Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή-Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λευκάδα 27 Αυγούστου 2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Τρίτη 31-08-2021 και ώρα 12:00  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 51684/20.08.2021 (ΦΕΚ 3899/21.08.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/ 77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης κατά της αριθ’133/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων Χρήστου Κακαζούκη κατά   Δήμου Λευκάδας κλπ. για διόρθωση των σφαλμάτων των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  κατά της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Τσάκα Χρυσάνθης του Γεωργίου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και εκδικάζεται στη δικάσιμο της 22-9-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο ενώπιον του πιο πάνω Δικαστηρίου

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5076732).

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων μεταξύ 1ου Δημοτικού & Γυμνασίου»  με προϋπολογισμό 49.996,87  ευρώ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  πρακτικού ελέγχου  δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΛΥΧΟΥ – ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΟΥΣ», προϋπολογισμού 15.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  Δ.Ε  ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» αναδόχου Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ  Ο.Ε.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής για διενέργεια διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/20216, για την ανάθεση του έργου: “Κατασκευή τεχνικών έργων  στη Δ.Ε. Απολλωνίων, λόγω θεομηνίας” προϋπολογισμού 82.500,00€ με το ΦΠΑ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής για διενέργεια διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/20216, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: “Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου στη Δ.Ε. Απολλωνίων, λόγω θεομηνίας” προϋπολογισμού 72.000,00€ με το ΦΠΑ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας,  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορισμού οι όροι του διαγωνισμού.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

 

                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                               

                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                               ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                     

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

               Τακτικά μέλη:                                                                                                                                      

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

       Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *