Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής-Τα θέματα

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Λευκάδα 20-08-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Τετάρτη 25-08-2021 και ώρα 11:00 σε  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793/13.08.2021 τεύχος Β’) τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση ή μη, της μελέτης με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

                                    Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Θωμάς Γεωργάκης, Πρ/νος Τμήμ. Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συγκοινωνιών

 

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση ή μη, της μελέτης με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                 Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Θωμάς Γεωργάκης, Πρ/νος Τμήμ. Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συγκοινωνιών

 

 

 

 

 

 

 Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

 

     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΖΗΣ

        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    

Τακτικά μέλη:

 1. Λύγδας Σπυρίδων (Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)
 2. Λιβιτσάνος Ιωάννης (οριζόμενο μέλος)
 3. Ζουριδάκης Ευτύχιος(οριζόμενο μέλος)
 4. Αργυρός Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Βλάχου Ειρήνη (εκλεγμένο μέλος)
 7. Περδικάρης Αθανάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Γαζής Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον/την αναπληρωτή/τριά σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Τσιρογιάννης Γεώργιος
 2. Μαργέλη Μαρία
 3. Σαρανταένας Ιωάννης
 4. Γληγόρης Χρήστος
 5. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

              Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη

              της   Ε.Π.Ζ. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

    

     

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *