Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής-Τα θέματα

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Λευκάδα 30-Μαρτίου 2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Δευτέρα 5-4-2021 και ώρα 10:30 σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.03.2021 (ΦΕΚ 1194/27.03.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  

ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση  Ε.Π.Ζ. για έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΟΔΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»       

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για την τοποθέτηση πλωτών εξέδρων σε θαλάσσιες περιοχές του Δήμου Λευκάδας, εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα.

Εισηγητής: Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/μενος Τμ. Τεχν. Έργων, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  3ο :  Απόφαση Ε.Π.Ζ.  για σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ

 

ΘΕΜΑ 4ο :  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. επί των υποβληθέντων (15) δεκαπέντε περιπτώσεων, που αφορούν (11) ενστάσεις, εν μέρει αποδεκτών, (1) ένσταση εξ αναβολής και (3) ενστάσεις εξ αναβολής οι οποίες υποβλήθηκαν εκ νέου με πρόταση ρυμοτόμησης, επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ.Λευκάδας.

                             Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αικατερίνη Κηρολίβανου, Αρχιτ. Μηχανικός, υπάλληλος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

  

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

  

     ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    

Τακτικά μέλη:

 1. Λιβιτσάνος Ιωάννης (οριζόμενο μέλος)
 2. Ζουριδάκης Ευτύχιος(οριζόμενο μέλος)
 3. Αργυρός Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Βλάχου Ειρήνη (εκλεγμένο μέλος)
 6. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 7. Περδικάρης Αθανάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Γαζής Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον/την αναπληρωτή/τριά σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Τσιρογιάννης Γεώργιος
 2. Μαργέλη Μαρία
 3. Σαρανταένας Ιωάννης
 4. Γληγόρης Χρήστος
 5. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

          Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ε.Π.Ζ. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

 

       ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.ΕΝΣΤ. 10844/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.82), ΚΑ0205006 (ΚΑΕΚ 340220205006), Ο.Τ. 96
 2. ΚΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ-ΝΟΥ, ΚΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ-ΝΟΥ, ΚΑΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΝΣΤ. 10544/31-05-2019, 10545/31-05-2019 και 10546/31-05-2019 (ΑΡΙΘ.43, 44, 45) εξ αναβολής σύμφωνα με την αριθ.02/2021 Απόφαση ΕΠΖ και υποβλήθηκαν νέες αιτήσεις με ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10165/26-02-2021, 10167/26-02-2021 & 10168/26-02-2021: ΚΑ0203005 (ΚΑΕΚ 340220203005) Ο.Τ. 136

 1. ΓΟΥΡΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΝΣΤ. 10549/31-05-2019(ΑΡΙΘ.47): ΚΑ0213013 (ΚΑΕΚ 340220225013) Ο.Τ. 216
 2. ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΝΣΤ. 10628/31-05-2019 (ΑΡΙΘ.60):ΚΑ0213035 (ΚΑΕΚ 340220225043) και ΚΑ0213029 (ΚΑΕΚ 340220225042) Ο.Τ. 214
 3. ΣΚΙΑΔΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΝΣΤ. 10769/03-06-2019 (ΑΡΙΘ. 63): ΚΑ0109001 (ΚΑΕΚ 340190109001), ΚΑ0109083 (ΚΑΕΚ 340190109116) και ΚΑ0109084 (ΚΑΕΚ 340190109115), Ο.Τ. 16, 24 και 26
 4. ΔΙΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΝΣΤ. 10772/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.64):ΚΑ0203045 (ΚΑΕΚ 340220231045) Ο.Τ. 151
 5. ΓΟΥΡΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΝΣΤ. 10795/03-06-2019 (ΑΡΙΘ. 73):ΚΑ0203033 (ΚΑΕΚ 340220207008) Ο.Τ. 149
 6. ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ TOY ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΝΣΤ. 10811/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.77):ΚΑ0202043 (ΚΑΕΚ 340220202043) Ο.Τ. 123
 7. ΣΚΙΑΔΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΝΣΤ. 10835/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.81):ΚΑ0109028 (ΚΑΕΚ 340190109028), Ο.Τ. 34
 8. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΝΣΤ.10859/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.85): ΚΑ0212009 (ΚΑΕΚ 340220212009) & ΚΑ0212032 (ΚΑΕΚ 340220212103/2/0) Ο.Τ. 196 & 194
 9. ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΝΣΤ. 10891/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.93) & ΚΟΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΟΦΙΑ 25800/20-12-2019 (ΑΡΙΘ.115): ΚΑ0101074 (ΚΑΕΚ 340190115035), Ο.Τ. 14
 10. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΝΣΤ. 10895/03-06-2019 (ΑΡΙΘ. 96):ΚΑ0203106 (ΚΑΕΚ 340220203106), Ο.Τ. 143
 11. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΝΣΤ.11135/06-06-2019 (ΑΡΙΘ. 98):ΚΑ0212010 (ΚΑΕΚ 340220224010),

Ο.Τ. 205, 206

 1. ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΝΣΤ. 11398/10-06-2019 (ΑΡΙΘ. 99):ΚΑ0109051 (ΚΑΕΚ 340190109051), Ο.Τ.44 & 46
 2. 15. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΝΣΤ.14154/12-07-2019 (ΑΡΙΘ.103):ΚΑ0201003 (ΚΑΕΚ 340220228003), ΚΑ0201004 (ΚΑΕΚ 340220228004), ΚΑ0201005 (ΚΑΕΚ 340220228005), ΚΑ0201006 (ΚΑΕΚ 340220201006), ΚΑ0200108 (ΚΑΕΚ 340220201008), ΚΑ02001051 (KAEK 340220201051), ΚΑ0201061 (ΚΑΕΚ 340220201061), ΚΑ0201011 (ΚΑΕΚ 340220201011), Ο.Τ.84 & 62KX.

 

Οι Πρόεδροι και Γραμματείς  των Κοινοτήτων Κατούνας και Καρυωτών παρακαλούνται για την ενημέρωση των ανωτέρω ενδιαφερομένων, προκειμένου αυτοί να μεταβούν στα γραφεία των Κοινοτήτων τους για να συμμετέχουν, εφ΄όσον επιθυμούν, στην τηλεδιάσκεψη.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *