Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τετάρτη 17-3-2021 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.14453/05.03.2021 (ΦΕΚ 895/06.03.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε.  επί της από 14.01.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 678/2021) κλήση των Κωνσταντίνας Χατζηβαρίτη κλπ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 74.946,13 ευρώ από χρηματικό κατάλογο, λόγω απαλλαγής του 40% του σταθερού μισθώματος της επιχείρησης Μαρίνα Λευκάδας Α.Ε. για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση πίνακα εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025 του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε.  περί ορισμού ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο) φακέλου των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό με υδραυλικό γερανό και αρπάγη)   προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3  προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και γ) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3  προϋπολογισμού 119.040,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 454.040,00€ με Φ.Π.Α.24% με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.»  της με αριθμ. 20055/6-11-202 διακήρυξης.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών,  σχετικών με την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού.

                                                         Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»  προϋπολογισμού 58.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»  προϋπολογισμού  25.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ & Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 32.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης  και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 15.200,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση των  όρων διακήρυξης ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ», με προϋπολογισμό 10.000,00 € με ΦΠΑ και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε.  για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ».

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ».

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *