Συνεδριάζει 23-4-21 η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

Συνεδριάζει 23 4 21 η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματαΣυνεδριάζει 23 4 21 η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 23-4-2021 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/16.04.2021 (ΦΕΚ 1558/17-04-2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1οΑπόφαση Ο.Ε.  για χορήγηση εντολής στον Δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα Κ. Παπαρηγόπουλο, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

                                                                                 Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 2οΑπόφαση Ο.Ε.  για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, αναφορικά με αγωγή του κ. Αναστάσιου Κοντοπάνου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

                                                                                Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ  3ο : Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2021, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  4οΑπόφαση Ο.Ε.  για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας  για την εκμίσθωση  τμημάτων  αιγιαλού παραλίας  Δ.Ε. Λευκάδας – Απολλωνίων  – Ελλομένου –  για τοποθέτηση  ομπρελών – ξαπλωστρών – θαλάσσιων μέσων αναψυχής – καντινών έτους 2021.

                                                                                Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΧΥΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 64.615,00 € με ΦΠΑ

                                                                                Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 

 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

                                                                                ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                                                            ΔΗΜΑΡΧΟΣ

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                         

                    Τακτικά μέλη:

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *