Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 7 Απριλίου 2021

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 11-05-2021 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/29.04.2021 (ΦΕΚ 1814/29-04-2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1οΑπόφαση Ο.Ε.  για  παροχή εξουσιοδότησης για άσκηση πρόσθετων παρεμβάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

                                                                          Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 2οΑπόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της αριθ.399/2020 απόφασής της, σχετικά με  ανάθεση στον δικηγόρο   Αθηνών Ανδρέα  Παπαρηγόπουλο, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού της υπόθεσης ΕΝΕΡΓΑ –ΗΕLLΑS POWΕR1.

                                                                         Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 3οΑπόφαση Ο.Ε. για  μη άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά των αριθμ. A229/2020, A233/2020, Α234/2020, A236/2020, A313/2020, αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας.

                                                                         Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 4οΑπόφαση Ο.Ε. έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Λευκάδας» που αφορά την Πράξη «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Λευκάδας» για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ12 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 5οΑπόφαση Ο.Ε. έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «Προμήθεια σταθμών Φόρτισης Δήμου Λευκάδας» που αφορά την Πράξη «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Λευκάδας» για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ12 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 6οΑπόφαση Ο.Ε.  για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα  Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ12 με αριθμ πρωτ.18215/2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» για την πράξη «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Λευκάδας»

Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 7οΑπόφαση Ο.Ε έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Αποπεράτωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Νικιάνας, Επισκόπου, Λυγιάς και Καρυωτών» για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης  στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ02 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ  8οΑπόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της με αριθμ. 119/2021 απόφασής της, ως προς την πρόταση χρηματοδότησης της πράξης «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ02 με αριθμ. πρωτ.16402/28-8-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων»

Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση προγραμματικής σύμβασης για  το έργο «Αναβάθμιση του μνημειακού και συμβολικού ιστορικού χώρου “Μαγεμένο” στην Λευκάδα»

                                                                        Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

 ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε.  περί έγκρισης προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων των 1100lt και 120 lt συνολικού προϋπολογισμού 54.944,64€ με Φ.Π.Α. με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11οΑπόφαση Ο.Ε για επικαιροποίηση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» και «ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ85) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών ΠΙΝ» για την υλοποίησης της πράξης: «Δράσεις για την διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου»

Εισηγητές:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  12οΑπόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της υπ’ αριθ. 256/2021 απόφασής της, ως προς τον τίτλο του έργου και καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 

                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                               

        ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

         

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

               Τακτικά μέλη:                                                                                                                                        

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *