Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής-Τα θέματα

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λευκάδα 2 Απριλίου 2021  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 6-4-2021 και ώρα 11:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.03.2021 (ΦΕΚ 1194/τ.Β΄/27.03.2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

 • ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της αριθ’ Α 18/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων  Δήμου Λευκάδας και Γεράσιμου Μελά του Παύλου.
 •          Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
 •                           Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου
 • ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης ενώπιον του  αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της αριθ’ 19/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων  Δήμου Λευκάδας και Γεράσιμου Μελά του Παύλου.
 •  Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
 •     Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 3οΑπόφαση Ο.Ε. για   μη άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά των αριθμ.:Α333/2017, Α336/2017, Α335/2017, Α334/2017, Α338/2017, Α339/2017, Α337/2017, Α325/2017, Α329/2017, Α328/2017, Α331/2017, Α330/2017, Α332/2017, αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας.

 •     Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
 •                 Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 4οΑπόφαση Ο.Ε. επί της από 27.12.2017 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ335/2017) αγωγή των Μιχελή Μαρίας  κ.λ.π. συν (44)  κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

 • Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
 •                                                        Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 5οΑπόφαση Ο.Ε. επί της από 27.12.2017 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ335/2017) αγωγή των Ροντογιάννη Λάμπρου  κ.λ.π. συν (47)  κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

 • Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
 •                 Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 6ο:  Απόφαση Ο.Ε.  για ανάκληση της αρ. 48/2021 απόφασής της και έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:  «Κατασκευή πεζοδρομίων μεταξύ 1ου Δημοτικού & Γυμνασίου» πρ/σμού 49.996,87  ευρώ( με  Φ.Π.Α. 24 %).

Εισηγητής : Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο:  Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση διάλυσης σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΑΔΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ,  αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής : Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8οΑπόφαση Ο.Ε. για  έγκριση των  όρων διακήρυξης ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», με προϋπολογισμό 74.000,00 € με  ΦΠΑ.

Εισηγητής : Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9οΑπόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Ε. Λευκάδας»  , προϋπολογισμού 166.820,00 € με το ΦΠΑ

Εισηγητής : Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10οΑπόφαση Ο.Ε. για  καθορισμό  μισθωτικού ανταλλάγματος  για την  απευθείας  παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων  αιγιαλού και παραλίας  που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας – Απολλωνίων – Ελλομένου σε όμορες επιχειρήσεις,  για το έτος 2021.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

       

 ΘΕΜΑ 11οΑπόφαση Ο.Ε. για  κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλομένου για το έτος 2021.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

               

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο ” Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και εξοικονόμηση ενέργειας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας ” με κωδικό ΟΠΣ 5076732 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2877/18-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΩ946ΜΤΛΡ-71Θ) απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” τομέας “Περιβάλλοντος”.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                           

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή εκτέλεσης και τον ορισμό υπόλογου-διαχειριστή της πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και εξοικονόμηση ενέργειας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας ” με κωδικό ΟΠΣ 5076732 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2877/18-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΩ946ΜΤΛΡ-71Θ) απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” τομέας “Περιβάλλοντος”.                                                       

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  14ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας, για την ανάπλαση και αναβάθμιση του μνημειακού ιστορικού χώρου “Μαγεμένου” στη Νικιάνα Λευκάδας.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  15ο: Απόφαση Ο.Ε. για σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός υπολόγων.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  16ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης,  συνολικού προϋπολογισμού 132.459,28€ με Φ.Π.Α.24% της με αριθμ. 20302/10-11-2020/ ΑΔΑΜ 20PROC007623984 διακήρυξης, που αφορά εξέταση αιτήματος-γνωστοποίησης του οριστικού αναδόχου

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  17ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης υποβολής αιτήματος παράτασης της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου της ΟΜΑΔΑΣ Γ του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό με υδραυλικό γερανό και αρπάγη)   προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής,

β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3  προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και

γ)απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3    προϋπολογισμού 119.040,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,

συνολικού προϋπολογισμού 454.040,00€ με Φ.Π.Α.24% με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.»  της με αριθμ. 20055/6-11-202 διακήρυξης.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

  

 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                

                                                                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                                                               ΔΗΜΑΡΧΟΣ

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                         

                    Τακτικά μέλη:

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

        

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *