Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 18 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), ), την υπ΄ αριθ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10-06-2021 (ΦΕΚ 2476/10-06-2021 τεύχος Β’) ΚΥΑ,  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 23  Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα  18:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021 και 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021.

                                                        Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                                                                           Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων από το Δήμο Λευκάδας – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

                                           Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ. για σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

                                                        Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για  καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.    

                                                         Εισηγητής:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παροχής χρηματικής επιχορήγησης σε αθλητικά σωματεία για την κάλυψη εξόδων μετακίνησής τους, για το έτος 2021.            

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων περιοχής Καλλιγονίου (όπισθεν Lidl)» προϋπολογισμού 9.997,77 €.

                                                          Εισηγητής:  Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων στις Δ.Ε. Απολλωνίων, Ελλομένου και Καρυάς» προϋπολογισμού 62.000,00 €.

Εισηγητής:  Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή κερκίδων δημοτικού σταδίου Λευκάδας» προϋπολογισμού 100.000,00 €.

                                                         Εισηγητής:  Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 50.000,00 €.

                                                         Εισηγητής:  Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 4497/2017 (πλανοδίου).

                                                         Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

       

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

          Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 4. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 5. 9. Δημοτικές Ενότητες
 6. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7. Επιμελητήρια
 8. Εργατικό κέντρο
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *