Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή-Τα θέματα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λευκάδα 27-5-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Δευτέρα 31-05-2021 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/21.05.2021 (ΦΕΚ 2141/22.05.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1οΑπόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των  όρων διακήρυξης για  την μίσθωση ιδιωτικής έκτασης εντός οικισμού  στην Κοινότητα Δρυμώνα  Δ.Ε.  Σφακιωτών.

Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 2οΑπόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης των  προς παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας  με δημοπρασία,  στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας – Ελλομένου   για το έτος 2021.

                                                         Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3οΑπόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών  της με αριθμ. 18519/16-10-2020/ΑΔΑΜ:2-SYMV007497683  σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021»

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Ο.Ε.  για  έγκριση μελέτης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΔΑΠ  ΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 396.660,00 € με Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)  Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», πρ/σμού 54.287,00 € με Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης  δημοπράτησης συνοπτικού  διαγωνισμού    και  καθορισμό  ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ προϋπολογισμού  54.287,00 € με Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»  προϋπολογισμού 58.000,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»  προϋπολογισμού  25.000,00 €, με Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 51.600,00 € με Φ.Π.Α.

                                                               Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Μ. ΚΟΡΑΛΛΗ.
  • Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση των  όρων διακήρυξης και καθορισμό  ημερομηνίας δημοπράτησής ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,  προϋπολογισμού 200.000,00 με Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 12οΑπόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση-τροποποίηση της μελέτης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», η οποία είχε εγκριθεί με την αρ. 441/2017 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

                                                                                                                                                  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                               

           ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ

         

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *