Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Λευκάδα 28 Ιουλίου 2021

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Πέμπτη 29-07-2021 και ώρα 11:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 46819/23.07.2021 (ΦΕΚ 3276/24.07.2021 τεύχος Β’) τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση ή μη, της μελέτης με τίτλο : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».       

                                   Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση Ε.Π.Ζ. για  έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»       

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Απόφαση Ε.Π.Ζ. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 και με αριθμ. πρωτ. 4460/25-5-2020) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020, για την υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων και δικτύωση τους στο Δήμο Λευκάδας».

                                Εισηγητής: : Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

                  

          Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

 1. Για το 1ο &  για 2ο θέμα,  υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος στις κοινότητες Νυδριού & Νεοχωρίου (Μεγ. Αυλάκι) καθώς και στην κοινότητα Βασιλικής λόγω της θερινής τουριστικής περιόδου που διανύουμε. Επίσης υπήρξε καθυστέρηση στην αποστολή γνωμοδοτήσεων από πολλούς εμπλεκόμενους φορείς.

 

 1. Για το 3ο θέμα η 2η/08/2021 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 και με αριθμ. πρωτ. 4460/25-5-2020) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020, για την υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων και δικτύωση τους στο Δήμο Λευκάδας».

  

 Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

  

     ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    

Τακτικά μέλη:

 1. Λιβιτσάνος Ιωάννης (οριζόμενο μέλος)
 2. Ζουριδάκης Ευτύχιος(οριζόμενο μέλος)
 3. Αργυρός Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Βλάχου Ειρήνη (εκλεγμένο μέλος)
 6. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 7. Περδικάρης Αθανάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Γαζής Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον/την αναπληρωτή/τριά σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Τσιρογιάννης Γεώργιος
 2. Μαργέλη Μαρία
 3. Σαρανταένας Ιωάννης
 4. Γληγόρης Χρήστος
 5. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

          Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ε.Π.Ζ. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

    

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *