Η Αποκεντρωμένη δικαιώνει τον Δ/ντή που αρνείται την Πολεοδομία

Η Αποκεντρωμένη δικαιώνει τον Δ/ντή που αρνείται την Πολεοδομία

Δεν ακολούθησε ο δήμαρχος Λευκάδας την προβλεπόμενη διαδικασία

Ο Προσφεύγων με την από 01-02-2021 προσφυγή του, στρέφεται κατά της απόφασης Δημάρχου του Δήμου Λευκάδας αναφορικά με την μετακίνησή του από τη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης  άλλης υπηρεσίας  στη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης :

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του Ν. 2690/1999,

«1. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της.

2. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης» Επειδή, η ειδική, σαφής και επαρκής αιτιολογία συνιστά ουσιώδη τύπο της διαδικασίας εκδόσεως της διοικητικής πράξεως, η δε έλλειψη αυτής αποτελεί παράβαση του εν λόγω τύπου επιφέρουσα την ακύρωση της πράξεως (βλ. και Εγκύκλο 11/2007 του ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α.)

Επειδή σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.3 περ. iii («Παράβαση νόμου») της υπ’ αριθμ. 11/2007 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «στοιχεία της αιτιολογίας είναι η αναφορά των κανόνων δικαίου στους οποίους στηρίζεται η έκδοση της πράξης, η τυχόν ερμηνεία τους, η ουσιαστική εκτίμηση των πραγματικών καταστάσεων, καθώς και τα κριτήρια και οι σκέψεις του οργάνου σχετικά με την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας.

Στην τελευταία περίπτωση η αιτιολογία μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου. Η αιτιολογία πρέπει οπωσδήποτε να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  Α)να είναι ειδική (όχι γενική και αόριστη), δηλ. σχετική με την ελεγχόμενη πράξη β) να είναι πλήρης ή επαρκής, δηλ. να περιέχει με σαφήνεια τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για την ορθότητα της απόφασης του Δήμου ή της Κοινότητας 5 γ) να ανταποκρίνεται στα στοιχεία του φακέλου».

Επειδή, αιτιολογία «είναι, γενικά, η αναφορά των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την έκδοση της διοικητικής πράξης και της ερμηνείας τους, της διαπίστωσης ότι συντρέχουν οι πραγματικές και νομικές καταστάσεις ενόψει των οποίων επιβάλλεται ή επιτρέπεται η έκδοση της πράξης κατ’ εφαρμογή των κανόνων αυτών, τη διαπίστωση της συνδρομής των και την εκτίμηση των σχετικών πραγματικών περιστατικών, , καθώς και των σκέψεων του διοικητικού οργάνου που οδήγησαν στην έκδοση ή την παράλειψη της έκδοσης της διοικητικής πράξης» (Ε.Π. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, σελ. 177-178, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000). Επειδή στον Ν 4674/2020 άρθρο 46 παρ.1δ) το άρθρο 89 του Ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 89 Διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων…

Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση Προϊσταμένου, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών και η διαδικασία τοποθέτησης Προϊσταμένου ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την προκήρυξη της θέσης. Ο νέος Προϊστάμενος επιλέγεται για πλήρη θητεία. Έως την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου εφαρμόζεται το άρθρο 100 του παρόντος Κώδικα περί αναπλήρωσης Προϊσταμένων.» Επειδή σύμφωνα με τον Ν. 3584/2007 ‘’Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων’’ στο Άρθρο 100-Αναπλήρωση προϊσταμένων ορίζεται ότι :

«1.Σον προϊστάμενο Διεύθυνσης που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων και, επί ομοιοβάθμων, ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου.

Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης του προϊσταμένου της Διεύθυνσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων….

3. Σο αρμόδιο προς διορισμό όργανο μπορεί με απόφασή του να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας τον προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση κατά τις παρ. 1 και 2.

4.Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος, έως την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.

5.Σε κάθε περίπτωση αναπλήρωσης προϊσταμένου σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, ο υπάλληλος θα πρέπει να ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.»

6.Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι τον προϊστάμενο Διεύθυνσης, του οποίου έχει κενωθεί η θέση, αναπληρώνει ένας από τους υπαλλήλους που έχουν επιλεγεί ως προϊστάμενοι των τμημάτων που υπάγονται στην εν λόγω Διεύθυνση και ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις κατά τη διάρκεια δε της αναπλήρωσης, που αποτελεί προσωρινό τρόπο πλήρωσης της κενωθείσας θέσης μέχρι την επιλογή προϊσταμένου με τις ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής προϊσταμένων ο αναπληρωτής προϊστάμενος Δ/νσης συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊσταμένου τμήματος.

7. Στην περίπτωση που εξετάστηκε με την αρ.19435/03-11-2020 απόφαση Δημάρχου Λευκάδας λύθηκε η υπαλληλική σχέση, λόγω συνταξιοδότησης, του προϊστάμενου της Δ/νσης Πολεοδομίας. Εφόσον η θέση έμεινε κενή θα έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας και μέχρι την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου να εφαρμοστεί το άρθρο 100 του Ν.3584/2007 περί αναπλήρωσης προϊσταμένων τοποθετώντας ως αναπληρωτή τον υπάλληλο εκείνον που ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται δηλ. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και εν ελλείψει TE Μηχανικών Πολιτικών Έργων Τποδομής κλπ.

Παρά ταύτα με την αριθμ. 4690/28-01-2021 απόφαση Δημάρχου Λευκάδας μετακινείται ο προσφεύγων από θέση προϊσταμένου χωρίς ν΄ ανήκει σε κλάδο από τον οποίο προβλέπεται ότι μπορεί να προΐσταται στην ανωτέρω Δ/νση σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις,

Για τον λόγο αυτό έγινε αποδεκτή η προσφυγή κατά  απόφασης Δημάρχου Δήμου Λευκάδας για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω σκεπτικό.

Πηγή: meganisinews.eu/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *