Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λευκάδα 18-6-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τετάρτη 23-06-2021 και ώρα 11:00  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10.06.2021 (ΦΕΚ 2476/10.06.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό ημερών κατά της με αριθμό κατάθεσης ΜΤ 48/21 αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο   του Φανουρίου  Βλάχου.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Απόφαση Ο.Ε. για  τον καθορισμό  ποσού αποζημίωσης στον Αναστάσιο Κοντοπάνο για την συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ αυτού και του Δήμου Λευκάδας  δυνάμει της προηγούμενης υπ’ αριθμ. 235/2021 απόφασης της Ο.Ε.

                                                         Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 134/Α/15-02-2021 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης προμήθειας άυλου χρόνου κινητής τηλεφωνίας  καρτοκινητών, χρήσης αντλιοστασίων  και δεξαμενών υπηρεσίας ύδρευσης.

                                                                Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ «ΜΑΓΕΜΕΝΟΥ» ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 7.470,53 €.

                                                         Εισηγητής:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο:  Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό  όρων διακήρυξης για  την μίσθωση ιδιωτικής έκτασης εντός οικισμού  στην Νικιάνα  κοιν. Αλεξάνδρου  Δ.Ε.  Λευκάδας.

                                                         Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο:  Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση τμημάτων  πλατείας παραλίας κοινότητας Λευκάδας για καρουζέλ  – ηλεκτροκίνητο τρενάκι – παιδικά παιχνίδια.

                                                         Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο:  Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας  για την εκμίσθωση  τμημάτων  αιγιαλού παραλίας  Δ.Ε.. Λευκάδας – Ελλομένου   για τοποθέτηση  ομπρελών – ξαπλωστρών – θαλάσσιων μέσων αναψυχής  έτους 2021.

                                                         Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων των 1100lt και 120lt,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  54.914,64 ευρώ με Φ.Π.Α. που διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της με 19659/12-05-2021/ΑΔΑΜ:21PROC008601219 διακήρυξης, και κατακύρωσης αποτελέσματος

                                                         Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 53.270,40 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, που διεξάγεται σύμφωνα με τους της με αριθμ. 16832/13-04-23021/ΑΔΑΜ:2PROC8474973 διακήρυξης

                                                         Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2021,  καθορισμού όρων διαγωνισμού και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών»

                                                         Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου : «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων για λόγους πυροπροστασίας»,  προϋπολογισμού 74.400,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Τσιρογιάννης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο :  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Λευκάδας για λόγους πυροπροστασίας»,  προϋπολογισμού   64.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Τσιρογιάννης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  συνοπτικού διαγωνισμού του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 54.287,00 ευρώ με ΦΠΑ.

                                                         Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Απόφαση ΟΕ για επικαιροποίηση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» και «ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ” στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ29) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος για την υλοποίηση της πράξης: «Έργο αποκατάσταση τελικής κάλυψης και επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον του ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου στο σύστημα Μεταφόρτωσης και Μεταφοράς στερεών αποβλήτων».

                                    

ΘΕΜΑ  16ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

                                                         Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

 

 

                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                               

           ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ

         

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

               Τακτικά μέλη:                                                                                                                                      

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *