποπτεία των ΟΤΑ, με βασική επιλογή την αποτελεσματικότερη λειτουργική της άσκηση, μέσω της σύστασης Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ, ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, υπαγόμενες απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών.
Προϊστάμενοι των Αυτοτελών αυτών υπηρεσιών είναι, πλέον, οι Επόπτες ΟΤΑ, πρόσωπα αυξημένων προσόντων που επιλέγονται με διαφανή αξιοκρατική διαδικασία από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων με τη διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο περί Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (ν. 4369/2016, Α’ 33). Βασική αποστολή των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας παραμένει, κατά συνταγματική επιταγή, η άσκηση ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, καθώς και η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στα αιρετά όργανα των δήμων και περιφερειών.
Επειδή μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση με αριθμό 22/2021 είναι παράνομη και ανυπόστατη ως εμπεριέχουσα διατάξεις οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στη θέση «Πλάζ Κάστρο».
Επειδή η ανωτέρω απόφαση δύναται να προσβληθεί με ειδική διοικητική προσφυγή , όπως ορίζεται στο άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010.
Επειδή έχω έννομο συμφέρον για την άσκηση της εν λόγω προσφυγής ως αιρετό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης « Αγωνιστικό Μέτωπο Λευκάδας».
Επειδή η προσφυγή μου είναι εμπρόθεσμη καθόσον έλαβα πλήρη γνώση της με αριθμό 22/2021 απόφασης στις 23/3/2021 .
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ.1 του Ν. 4555/2018 «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.
Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ` αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
Επειδή η προσφυγή μου είναι νόμιμη , βάσιμη και αληθινή.
Για όλους αυτούς του λόγους
ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μου.
Να ακυρωθεί ως μη νόμιμη η με αριθμό 22/2021 απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας .
Προς επίρρωση των ανωτέρω προσκομίζω τα κάτωθι:
1) Την υπ’ αριθμ. 22/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.
2) Την υπ’ αριθμ. 10/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.
3) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1469/16-10-2017 περίληψη διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.
4) Το από 28-01-2021 πρακτικό 2ο
του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Π.Ε. Λευκάδας.
5) Την από 13-07-2018 απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας και Λευκάδας .
6) Την από 29-11-2015 Τεχνική Περιγραφή της συντάξασας μηχανικού Αγγελικής Στεφανάτου.
7) Την με αριθμό 42/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Λευκάδα, 2/4/2021
Ο προσφεύγων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *