Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (για Ισολογισμό)

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (για Ισολογισμό)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 9 Απριλιου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

    Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 163 του Ν. 3463/06, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/02.04.2021 (ΦΕΚ 1308/3-4-2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 13 Απριλίου 2021, ημέρα  Τρίτη και ώρα  17:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης  έκθεσης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2019 του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 157/2021 απόφ. Ο.Ε.)

                                                     Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Απόστολος Ρούσσας, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

  

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

       Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 4. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 5. 9. Δημοτικές Ενότητες
 6. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7. Επιμελητήρια
 8. Εργατικό κέντρο
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.
 11. 15. Σ.Ο.Λ. Ορκωτοί Λογιστές

Φωκίωνος Νέγρη 3

11257 ΑΘΗΝΑ

(υπόψη κ. Ρούσσα Απόστολου

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή)

 

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *