Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λευκάδα 6 Αυγούστου 2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Τρίτη 10-08-2021 και ώρα 12:00  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 48487/30.07.2021 (ΦΕΚ 3481/30.07.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24935/2021 αίτησης των Γ.Π. και Ε.Π. προς το Δήμο Λευκάδας.

                                                                Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 28-06-2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ 134/21) αγωγής του Λάζαρου Σταματέλου κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο της χρηματοδότησης προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018».

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο της χρηματοδότησης προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016»  και ειδικότερα για τον Άξονα προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΒΑΚ».

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. αποδοχής χρηματοδότησης της 1ης τροποποίησης της πράξης με τίτλο “Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας ” με κωδικό ΟΠΣ 5050690 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Υποβολή έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού στην πόλη της Λευκάδας από θέση “ΠΟΝΤΕ” έως Διοικητήριο»   προϋπολογισμού   561.913,85 €.

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή  Αγία Άννα Τ.Κ. Δρυμώνα» προϋπολογισμού  257.000,00 €.

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των  όρων διακήρυξης ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ», με προϋπολογισμό 49.996,87,00 ευρώ με ΦΠΑ και ορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των  όρων διακήρυξης και καθορισμό  ημερομηνίας δημοπράτησης  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 246.000,00 € με  ΦΠΑ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου «Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας νέων εργατικών πολυκατοικιών» προϋπολογισμού  19.999,63 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου «Επισκευή -Συντήρηση αργολιθοδομής στην Τ.Κ. Αθανίου» προϋπολογισμού  6.999,76 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης αποκατεστημένου ΧΑΔΑ για πυροπροστασία» προϋπολογισμού  9.992,16 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – Βελτιώσεις Κ/Χ Δ.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών» προϋπολογισμού  57.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

  

                                                                                         Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                               

           ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

            ΔΗΜΑΡΧΟΣ

         

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

               Τακτικά μέλη:                                                                                                                                        

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

       Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *