Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λευκάδα 22-7-2021 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Δευτέρα 26-07-2021 και ώρα 12:00  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 44779/15.07.2021 (ΦΕΚ 3117/16.07.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 26.05.2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ 117/21) αγωγής των Νικολάου Βρεττού κλπ. κατά του  Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

                                                                Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 05.07.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 31/2021) αγωγής του Μάρκου Ροντογιάννη του Θεοδώρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

                    Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. επικαιροποίησης της αριθ. 290/2021  απόφασης της Ο.Ε. για  ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη  συμβολαιογραφικής πράξης εξαγοράς ακινήτου.

                    Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε.  για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 και με αριθμ. πρωτ. 4460/25-5-2020) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020, για την υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων και δικτύωση τους στο Δήμο Λευκάδας».

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε.  για την επικύρωση της  δημοπρασίας που έγινε την 20η.07.2021  με σκοπό την μίσθωση ακινήτου  στην κοινότητα Δρυμώνα   Δ.Ε. Σφακιωτών, για χρήση του ως χώρου  στάθμευσης  οχημάτων

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 25/6/2021 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας  διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 21272/31-05-21/ΑΔΑΜ 21PROC008691981 διακήρυξης.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε.   για 3η  παράταση χρονοδιαγράμματος  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  Δήμου Λευκάδας και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την πράξη «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα, με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της»

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 246.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

                                                                        Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου: «Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Λευκάδας – Σφακιωτών – Καρυάς»   προϋπολογισμού  240.000,00 €.

                                                                                Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ», προϋπολογισμού  250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ  και με  Α/Α συστήματος 95041.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς   προηγούμενη δημοσίευση του έργου  «Αποκατάσταση προσβάσεων στις θέσεις Μέγα Λόγκος και Νίκαια Κοινοτήτων Βασιλικής και    Κοντάραινας Δήμου Λευκάδας», με προϋπολογισμό 110.411,67 € με το ΦΠΑ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», με προϋπολογισμό  199.588,33 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς   προηγούμενη δημοσίευση του έργου  «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 139.999,99 € με το ΦΠΑ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του  έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», με προϋπολογισμό 54.287,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

 ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΛΑΜΑΝΑΤΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΟΥ», με προϋπολογισμό 50.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», με αύξοντα αριθμό συστήματος  95066,  προϋπολογισμού  180.000,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 

                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                               

           ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

         

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

               Τακτικά μέλη:                                                                                                                                        

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

       Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *